50
Yakopmba Singvina.
Doa aralmba daheinnamba, Yosepva wenamona sendara otho. Doa andranindm Isipnindm unna, yeoa kana aramindm ningewol vinu, os pev ten tevivm, osm si nung vevavmoa. Doa himba os vivnamba, simba 40pelarava vivnamba, os hev ten vivnam. Wo Isipnind wivivna, simba 70pelarava vivnamba.
Doa wi vepieinamba, Yosep Perotatanam ishunna, kamba indoa vetava, yeoa kuwulm mendeklimoa Peromoa os ishumnu, aramba kanamba dahavnamba, kamba os ishomnavna, ona, manam yimba kamba huiva singvivav Isip petharava, owai, Kenan petharava dioa singviu, ten kav doara pokama nongthonam. Aramba kamba os ishomnanamba, wo Perooa heoa kam nombolvhoara, gavra singvelm, wo henga si kava provav. Doa Perova hellenamba, moa henga ishopra vemnana, ona, gaota, di singviu arapevmindmoa. Yimba os tanamolnam ishomnana.
Doa Yosepva ganamba, aralm singvelm, wo himba indkumbi singvelmba angana, indakonda Isipna kuwulva, kuwulna nonoanindva, Isipna mundil, Yoseptatana, Yosepna etehumunilva, wo araltatanamba. Otomotal eva tata nomba deuvra aevulvna di Gosennahalm. Anganamba, monglava hossra angavna, eva monglava karissra angavna, nomba karisva hosva kevri iangavna.
10 Doa di pulvona Atatra, Yotanpora nohalm, di temba indhanamba witmovpa osora huhul vewol vivnam. Pulvonamba, di lovahthavna, mindnam wuo ovna, wo Yosepva hevna wevsa vevna, minguva mongasal venamba, wi vevna, doa os henga angavna Kenandam. 11 Wo no pethanind Kenannind nungeilnamba, una, pai hona Isipnind mindnam ningminivna mindmba, esvema vivna. Wo noinda no pethamba os ningthivna, Epelmisraim, osm uvna, Isipnind wuo ov.
12-13 Wo osva Yakopna ombolva aralmindmba vindilangana, di singvina Kenan pethara. Os vivna, ten nemet hev ishunnam. Wo honmera singvinamba di Makpelara, temba Mamrera nohalm lohvna, ten okomba pholohvm. Aprahamba seilm doara no pethamba kovo vrena, osm ongamindilm singvelm, himba Evronm diva dembrahona. 14 Doa singvinamba, henga Isip petharam angana mongawulm.
Yosepva Hevna Etehumunilna Kinmba Doara Maivithinna.
15 Doa aralmba daheinnamba, etehumunilva hevm eishovna, Yosepva mendah pimba sahonam ninginvmi, pi ten nemet indkokla vrinam? Dihi honam esesm pimba velm vinv? 16 Wo noinda moa ishonga vimnina, una, aramba pinamba kamba ten nemet ishunnam, 17 yeoa Yosepmoa os ishumnu, heoa maivethara sahoklamoa, nomoa temba nemetva yimba vimninamba. Wo noinda yeoa kana sahoklalmoa maivithinu. Kava ambo andranind lovahmanav Sesoana, temba pina aramba lohmananamba.
Doa Yosepva hellenamba, wo und vewol vevna hevna etehumunilmba, noinda wo vewol vevna. 18 Doa sisva etehumunilva hevpa ambmananamba, Yosepnapenam pem vendral vena, umnina, men kava lovahv, oi yena andranind. 19 Doa Yosep unna, owai, manapenam, Sesoangas esesmba vevra, kava owai. Manam yimba pemba vivav kanapenamba, owai. 20 Yimba ningminivna kam, sahonam hemoa vrelvohra, heva os owai, Sesoa kam kolvrena, wo himba lehra beswonam vena honinda. Hev kamba waiprona homba, manara, himba yem kolvrowolalm vevna, si homeis owousra dalvm pivna aratindimba. Wo mendah beswonam aevulv. 21 Yemba ka dahwol vevav, yena otomotalnahonam. Wo wowonam himba ishunvna, nomba etehumunilva beswonam hillivna, wo indk vithivna, uvna, lehra.
Yosepmba Dahana.
22-23 Doa Yosepva di dawonam Isipra aevulvna aratindilmongo. Aevulanamba, hevna umbeindil lohvna, nomba Evraimna ombol. Eva no umbeindilna ombol hena novra lohvna, Yosepna simbel. Wo eva mongo hevna umbeindil lohvna, nomba Manasena ombol, nihilva Makir. Wo sismba Makirna ombolva lovahvna. Honamba otolva phovnamba, Yosepva missra dashalohvna, ovna, kana ombol.
24 Doa Yosepm dahavna, etehumunilm unvna, murapeta kamba dahav, heva os manam yimba duus vivav, owai, Sesoa hev yem si wonavav, si yemba wonphovav hona pethariniva. Verava, yemba wongavav Kenan petharam, temba himba nemetva tanamolnam ishunnam pivna simbelm Apraham, pivna eindilm Isakm, wo pivna aralm Yakopm. 25 Doa henga unna, yeoa kamoa tanamolnam ishumnu, si Sesoava yemba wongarava honaminiva, yeoa os viu, kana kelmoa Kenan petharam iango, di singvewol viu. 26 Doa Yosepmba os dahana, hevna osomba 110pelara lohmanavna, os hemba dahana. Doa andranind hev ningewol vinamba hevna wevsana, doa petimerava os vindithina. Doata.