23
Yutanindna Kuwul Yesusna Wetatmoa Waiishuvna Pailat Duanginda.
Matiu 27:1-2 eva 27:11-14, Mak 15:1-5, Yon 18:28-38
1-2 Nomba kuwulva hevm ishupieinamba, os waiangana Yesusm Pailat duangindam. Doa hev moangakala ovrivna Yesusm. Os kava hillina, hona indhanariniva indhanamba monakoklaram desimbuingavna osm, manam yimba vinivav taeksdiva Sisa duangmba. Wo eva himba hevmba os ovna, kangas Kristusva lohv, temba doarava Sesoava kuwulalmba pusvundthoanamba.
Doa Pailat omnana Yesusm, yimba kuwul wulluhunvma Yutanindna? Yesus ona, yimba temba oiva, tanamta. 4-5 Doa Pailat unna kuwulm nom eva ombandhanam, kava os nonglav, hona indhanariniva indkoklava venamoa. Doa heva os no kuwul opulvona, owai, himba desimbuingavna indhanamba. Himba lohmana vevna kana Yutia provinsra, eva numhowol vevna indhanam. Himba seilva Galili provinsra numhowol vevna, wo sism homba prona.
Pailat Yesusm Wolaihangana Kuwul Herotindam.
Pailatva hellenamba, hev unna, hona indhanariniva dihi Galili provinsrini lohv? Hev umnina Pailatm, tanam himba Herot kuwulna anglasingi lohv. Doa henga Pailat unna, yeoa waiango Herotindam, eva men himba avta Yerusalemra.
Doa hev waianganamba Herotindam, himba Yesusm nonglavnamba, indk vethavna, no tahonnam no weisnam kava nonglavnamoa Yesusmba. Wo kava os nengv, heoa boasna mana vema mendekliandra vera kana novra. Doa Herotva Yesusm mindnam sah ovravna, heva os Yesusva hemba opla vremnavnamoa.
10 Doa no kuwulva di lovahvna, himba Herotm moangakalamona tuho ovrivna mindnam, osm Yesusm musk venavra. 11 Doa Herot, hevna valgonind himba Yesusm loumona indkokla ovrivna. Herot unna hevna valgonindm, pikian vewol vinu kuwulna, osm dasalm uvra, ora kuwulmendekli, wo henga nonahonam waiango Pailatindam. 12 Wo nonamba Heroti Pailativa epawohana beswonam, seilva himba ahnam elohwolvna.
Yutanind Pailatm Umnina, Yesusm Lepethao.
Matiu 27:15-26, Mak 15:6-15, Yon 18:39 - 19:16
13 Herot Yesusm henga wolaihangana Pailatindam, wo Pailatva huhul vena no kuwulm eva indhanam. 14 Hev unna, hona indhanarinimba, memba yimba waiembeiva kaindava, kamba os umni, himba indhanamba desimbuingavna monakoklara. Wo yena novra kava sah ovraloh veiva, oi, owai, himba indkoklava venamoa, memba yimba osihivpa hemba. 15 Wo eva Herotva osta, himba henga kaindam wolaihaprini hemba. Tanam Yesusva indkoklava venamoa, osm ora kava wohtvav helvakomandhalmba. 16 Wo osva ambo kava wohtvav helvelm, wo henga wolaihanga.
17 Himba noinda osva ona, hena wevsava os lohvna, himba buinindrinim mongasalm wolapho veluhunvna Pasovatihramba no tahonnam no tahonnam os. 18 Doa heva os no indkumbi hev ambo opelpana aongtanahonam, owai, helvakomandho hona indhanarinimoa. Barapasmoa yeoa kamoa wolaihaphunu buimerinioa. 19 Barapasva daosm vevna duangm, wo noinda himba hevm ahalvamana vena Yerusalemra, indhanamba monglamba dalna, wo Barapasmba noinda bui vina.
20-21 Doa heva os Pailat henga unna, owai, kava Yesusm wolaihapholm vev buiriniva. Doa heva os himba vevandwonam mindnam umnina, owai, krusera lepetheiu.
22 Doa henga Pailat eunillam unna, owai, mana vemava venamoa, osm noinda kava wohtvav, helvakomandhalmba. Wo osva ambo kava wohtvav helvelm, wo henga wolaihanga. 23 Heva os himba wuleihivnamoa, himba nihnapehna umnivna mindnam Pailatm, hemoa lepetheiu krusera. Venamba, os wohpilpikovvna Pailatmba.
24-25 Doa Pailat unna, ata kava os venavav, ye ten uvm. Hev unna valgonindm, Barapasmoa wuleihu, daosnindrinimoa, doa Yesusmoa waiango, lepethalm.
Valgonind Yesusm Waiangana, Lepethalm.
Matiu 27:32-44, Mak 15:21-32, Yon 19:17-27
26 Os waiangana kruserava, lepethalmba, monara anongla vena mongo indhanarinim nihilva Simon. Himba Sairini kotanindrini lohvna, himba osorini venamba, kotaram provna. Doa valgonind umnina, Yesusna kruse pungao. 27 Mi Yesusm wailovahvnamba, indkumbiva sis pelkleihamnavna, monglava ungevliva wenahil vrivna, monglava ambo wenop pulupul vivna.
28-29 Yesusva sisnov venamba, unna, yimba Yerusalem ongo, manam yimba kamba wuov, pevm wuowol veo, pevna otomotalm. Si sewonam sikoklava phunvav yeindava, wo yimba uvav, ungevliva muhsohva indk vithivra. Manam eva himba ningvav otolm lupulilmba.
