8
Lom nukum
Bare Kaem Noah se giarum ko mel diwang se wonong ko mel lila suen biya dal te ilak bagakasan mu me nunga kuamili saparam, am nunga sinar towakaso. Se nu balam se daula barasam se yu marakam kapakaso. Aliti yu kuring kaolam, ale kualala tuwik kuring kaolam, tuwik me kaparukko balam. Day 150 mu ningi, yu lom kumik kueram pila pila kapakaso, se sige 7 ko day 17 mu te dal nama duruk bibiya Ararat mu te soraram ale sanamaram. Se yu marakam am kapawakaso nama sige 10 mu ko day 1 mu te duruk motongar kuting aratu aratu namaman.
Udagi te day 40 tala namaram, se Noah ko dal ko kuring gotek, te tatagara ko, mu kaogam. Ale inangnang sengkasik bo beteram se aratam namaram. Bare yu me marakakaso se am binga lagakaso, me peleram tairam. Noah yu marakam agi wore te ikiokko akingtala inangnang biton beteram se bingam namaram. Bare yu am kalel biya anikaso, se biton namaram sor arigam, mu nu kuwim bo te daigokko wore mena, se peleram dal te tairam. Se Noah kuting garukam se te daigam, se to ningi beteram.
10 Noah day 7 tala baga, akingtala biton mu beteram se namaram. 11 Biton mu bainga ningi peleram tairam mu olive gawa gurek bo usiram ale karogo tairam. Mu te Noah ikiam yu katir marakam kaparam. 12 Se nu ubou suanta karogo kimi beteram ale biton mu beteram se aking namaram, bare biton mu me peleram tairam.
13 Noah ko yia tom 601, se yia mu te sige 1 ko day 1 mu te sor marakam. Noah dal gul gogong bo beteram ale sor marakam mu arigam. 14 Se sige 2 mu ko day 27 mu te ali maraka saparam.
15 Asele Kaem Noah maonam, 16 “Ni dal bitar ale ka kuriang imet iton karogo ali te kaparalko. 17 Melmasak suen la arungak kaparko: inangnang, se melmasak bibiya gotektek, se mel ali te karanga namasan, mu suen la nongorak kapar se gue pagamon ale ali lilim ira sapamonko,” mam.
18 Buta se Noah dal beteram, ale ko imet kuriang iton karogo kapaman. 19 Se melmasak suen la dal ningi mu nunga paoga paoga te ali te kapakasan.
Noah Kaem tama bita tuam
20 Asele Noah tama bita Yawe tua ko kuwim nungam, ale melmasak sang se inangnang sang Yawe motam te ningo mu suan suan nunga giam, ale tama bita Yawe tuam. 21 Se Yawe Noah ko tama mu ko amilmilaram, ale gomang motam ningi balam, “Ani ikisam, ali kariimet mu ikia memek mu gotektek la karogo lagasan nama kariimet asan. Owore te se, ani udagi kariimet nunga kilek memek umu ko ali sor me maguwurikko. Ani melmasak suen la marak bagasan mu nunga menawurem iwita mu udagi me bitirikko.
22 “Tom ali imi me menaso, ale am aniso ko tom imi te mu,
inang aguwa ko tom se inang gia ko tom mu anirukko;
sor ipi ko tom se sor kowar,
se worem tom se tuwik tom,
se woremkalal se tirom ko tom mu butata anirukko,” mam.