2
Ena rawani'a na'uu, u'ei ne'inawii a'a hamu'ou ba hamonei'aa bigifatata. Ma'uaa nabaa nemea i bigifatata, ona pa'idii hemea umuiaa o'odu a'a mei Ama—Jesus Christ, hemei Wanewanea. Hia mei na ma'e ba i fawanewaneaa watolaa mei Haidaa ma o'ou, mei na pono'aa ei hafelo'aa o'ou ma abaa unaa o'ou ua, ma'uaa* 2:2 O, Hia mei i fapipi'ainaa fei sibaa mei Haidaa, mei i tosiminaa ei hafelo'aa o'ou ma abaa uniaa o'ou ua, ma'uaa minaa ei rama'a yeni malagufu anaa.
Onapa'aa aida ba o'aa apa'ia nabaa o'aa neneraa ei wareana. Mei i ware ba, “Yau na apa'ia,” ma'uaa lomi na neneraa ei wareana, hia pa'aa sifisifi ma fei fa'uaia lomi laloo iana. Ma'uaa hini i neneraa fei wareana, fei haguaa mei Haidaa 2:5 O, wareana, fei haguana mei Haidaa napa'aa gugu ei warana a'ana. Ale'ei, onawe aida ba o'ou i a'ana: Hini i ware ba hia na oafipui a'ana, inei tatalai ana ale'ei tatalaiaa Jesus.
Ena rawani'a tafiu, a'a ba u'ei ne'inaa hepalo manufau warea, ma'uaa feni warea na udedii ma hamona guaidigia fama'a. Ma'uaa ana u'ei ne'ifanaa hamu'ou ana ale'ei hepalo manufau warea. Fei fa'uaia wagii fei na arewa a'ana mawe hamu'ou. Uaa fei roromaa ifi dii e'eni ma fei pa'aa we'ai ifi we'a e'eni.
Hini i ware ba hia laloo fei we'ai, ma'uaa na bidibidi ununa a'a mei lofuna, ana fi oa laloo fei roromaa e'eni. 10 Hini i haguaa mei lofuna, ina oa laloo fei we'ai ma lomi hepalo manumanu a'a mei 2:10 O, a'a fei i fa'alabe'ia. 11 Ma'uaa hini na bidibidi ununa a'a mei lofuna, ina oa ma tatalai laloo fei roromaa; lomi ina aida ba i dinaia, uaa fei roromaa na tapu'aa pudana.
12 U'ei ne'inaa a'a hamu'ou ena rawani'a baduu,
uaa ei hafelo'aa hamu'odu, ina futoia wagii fei harana.
13 U'ei ne'inaa a'a hamu'ou, ena ama,
uaa hamona apa'idigaa mei na oa farawarawa.
U'ei ne'inaa a'a hamu'ou, ena baubara,
uaa hamona muainaa mei hafelo'a.
U'ei ne'inaa a'a hamu'ou, ena rawani'a baduu,
uaa hamona apa'aa mei Ama.
14 U'ei ne'inaa a'a hamu'ou, ena ama,
uaa hamona apa'idigaa mei na oa farawarawa.
U'ei ne'inaa a'a hamu'ou, ena baubara,
uaa hamona faufau,
ma fei wareaa mei Haidaa na oa laloo iaa hamu'ou,
ma hamona muainaa mei hafelo'a.
Apuna Haguaa feni Ano
15 Apuna haguaa feni ano, o hepalo manumanu wagina. Nabaa nemea na haguaa feni ano, fei haguaa mei Ama, lomi i laloo iana. 16 Uaa minaa ei manumanuu feni ano, ale'ei fei nunumiaa unu, fei nanamaia puda ma fei mamaguguaa hemea wagii ei bigi'ana ma ei hapena—abaa noranarai a'a mei Ama, ma'uaa noranamai a'a feni ano. 17 Feni ano ma ei nunumiana, ro'aa pedu, ma'uaa mei i bigi'aa ei nunumiaa mei Haidaa, i minaa oa ranimai ranimai.
Warefa'aia a'a mei i Fadugeaa Christ
18 Ena rawani'a baduu, wagieni, feni a'apoo au; ma hamona guaidigia ba ifi nomai mei Fadugeaa Christ. Ma nopa'amii wagieni na nodigimai watauda rona fadugeaa Christ. Si'ei, o aida ba feni, a'apoo au. 19 Rona ita'adi'ininaa o'ou, uaa ro'odu, abaa pa'aa maroaa o'ou. Nabaa ro'ou pa'aa maroaa o'odu, ro'aa oafipui a'a o'ou; ma'uaa fei aunuaa ro'ou na fama'aia ba lomi hemea ro'ou ba hia maroaa o'odu.
20 Ma'uaa mei Apunaia na papaditainaa hamu'ou ma si'ei minaa hamu'ou na aida fei fa'uaia.§ 2:20 Hefi'a ne'ia ba minaa hamu'ou na aida minaa ei manumanu. 21 Eni a ne'inaa a'a hamu'ou, a'a ba lomi hamona aida fei fa'uaia, ma'uaa ba hamona aidadii fei fa'uaia. Ma lomi hepalo sifisifi na lele'amai wagii fei fa'uaia. 22 Hini mei sifisifi? Ana mei i ware ba Jesus abaa Christ. Mei rama'a ale'ei, hia na fadugeaa Christ—ina fadugeaa mei Ama ma mei Na'u. 23 Uaa hini na ofadugaa mei Na'u, ana na ofadugaa mei Ama ma hini i ugainaa mei Na'u ana na pa'i mei Ama.
24 Hamoneimina oma'ama'aa tamanu guaiaa hamu'ou fama'a ba nei oa i laloo iaa hamu'ou. Nabaa fei warea na oa i a'a hamu'ou, ana hamona oa a'a mei Na'u ma mei Ama. 25 Ma sifeni, feni fa'unaiana a'a o'ou ba owe pa'i harenua lomi i pedutoo.
26 U'ei ne'inaa eni manumanu eni a'a hamu'ou uaa na pa'i hefi'a ba ro'aa fa'ateteaa hamu'ou ma dugifarauaninaa hamu'ou. 27 Fei papaditaia hamona tonia a'a Christ na oa i a'a hamu'ou. Ma lomi hamona nunumidinaa nemea ba i feroinaa hamu'ou. Ma'uaa fei papaditaiana i feroinaa hamu'ou minaa ei manumanu ma fei papaditaia fei, pa'aa fa'ua, abaa sifisifi. Ma ana ale'ei i feroinaa hamu'odu, hamonei oa i a'ana.
Na'uu mei Haidaa
28 Ma eni, ena rawani'a baduu, hamonei oa'ualao i a'ana, uaa ena ina nomai, owe pa'i o'ugaa o'ou ma lomi o'awe mamafa i ma'ana.
29 Hamona aida ba hia na wanewane ma si'ei ana hamonei aida ba mei i bigi'aa ei na wanewane na waninidii a'ana.

*2:2: 2:2 O, Hia mei i fapipi'ainaa fei sibaa mei Haidaa, mei i tosiminaa ei hafelo'aa o'ou ma abaa uniaa o'ou ua, ma'uaa

2:5: 2:5 O, wareana, fei haguana mei Haidaa

2:10: 2:10 O, a'a fei

§2:20: 2:20 Hefi'a ne'ia ba minaa hamu'ou na aida minaa ei manumanu.