30 Sikokla ambo phovav, wo indhanamba uvra, holooa olora tivhoarava, pimoa sising vera, pimba nunglivavmoa. Hosea 10:8
31 Indhanamba men hui kin kamba plothumniv, maim oi, ti pehnana suwera tithueiv. Doa heva os sikoklava phovrava yeindava, maim ora, teh ovovral suwera tithueiv, wavro.
Yesusmba Krusera Lepetheina.
32-33 Yesusm eva indhanakoklarini samblam os wonangana mongawulm. Wonanganamba, di wonpulvo, os ningthivna indhanana kukel nomba pethava. Doa di lopa vina kruserava, Yesusm eva nom indhanarini samblam. Mongova nihanasis, mongova sihanasis, Yesusmba hevmba hovra.
34 Doa Yesus Sesoam omnana, ara, yeoa maivethinu honaoa indhananaoa indkoklamoa, manara, himba honamba tit viv, memba kamba vinivpa. Doa valgonindva pilai win vivna, osm ora henoi ata moan vravav Yesusna pikianmba.
35 Indhanamba di nunglul lovah vungo vevna Yesusm. Doa kuwulva dasalm una, himba indhanamba kolvrowol vevna monakoklariniva, wo eva osta hevmoa kolvrara henga. Himba tanamba Kristusva lohtava, heoa hevmoa kolvrara.
36-37 Doa valgonindva mueri losgoplala ovrivna hemba, hev murapeta lovahthanamba, hev umnina, yimba hona wainmba nevavma? Yimba kuwulnonoa Yutanindnamba luhuntava, yeoa pevm kolvro. 38 Moamba kruserava senamba os novol velohvna,
Hona Indhanariniva Yutanindna Mendekli Kuwul.
39 Yesus eva no indhanarini sambla wekal velohvna kruserava, doa mongo no indhanarini loumona ophona, Yesus, yimba Kristus lohvma? Yeoa pevmoa wolaihapiho kruserinioa, eva kamoa wolapiha veota os.
40-41 Doa mongo noi owalm okos vene, ata ye os ovav? Pimba doa wekal vini, os men Yesus, pimba doa indkokla evena, wo noinda pimba esesm honamba vini. Heva os hona indhanariniva Yesusva himba mana vemamba venamoa, ambo ombamora hemba vini. Pioa Sesoanapenamoa evei.
42-43 Doa hev omnana Yesusm, yimba sewonamba provrava, mendekli kuwulalm avrava, manam yimba kamba maivethavav, kamoa nengmanavm kolvralm. Doa Yesus omnana, sewonamba owai, detingas ata kava yemba waiavhoavav vuhe besallangas.
Yesusmba Os Wohdahana.
Matiu 27:45-56, Mak 15:33-41, Yon 19:28-30
44-45 Okombava hovrahovra lohvnamba, Yesusva krusera wendvna, doa okombava ambo heva hev wohkilvrana simsna. Os wohkilvralohna, venamba, 3klok okomba vohanam. Wo no kayenmba tempelduvmeriniva ambo heva hev hovrahovra wohpowalwolna, dipeh venamba, dingoho mulla.
46 Yesus ona mindnam, ara, kavna indva kava yena englisra holothov. Os onamba, doa os wohvitivhoana. 47 Yesusmba os dahana, wo valgonindna kuwulva nonglanamba, hev ona, tanamta hona indhanariniva mani indhanakoklarinima, owai, himba besal indhanarini, Sesoam kava okolav.
48 No indhanamba temba Yesusmba nunglul lovahvnamba, hev nunglina, doa dahai, doa henga pethasav wulowanamba, wena akilthangavna deuvram. 49 Heva os Yesusna sehel, himba ehallapeta mendah ambo nongalemb velvohvna. Wo eva ungevli Galiliongo, temba hemba doara engvawulimbanamba Galili provinsrini Yerusalemram, himba eva mendah nongalemb velvohvna.
Yosep Yesusmindm Singvena.
Matiu 27:57-61, Mak 15:42-47, Yon 19:38-42
50-51 Mongo indhanarini lohvna, nihilva Yosep, himba Arimatia kembellini. Himba mongo kuwul wulluhunvna Yutanindna, himba besal lohvna, besal wevsam engvna. No kuwul owalva Yesusmba helvakomandhalmba uvnamba, himba owai nengvnamoa, himba hevmba vreipra vrevna noindava. Himba hona nengavnang wulluhvna, Sesoatindiva nemelva si muserava avav.
52-53 Yoseppa ganamba Pailat duangindam, hev omnana, ata kava Yesusmindm kruserini vindilpihavav, singvelm. Wo Pailat omnana, wouta. Doa Yoseppa vindilpihanamba, kayen dombal mendeklina ninge. Doa os vindyithana honmera, doara indhana no honmeva hina, heva os indhanarinimba mongomba singvinamoa, mendah khui lohvna. 54 Himba honamba yumatram vena, nonam Yutanind inne meilna vivna sapturam hlalm, osva sapturava vah iaevulvav.
55 No Galiliongova, temba Yesusmba doarava sisva engvawulimbanamba, himba Yosepm sis patvmonanamba, nunglul lovahvna honmem eva Yosepm, ora os vindyithav Yesusmindmba. 56 Doa no ungevliva henga deuvram anga, mana vema besal teteihnungnam kokolma velm wel, sanda. Himba iangalm vevna, Yesusmindm nonam selvolm. Heva os owai, doa okombava vohavna, ungevliva vah iaevluwul vevna nonamba, una, pioa doaraminimom wohengalvohra.