16
Ma wagii fei ba hamo'aa pagi'augaa ena mugoo po'ii haduhaduu ena apunaia, hamonei bigi'ia ale'ei ei wareau a'a ei losuu yei Galatia. A'a fei rawarawa arewaa laloo hepapalo hefapagipagia, hememea hamu'ou nei au'u'uginaa ma'ida mugoo po'ina, ale'ei ba i wareinaa puduna ma naraia ba hefiga inei augia. Ma ena una nomai, lomi ba hamo'aa todiai. Ma ena una nomai, awe ne'inaa ei wareau ba batanai maumau ei rama'a, ei hamona rafeinaa ro'ou. Ma ba hamo'aa aloaa ro'ou fininaa fei ne'iau mawe ei mugoo po'i ba ronei dinaa Jerusalem. Nabaa ona nara ale'ei ba unei nogiaa ro'odu, te, ronei aunufipui a'au.
Ei I'igaiaa Paul
Una aunudiginaa yei Macedonia, awe nomai a'a hamu'ou ma'uaa ado'o aunu'ailao Macedonia. Narau ba a gutafipui a'a hamu'ou ma'ida, ale'ei i nopa'aloo fei pedupeduu fei au waiwana ba hamonei hadumau a'a fei tatalaiau, fei ba a dinaa wagina. Nabaa a nomai e'eni, a guta ma'ida ua a'a hamu'ou. Si'ei, lomi ba a nomai e'eni, uaa nunumiau ba a gutafamadii ma'ida. Si'ei, awe nomai nefarani nabaa i ugainau mei Fasu. Ma'uaa uneido'o guta yeni Ephesus nopa'alao fei au Pentecost, uaa ale'ei hepalo baua gigei na gigi a'au ba uneiree wadu'ai ma bigi ma'uaa na pa'i watauda yei rona siba a'au.
10 Nabaa i nomai Timothy, hamonei fagutania ale'ei ba lomi na pa'i hepalo manumanu i fama'auia, uaa ifi bigi'aa fei bigi'aa mei Fasu, ana ale'ei yau. 11 Si'ei, lomi na rawani ba nemea hamu'ou i ofadugia. Alofarawaninamii hia a'au. Yau fi guta'oma'uaia fipuinaa ei lofu.
12 Ma mei lofuu o'ou Apollos, unamina i'igifawe'i a'ana ba nei aunufipuiwau a'a ei lofu ma dinaa a'a hamu'ou. Pa'aa lomi na nunuminia ba i nowau e'eni, ma'uaa iwe nowau nabaa i pa'i rawani'a auna.
13 Hamonei ofafaufau; ufawe'i a'a fei we'iaa naranaraa hamu'ou; apuna ma'au; hamonei ofawe'i. 14 Hamonei bigi'aa minaa ei manumanu fininaa hagua.
15 Hamona aida ba ei maroaa fei humuu Stephanas, ei rawarawa rama'a tonaa mei Fasu yei Achaia ma rona augaa ana ro'ou ba ro'aa hadumaa ei apunaia. A i'igifawe'i a'a hamu'ou, ena lofu 16 ba hamonei guainaa wareaa ro'ou mawe minaa ei rona nomai ba ro'aa bigifipui wagii fei bigi'a. 17 Una ni'eni'e a'a fei noramiaa Stephanas ma Fortunatus ma Achaicus, uaa rona fani hefi'a manumanu lomi hamona hadumau wagina. 18 Uaa rona farawanidinaa fei spiritiu ma fei spiritii hamu'ou anaa. Ei mau rama'a ale'ei, hamonei fahonuanaa ro'ou.
Ei A'apoo Warea
19 Ei losuu yei Asia, rona famafufuoinaa hamu'ou. Aquila ma Priscilla,* 16:19 Warea Greek ba, Prisca, ana fei hara Priscilla lagunapa'aa famafufuoinaa hamu'ou uaa mei Fasu. Ma na pa'i hepalo losuu, rona figupui humuu lagua. Ana rona famafufuoinaa hamu'ou. 20 Minaa ei lofu yeni, rona famafufuoinaa hamu'ou. Hamonei fihatofii pudaa hamu'ou fininaa rawani'a naranara.
21 Yau, Paul, na ne'inaa paniu feni famafufuoia.
22 Hini lomi i haguaa mei Fasu, nei tonaa fei umua. Nomai, Mena Fasu! 16:22 A'a Warea Aramea fei warea, Nomai, Mena Fasu sifei ba Marana tha.
23 Fei rawani'aa mei Fasu Jesus nei oafipui a'a hamu'ou.
24 Feni haguau i dinaa a'a minaa hamu'ou, ena na oafipui a'a Christ Jesus. Amen. 16:24 Hefi'a ne'ia lomi na pa'i Amen.

*16:19: 16:19 Warea Greek ba, Prisca, ana fei hara Priscilla

16:22: 16:22 A'a Warea Aramea fei warea, Nomai, Mena Fasu sifei ba Marana tha.

16:24: 16:24 Hefi'a ne'ia lomi na pa'i Amen.