^
Yut
Ungundva Besal Nemelmonamba Doa Ten Ihsihapra Vev Kristusnindrava.
Nemet Sesoa Ten Kelvanam, Nom He Amnavnam, Indkokla Vrelm Hem.
Yut Unna, Yeoa Und Lothopro, Nonam Keknam Alm.
Pioa Okolalohra Sesoam.