2
Evesus Kristusnindm.
Kristusva mendah ishongamnavna Yonmba. Novol vewol veno honaoa ovsongolnindrinim Kristusnindnam Evesusram. Temba himba nomba mongova ilohnamba 7pelarava paiva hevna nihanasisva, wo lohmana vungu vevna hovrahovra no 7pelara golna lamputilmusra, Kristusnindm kekalvho vewol vevna, omnana os yemba. Kava nonora lohv, osva noi yimba viv. Yimba ehlana mindnam andra vev, wo yimba es eva kivrawuliha vrivra. Kava nonora, osva yimba owai, puehalnindmba patvunvmoa. Yimba doa simbeihawol vina, nomba himba temba osva eishovnamba, kava moalamangnind, heva os tanamolnamba owai. Yimba saivunna doara, osva una, owai, himba ambo moakokonind. Yeoa osangas kamoa andra vaomana venavm. Yimba kinmba lavraomana vev kana nihilna, wo yimba owai, wuleihavmoa.
Heva os kava honindava yemba musk vinv, yimba doa bumbriskovna, keknam undalm velmba, nonamba temba seilmba pevpa amnanamba kamba. Keknam henga ningu, os pev ten nemet avnam. Weihaloh avramana veo pevna undm, wo vivm, os ten pev seilm doara vivnam. Yimba pevmba weihaloh avramanamba owai vetava, ka si prunvav yemba. Kava si koholothunvav yenamba lamputilva, hevnavhorava owai. Heva os diva nomba temba yimba vivnamba, temba yimba lehra vivna. Yimba ahnam indanam lovahvna, noindava temba nomba Nikolastatanamba vivnamba. Kava eva owai, ovunvta.
Indakonda indhana yeoa aongna hillivm, nom ten Sesoasongol ishunvm hind Kristusnindm, hind Kristusnindm, hind Kristusnindm indakonda.
Himba nomba kuvhoatava vuhemba Sesoaindava, kava si hemba wuhhovav, nelmba timovmba, no tilliniva, temba noindava undva vravpa, nonapopolmba almba yunalmba. Honamba timba lohv men Sesoana osora.
Smerna Kristusnindm.
Kristusva mendah ishongamnavna Yonmba. Novol veno honaoa ovsongolnindrinim Kristusnindnam Smernanindram, mongo henoita brol eva tamol, yemba honam ishunna. Himba noi dahanamba, wo henga hevnatovna beswonam pho. Kava nonora lohv yenanamba kinmba. Kava nonora, osva yimba owousra av, heva os owai, yimba bimbsnind av kana novrava. Kava nonora lohv nomba sahoklalva, indhanamba yemba nomba eishunvpa. Himba os eishov, kava Yutanindnonoa Sesoanindnonoa, wo heva os owai himba Sesoanindva. Himba puehalnindilm av Setanna. 10 Manam yimba pemba vivav, osva ora, es hevpa si kamba vinvav? Hillu, yem ka ishunv, Setanmba si monglamba yemba wolasiha vevav wahra, yem lehwolalm. Yimba si saha vrowovav, nomba os okombava yemba 10pelara pieloh vungamnavav. Heva os keknam undnahonam ao, eva yemba dahavra. Yimba keknamba allava, kava si yemba daswolvav topi moainal. Memba osm, yimba doa kuvhoai Sesoana vuhemba.
11 Indkumbioa indhanaoa aongna avm, hillivm, nomoa memba Sesoasongolva ishunvpa Kristusnindmba vavawonamba.
Himba nomba keknamba allava, eva hemba dahavra, himba os vravav vuhe besalva, osmba hengava kiliva dahalmba si indkokla vevavmoa. Memba osm himba si suwekembellamba gavavmoa.
Perkamumna Kristusnindm
12 Kristusva mendah ishongamnavna Yonmba. Novol veno honaoa ovsongolnindrinim Kristusnindnam Perkamumnindram. Mongova aiwolohv nuveskol ovlakasbonamba, honam yemba ishunvra. 13 Kava nonora lohv, yimba hi aevulv. Yimba men av, Setanna vuhe men lohvm, wo indhanamba hem engiv. Heva os owai, yimba tanam kalmangas wohav. Yimba sambla undva verombtvmoa, ishunilmba pevna almba keknamba kaindamba, eva nonamba himba Antipasmba helvakomandhinamba yena novrava. Antipasva kana moamba ambarava levraholothovnamba, hemba helvakomandhina yena kotara, noindava mendah Setanmba woheinv.
