2
Onganung Vevna Diva Keina Kembellava.
Os sambla ninmba vewulnamba, diva onganung vevna Keina kembellava Galili provinsrava. Yesusna avalva di doara kusovna. Eva Yesusmba hevtindinahonam doara das owol vina no onganungramba. Wainpva hlipianamba, nomba diva novnangas viwul vevna, Yesusna aval ombolm omnana, himba wainpolva mongova wuleivvmoa.
Yesus omnana, ava, manam yimba eva kamba omnav, kanamba nambaiva mendah provmoa, mendekliandrava velmba. Wo avalva ishunvna andranindmba, yeoa nooa wohvinivm, himba temba yemba nomba unvrava, velmba. Wo no deuvrava blekkumbiva diva indvlohvna 6pelara, osm pom ivsho vewolalm noindam. Yutanindva noinda hevm poswolalm, osm hevna wevolm engivra. Mendeklikumbi indvlohvna, pomba os lungundv, velohlohvna 100 lita. Honna vewol vina. Yesus unna nom andranindm, ivsho vewol viu hona blekra. Wo himba sovhowol vivna, venamba, doa ambo sovhoral vungu vevna.
8-9 Doa hev henga unna, wo henga mengellinioa veltharombol vivrava, doa tihna aralm wulangamno. Doa wulangamnanamba, wo hev bes nenamba, doara wainpolalm nilhana. Wo hev tit vena, hinimini vrei? Andranindva nonora lovahvna, temba himba pomba wulanganamba. Wo doa tihna aralva das ovra no angotalaim,
10 wo hev omnana, memba wainpolva besalangas. Indhanana wevsava yimba engivmoa, himba os vewol viv, himba boasna wainpova besal moang vi, wo sismba indhanamba mindnam hlapiarava, himba wainpova sahoklalva moang vi. Heva os yimba owai, yimba doara komandhai besalva wainpova, wo daipota men yimba wulprov.
11 Memba Yesus seilnovra vena hevna mendekliandramba, himba di Keina kembella vena Galili provinsra. Di himba hevna pusambakambamba novpa wuleihinna, osm ora keknasowol wohlohv. Wo hevtindiva os hemba undnahonamba keknamba lohvhoapramnana. 12 Nonamba Yesusva wonsihavnamba Kapaniam kembellamba nomba avalm, towandaslalm, hevtindim hevnam. Wo himba ambo uvsimbaihana diva Kapaniamba.
Yesusva Engalungu Vena Tempelmerini Indhanamba, Nomba Temba Himba Bisnisandrava Vivnamba Diva.
Matiu 21:12-13, Mak 11:15-17, Luk 19:45-46
13 Wo nonamba doa mumra vinvna Yutanindnamba mendekliva tihva Pasovatihva. Wo Yesusva Yerusalemramba gavna. 14 Wo di peilla tempelduvrava himba ona nongalna, indhanamba men esvowolv sapina sipsipna tuawana leumbtuwana. Monglamba nongalna, himba hevna meyara aevluwul vevna, sembayangnindna diva dumbuluhunvna, wo tempelna diva dembrehunvna hemba.
15 Doa Yesusva saong vranamba, nona di esvema vinvna sapina sipsipnam manam manam, wolapho velm. Wo osoa phona, meyam mulgothunnamba, diva nomba opihalohvna petharam, temba among vevnamba esesmba. 16 Wo hev unna, nomba temba leumbtuwava esvowolvnamba, wonpulvo honaoa lelnam honaminioa, hengava manam yimba hulvui iambvav, wo kana arana deuvm maketduvulm vrivm.
17 Hevtindiva nunglinamba, nomba temba himba vinvnamba hemba, himba henga ningvna, nom ten novol velohvnam Sesoana doaramini tombaimora,
Sesoa, deuvoa yenaoa ambo povawinvra indhanam, os kanamba undva suwemsna vuvrev. Buk Song 69:9
18 Wo Yutanindna kuwul umnina Yesusm, kana novra boasna vintok mendekliandra. Nonglalm, osm ora, yimba lehra tempelduvmba ovuni. 19 Wo Yesus unna, tetga viu hona tempelduvm, kava si henga vevav samblamong okombanam. 20 Yutanind opulvona, yimba gekala ov, indhanamba vina 46pelara tahonmba, vinamba hona tempelduvpa. Wo tanam yimba nengvma, osva kava vevav hengava samblamong okombanam?
21 Heva os tempelmba, Yesusva ambo olhmona olhinvna hevna nihm. 22 Sism hev ten phonam pokamarini, hevtindiva ningvna, nomba Yesusva os ona. Wo noinda himba kek vithivna doaramini tombaimomba, eva moam, nom Yesus ten ishovnam.
23 Yesusva di avna Yerusalemra, nomba mendekli tihva phunvnamba Yutanindnamba. Indkumbiva indhanamba hemba keknam undnahonam lovahthamnavna, noinda himba hevna novna nunglivnam, mendekliandra hev vevnam. 24 Heva os Yesusva hemba ninginvnamoa, osva lehra kalmangas, manara noinda himba lihawol vinvna hena nengavnangmba. 25 Himba nengvnamoa, osmba mongo indhanarini ishomnara kamoa indhanamomoa. Manara, Yesusva hevpa lihawol vinvna indhanana nengavnangmba.