18
Yesusva Hevtindim Unna, Yeoa Sesoamoa Ishuvmona Venavm Elsus.
1-2 Yesusva hevtindimba ishunna os, yeoa elsus ishuvmona venavm Sesoam, manam yimba kivrawuliha vrivav. Memba kana olhmoa, mongo tendorini avna duang, himba wetatmom hellelluhunvna. Himba indhanakoklarini lohvna, os Sesoana nengavnangmba nengvnamoa, eva owalna indhananam.
3-5 No kembellava mongo peli avna, himba moa wulamanavna mongom indhanarinim, doa himba elsus nomba duangmba nonglaka vrelohvna, os hemba isholohmanavna, kana moam sishona vro. Heva os minguva mindnam kuvhoawol vungana, duangva moamba henamba sishona vremnanamoa. Doa sism duangva henga nengvhoana, kava vei, Sesoam indhanam ninginvmoa, heva os hona ungevlirinina moamba maim oi, poata kam ishoka venav aongmera, wo kamba kin vraholohv. Doa ata kava sishona vrevav hena moamba.
6-8 Mendekliva mendah ishunvna, no duangkoklava himba os vevna, wo Sesoava es hevpa vinvav hevnamba, nomba temba elsusva womana venavpa hemba? Es hevpa himba ovunvavma os, dawonam, owai. Himba hellengas vinvra hena moamba lelnamangas. Doa heva os kava si provrava petharamba, si kava nonglavavma mongomba indhanarinimba, osva himba Sesoamba undnahonam amnavnami, owaimi?
Yesusva Unna, Yeoa Pevna Indkoklamoa Sesoam Ishumnivm.
9-10 Yesus indhanam unna olhmona, no indhanamba himba hevm wivewol ovinvna, kava besal indhanangas Sesoana novra, monglava indhanamba sahoklal. Hev ona, sambla indhana ahavna, mongo Varisinindrini, eva mongova nomba taeks di domblohvnam. Doa no sambla indhanamba enganamba, tempelduvra esihohona, sembayang velm.
11-12 No Varisinindriniva hev lohvhoanamba, os hevna nengavnangna sembayang vevna, hevmba wulovongovna. Ona, Sesoa, kava snamba owai, monglava temba indhanakoklava vilovpa, owai, kava lehra. Monglava temba snal vilov, owalna di dumbunv, goariskui viv, indkokla vewol vilangav tendonam onganam. Wo kava owai, snamba honamba indhanariniva, memba taeks diva domblohvpa. Kava beswonamangas vev, innemba sambla okombanamba kava lohollohv mongawa minguramba. Diva kavna kava powalwollohv 10pelarava, vev, 9pelarava kavinda sihav, mongal yemba sihamnav.
13 Doa Varisinindriniva sembayang vepiana osva, doa no taeksnindrini himba murapetamba prunnamoa mongla sembayangnindindamba, himba ambo ehalla lohvhoanamba, wo senamba nov vevongo venamoa, owai, ambo ku kusitha. Hev ona, Sesoa, kava indhanakoklarini, yeoa kamoa wavra vovhoamno, kamoa kilumbshuao.
14 Doa taeksnindrinina indkoklamba Sesoava poswol vena, wo himba os deuvramba ganamba, Sesoava hemba nengthana, indhanarini windel. Heva os no Varisinindrinimba hemba owai. Manara, himba nomba hevmba wulvongavrava, Sesoava hemba nomba si pelpipahavav. Doa heva os himba nomba hevna indkoklamba Sesoamba ishomnavrava, Sesoava hemba wulvongavav.
Yesusva Awothowol Vena Otolm.
Matiu 19:13-15, Mak 10:13-16
15 Doa araravalva hevna otolm wonamb vevna Yesusindam, vevna tetmengnam eva tingil, umnina, yeoa pevna engla huhlinu, os awothowol veo. Doa Yesusna aonghal mahalnind nungeilnamba, ovunvna, owai, wonanga veo.
16-17 Doa Yesus otolm huhul vena, unna, ambvra otolva kaindam, manam yimba ovunvav. Manara, snamba indhanamba Sesoana nemeltindilm vilovav. Yeoa otolmsna vilo, os di ambo aralinda wukleiha olohv, wo eva osta yimba Sesoana nemeltindilm avav.
Bimbsmerini Omnana Yesusm, Es Hevpa Kava Avav Beswonamba Yunalmba?
Matiu 19:16-30, Mak 10:17-31
18 Doa mongo kuwul pronamba, hev omnana Yesusm, yimba guru besal, kam ishomno, kava es vevav, osmba beswonamba almba yunalmba? 19-20 Yesus omnana, manara yimba kamba osva omni, besal indhanarini, heva os Sesoangas besalva. Yimba doara doa hellena moamba doaraminiva, temba novol velohvpa osva, manam yimba goariskuiva vivav, manam yimba indhanamba helvakomo vivav, manam yimba yukov vivav, manam yimba makoko vewol vewuvmona ovovra indhanamba osva, ararapevna moamoa hillinvm. Yeoa hona moamangas engvm.
