JONAH
Israel ko king Jeroboam II Israel bitaruwakaso ko kam te (yia tom 793 tai 753 B.C.), tom mu Jonah Yawe ilak tuatara ko kari bagakaso. Tom mu Nineveh mu wonong aromemek sokel ago Assyria sor ningi bagakaso, se ko king ali sor suen biya bowa tugumam ale bitarukaso. Ale tom sang nuna Israel ago ikup nungarukasan.
Nineveh alo kilek memek duap duap bitakasan. Se Yawe nunga kilek memek mu arigam ale Jonah Nineveh namaruk ale ko den sokel ago nunga manukko maonam. Bare Jonah meram, ale Yawe ko kuring ko naguram.
1
Jonah Yawe kuring kulukam ale naguram
Yawe ko den iwita Amittai namar Jonah kote tairam: “Ni bares ale wonong biya Nineveh wore te namar ale den aora biya nunga manaruko. Mu awuk, nononga memek am biyala barasam tarigiram se ani arigem.” Bare Jonah nu Yawe kuring meram ale nagurok Tarshish namarukko ikia beteram. Nu Joppa sor te nama kaparam ale dal bo Tarshish namarukko negawaram mu arigam. Ale dal diaram ale aragam ale Yawe ko naguram ale Tarshish namakaso.* Tarshish mu awar biya, sor Spain ko koma langi mu te anikaso. Jonah 4:2 ago arikko.
Bare Yawe daula aromemek beteram se tuwik samamer ago tairam ale gagi luan te dal am paogayam bitakaso. Se dal ko kari alo mu ninguru nguangakasan, ale kari koma koma nunga kaem alo nongote nia ai gilingikasan, ale dal te guyakarukko barasaman dal ningi melmasak mu gi gagi ningi warukasan.
Bare Jonah mu dal nukum te kaparam ale aniram kueram. Se dal diruwura ko kari kote tairam ale maonam, “Ni anape ko ani lagasam a?” mam. “Bares ale ka kaem kote ai ngatangerko! Mu nu ana nagiring ikiok ale nanga sanguk se me maga namanakko agila pa!”
Asele dal ko ura kari alo nunumi manorman, “Tairal se ana kolara bo kolanak ale awiriya ikup memek ewere ko kotam wore ko ikinakko,” maman. Ale kolara mu kolaman se nama Jonah kumik te soraram. Se nuna isarman, “Awiri ikup ewere ko kotam, ale nika ura anape? Se ni sor koma awuk wore ko kari? Ka sor nup anape? Se ni kariimet awuk wore nunga bo?” maman.
Se Jonah nunga maonam, “Ani Hebrew kari, se ani Yawe nup biya tua ko kari. Nu duruk wonong ko Kaem, se ali se gagi imi nu nungam,” mam.
10 Se nuna den umu ikiman ale ninguru nguangakasan, ale Jonah isarman, “Ni anape munan ewere beterem a?” maman. Nu Yawe kuring kulukam ale naguwakaso mu nu nunga maonam se maingkala ko ikiman.
11 Yar daula samamer mu te duap beteram bore te magaram kueneram ale namawakaso. Se aking isarman, “Ana awuk nika betenak se tom memek nunguning ewere nago ko kua kaparukko?” maman.
12 Se nu mam, “Aga patawural ale gagi ningi aga saparalko, asele gagi malin kaurokko,” mam. “Ani ko ikiem imi aninga memek koma yar daula samamer imi nenenga maguwurokko taiso,” mam.
13 Bare mena. Kari ari mu sail te dal gurugumon ale wos ilumon ale ago langi aratamonko ago kaeyakasan. Bare am me terong nunguningkiri, mu awuk, gagi mung ko mu terong nuam, bare aitak mu am maga saparam. 14 Se nuna Yawe kote aiman ale balman, “O Yawe, Jonah ko Kaem,” maman, “ana kari imi uwuta betenak se kueruk mu ni me nanga moar se kuenakko. Ana kari imi am ipi betenak se kueruk mu ni ana kari memek alo iwita me nanga ikiko. O Yawe, ni Jonah ko Kaem, ni keta ka ikia karo tuem se ikup imi aratam,” maman. 15 Asele Jonah patawuman ale gagi ningi sapaman, se gagi kueram nama malinaram. 16 Mel imi aratam se kariari mu Yawe ko ninguru tala nguangaman, ale Yawe tama bita tumon ale nongomang motam tumonko mu ko ikia Yawe koma te kaloman.
17 Bare Yawe nu wal aromemek bo beteram se tairam, ale Jonah lakumam, se Jonah wal umu tuagu ningi woremkalal ilagala suan se tirom ilagala suan ko bagaram.

*1:3: Tarshish mu awar biya, sor Spain ko koma langi mu te anikaso. Jonah 4:2 ago arikko.