15
Engel 7 pela se mel memek tawir ago 7 tala
Se ani loagawerem mu aking kausa biya bo koma kigilik nunguningkiri tala mu duruk wonong te aratam se arigem: mu engel 7 pela, nuna kariimet te nunga maguwumonko mel tawir ago 7 tala suan suan koma koma ilu muruwuman. Mel mel umu Kaem ko gomang magara nukum te menawurokko mel mel.* Ikup 7 pela imi mu ikup bibiya nunguningkiri. Asele ani mel bo tala arigem, mu ko ariga gagi iwita se tama kuamili ningi kani nama taiwa kam arigem. Gagi biya: Revelation 4:6. Moses ko wur: Exodus 15 agi Deuteronomy 32. Se gagi umu duap te mu, kariimet mel diwang memek umu se ko kuar kisiman umu se ko nup ko number ko sokel mu menawuman mu sanamiwaman se nungarkem. Nuna Kaem harp nungaram mu ilu muruwuman, ale Kaem ko ura kari Moses ko wur, se Sipsip Anumang ko wur mu iwita ilukasan:
“Kari Biya, ni Kaem Sokel Garagar;
nika kiwol munan mu duap bo
nunguningkiri se yawarakala nunguning.
Ni tom suen la ko King; nika munan mu diram la se nunguning la.
O Kari Biya, awiri ni me ka nguangaruk
ale nip biya mu me kisokko? Mena.
Mu awuk, ni keta suanta ni laili.
Se sor suen la taimon ni kema te ka nip patawumonko,
mu awuk, nika munan ningo diram mu wetangaram se ari sapaman.”
Se akingtala loagerem ale ani duruk wonong te temple laili, Kaem ko numi duap wetang sapawoso, mu ko kuring kagaru ulaluwu beteman mu arigem. Se engel 7 pela mel kariimet te nunga maguwumonko tawir ago ilu muruwuman mu giman ale temple beteman arataman. Nuna guang karur bo mena, nikim ago mu nagu muruwuman, ale guang biling maiya la gotek, gold ago nungurman umu nubiwinang te beteman se kapa nokokosa iram. Asele mel mel nunup ago 4 umu nunga ningi, bo engel 7 pela umu tawir gold te nunga 7 pela, Kaem pempem la bagoso mu ko gomang magara ago, mu suan suan nungaru gurugam. Se Kaem ko sokel se ko nikinang mu ko bur barasam ale temple lilimaram, se kariimet bo temple ningi kasu nagurokko me terong. Kaem ko sokel se ko nikinang mu ko bur barasam: Exodus 40:34-35; 1 Kings 8:10-11. Se mu uwutata aniruk nama engel 7 pela mu se tawir 7 pela umu ko ura dun mena saparukko.

*15:1: Ikup 7 pela imi mu ikup bibiya nunguningkiri.

15:2: Gagi biya: Revelation 4:6. Moses ko wur: Exodus 15 agi Deuteronomy 32.

15:8: Kaem ko sokel se ko nikinang mu ko bur barasam: Exodus 40:34-35; 1 Kings 8:10-11.