21 Doa kuwulva omnana, kava eusilva, veiva daipota men, kava moamba nomba wohengna beswonam. 22 Yesus hellenamba hemba, doa hev omnana, heva os mongo boasna mana vema veo, pevna woh owapevm moang vinu, osm yem di dembrehura nonasesm. Wo diva yimba dombvra nona, doa moang vungu vinu no dioa innehuinindm, osva Sesoava yemba mana ema besalva kokolma venavav hevindava. Doa yeoa kavtindilm pethao. 23 Doa no kuwulva himba hellenamba no moamba, himba duus vevna, os nengvna, wohva diva kanamba mindnam.
24-25 Yesusva hemba nonglavna, mindnam duus vev, hev unna hevtindim, indhanamba wohnindmba dinindmba kin vinv, es eva saivvav Sesoatindi nemelalmba? Sapi mendekli sihalm vev kasvholla, lelnam sihavav. Wo heva os dinindriniva sihalmba Sesoatindilmba, owai, es eva sihavav. 26 Doa no indhanamba hillina no moam, hev una, pai an si sihavav Sesoatindilmba, yunalmba alva? owai. 27 Doa Yesus unna, indhanamba heva hevpa es eva saivvav Sesoatindilmba owai, doa heva os Sesoava hemba nembalmba vetava, hev ambo vevav.
28 Doa Pita omnana Yesusm, kava doa deuvm ongatowondalm wuleihalaha ambna, osm yem patvmonalm pevtindilm. Si es hevpa? 29-30 Yesus unna, tanam indhanamba himba nomba hevna deuvna, ungevlituendisna, etehumunilna, araravalnamba wuleihawol ambwol vevrava, osm Sesoana nemeltindilm saivolm, wo Sesoava si hemba mindnam esesmba vinvav hona petharava. Wo nonamba sismba si himba Sesoana kembella beswonam aevulvav yunalm.
Henga Yesusva Ishunvna Hevtindimba, Kamba Si Dahavav, Heva Os Si Kava Phovav Kavna Nihna.
Matiu 20:17-19, Mak 10:32-34
31 Yesusva hevna aonghal mahalnindm 12pelaram nembanamba, ishunvna, hillu beswonam, pivva angav Yerusalemram. Doa diva indhanamba si kamba indkokla vrivav. Himba wohengivav nomba moamba, temba Sesoana moashulnindva doara kamba novol vewol vininamba. Kava arana ombol lohv, wo mongova moamba doaraminiva si kethalohvavmoa, si kamba wohvelapieimnivav.
32-33 Himba si kamba Yutanindna meisungundna englara desvhueinvav, wo himba si kamba loumona okos vivra, muembkosvna vinivra kamba. Himba si kamba hilvivav, doa si os kamba helvakomandhivav, wo samblamongo nin si kava verava, henga kava si beswonam phovav kavna nihna. 34 Hevtindiva hillina no moam, heva os himba tit vivna no moana plalmba, himba hevmba velokusa vinnamoa.
Yesusva Novtitmungilm Sungiavho Vrena.
Matiu 20:29-34, Mak 10:46-52
35 Himba mendah monam wongavna, doa murapeta Yeriko kotara wonphovna. Novtitmungilva murapeta monapethalla avna, sah owol vawovna indkumbim, yeoa kam wavro vovhueimnu, kam sen dembrehu. 36-37 Doa hev hellena weitm, memba osva indkumbi kohav, doa venamba, hev no indhanam murapeta osihinna, anmund angav? Doa himba umnina, Yesus Nasaret kembellini himba men gav.
38 Doa no novtitmungilva aongtanahonam osahmanana, Yesus, yimba Devittindirini, yeoa kamoa wavra vro, wo kolvro. 39 Wo noi indhana mi ten Yesusm desvulangavnam, he mindnam lalkohona, wuleiho, poaita ambo ao. Heva os owai, hev mindnam ovna, kam kolvro.
40-41 Yesus lohvhoanamba, unna, waiembo novtitmungilm hom kaindam. Doa di murapeta Yesusinda pho, Yesus omnana, es yimba nengv, ata yemba kava es venavav? Hev omnana Yesusm, kam sungiavho vro, kava nov velm vev henga.
42 Yesus omnana, men yemba kava venav, yena novpa doa pevhoawolei. Manara, yimba kamba keknam pevna indnahonam lohvhoamnavna. 43 Wo nungi lelnam hena novpa pevhoawolna, doa himba Yesusm os engpethana, ovna, kava Sesoamba okolav. Indhanamba indkumbiva nunglivnamba, una, piv okuliv Sesoamba.