14 Heva os kava men monglava ilohv, yemba ovunilmba nomba, yimba ten monglava lovahv. Yimba engiv Balamna wevsam. Balam doara numhana Balakmba, osmba os vinvm Israelnindmoa, sahonamoa almoa. Himba indkoklava honinda vivna, inne noi hlavnam, ten nona sembayang vinvnam tihsongom, eva ongariskui noi vivnam. 15 Eva osangasta monglava ten yimba wonlovahvta, himba engiv gekalamomba Nikolastatananam. 16 Wou, weihaloh vewol viu pevna undm. Yimba owai vitava, kava si prunvav yeindamba lelnam, wo helvawol vevra yemba no ovlakasbonanamsna, phovra kavna mengmerini.
17 Indkumbioa yeoa aongna hillivm, nomoa memba Sesoasongolva ishunvpa Kristusnindmba vavawonamba.
Himba nomba kuvhoatava vuhemba Sesoaindava, kava si daswolvav moainal inne rotinanihna hemba indkumbimba, os ningthiv, mana, wo mendah poaita komalohv. Ka vera, vrahora hem, hon dombal nonahonam, nemel nihilva novol velohvra nosrava. Owai, mongova lihavavmoa honamba nemelva nihilva, henongas henoi honi vravavm.
Taiatairana Kristusnindm.
18 Kristusva mendah ishongamnavna Yonmba. Novol veno honaoa ovsongolnindrinim Kristusnindnam Taiatairanindram. Ombolva Sesoanamba os ona, hengas lohv novnamba, osva maim ui, mindel suwena, wo kemonglava nehramohrava vevpa, maim ov, olna govhoawol vivna. Himba ishunv honam yemba. 19 Kava nonora lohv, nomba temba yimba viwul vevpa. Kava nonora luhunv yena wavrakolamba osva henom, henom, yena keknam undnahonam alm, yena kolvrandramba henom, henom Kristusnindm, wo eva yimba es eva kivrawuliha vrivra. Kava nonora, osva yimba viwul vev mindnam daipotava, osva temba seilva nemetva pevpa vivnamba espetava.
20 Wo heva os kava honamba yemba ovinv, yimba nomba ungevlirinikoklamba nombolvhoalohv, nomba temba himba velmba vevpa. Himba os ovna, kava moashulnind unguvlirini av. Heva os himba kanamba indhanamba indamonam deisumbisihav mongona monam hevna moaram. Hev deisumbi aisiha vev ongariskuirava, hlalmba innemba, nomba temba nonamba tihsongomba sembayang velvohinvpa. Ungevlirinikoklava Yesepelva doarava os vewol vevna.
21 Kava doa ollana, osmba pevna undm weihaloh vretok, wo meishanam pilpiango pevna sahaposwomoa. Heva os owai, himba nengvnamoa, weihaloh vrelmba hevmba. 22 Hillu, kava si pilpiapahavav hemba vuhekoklarava, uvavulvuheram, wo himba nomba temba tlatrinimba kekaiv vivpa hemongova, henomba si mendekli kinmba dumbvav. Kava honamba si daipota vevav, himba nomba henga weihaloh avramanamba owai vetava hevna sahaposworiniva.
23 Ka vera, si helvakomo venara hena andranindm. Wo annind annind indkumbiva si os nunglivav, kangas nonorava lohv, osva indhanamba vei, os vewol viv, eva os nengwol viv. Wo kava si esesm yemba vinvav, osva temba yimba nomba vinamba.
24 Heva os yimba indkumbiva Taiatairanindva owai, hena moamba engminivnamoa. Yimba pevmba numhowol vivnamoa, levrapialmba, nomba temba osva alvpa, Setanna merini moainal poaita und. Men honam kava yemba isholm vinv, kava si hengava mongova kinmba yemba holothunvavmoa. 25 Osangas wohviluwulkovvm Sesoamomoa, nonamba temba yemba numhowol vinamba, verava, kav provavm.
26 Kava si kekaiv vevav eusmonamsna yemba indakonda, himba nomba kuvhoatava vuhemba Sesoaindava, wo osangas eunillamoa vevm, nomoa temba kava osva nengvrava. Wo henoi si he kuwulalmba wulluhunvav mongnindnamba.
27 Himba si kekaiv vevav hemba, wo owai, wavrava si luhunvavmoa. Himba si powalwolvav hemba eskand eskand, maim ora pethablanga. Noinda himba si keknam wohluhunvra kuwulalm. Buk Song 2:9
28 Memba honamba eusmonamsnamba, kava kovovrana arana. Kava si osoa vrahovav hemba. Wo osoa ka vera, vrahora hulvundm, memba osm, doa vuhemba Sesoaindava kuvhoai. 29 Indkumbioa heoa nomba aongnamba hillivm, nomoa memba moamba Sesoasongolva ishunvrava osva hind Kristusnindm, hind Kristusnindm, hind Kristusnindm indakondava.