5
Fei Narafawe'ia a'a mei Na'uu mei Haidaa
Hini i uga ba Jesus hia mei Christ, waninianamai a'a mei Haidaa. Ma hini i haguaa mei Ama ana nei haguaa hini rama'a na waninidiai a'ana. Ona aida ba ona haguaa ei na'uu mei Haidaa uaa ona haguaa mei Haidaa ma bigi'aa ei wareana. Hefei ba ona haguaa mei Haidaa: sifei ba o'aa guainaa ei wareana. Ma ei wareana, lomi na rata.
Fa'uaia ma Hagua
Uaa hini i waninimai a'a mei Haidaa na muainaa feni ano. Fei faufau, fei na muainaa feni ano, sifeni ba onei narafawe'i. Hini na muainaa feni ano? Unaa mei i narafawe'i ba Jesus, hia Na'uu mei Haidaa.
Simeni, meni i nomai a'a fei ranu ma fei namo, meni Jesus Christ. Lomi ina nomai a'a fei ranu ua, ma'uaa na nomai a'a fei ranu ma fei namo. Ma fei Spiriti na u'u, uaa fei Spiriti ana fei fa'uaia. Uaa, odumanuei, rona u'u: fei Spiriti,* 5:7-8 Hefi'a ne'ia ba odumanuei, rona u'u i pafea: mei Ama, fei Warea ma fei Spiriti Apuna ma o'oduei, hepalo ua. 8 Ma odumanuei na u'u yeni malagufu: fei Spiriti (lomi laloo hepalo ne'ia Greek hinenee fei 16th century) fei ranu ma fei namo; ma odumanuei, u'ugaa ro'ou, minaa heai. O'aa tonaa u'ugaa rama'a, ma'uaa fei u'ugaa mei Haidaa, na mua, uaa fei u'uga fei, noranarai a'a mei Haidaa ma na u'ugaa mei Na'una. 10 Hini i narafawe'i a'a mei Na'uu mei Haidaa, ina pa'i feni u'uga laloo iana. Hini lomi na nara ba fa'ua fei wareaa mei Haidaa, hanuna ale'ei ba mei Haidaa, sifisifi. Uaa lomi na nara ba pa'aa fa'ua fei u'ugaa mei Haidaa mei Na'una. 11 Ma sifeni, feni u'uga: mei Haidaa na fanaa o'ou fei harenua lomi i pedutoo. Ma fei harenua fei na nofipuimai a'a mei Na'una. 12 Hini na pa'i mei Na'u, ana na pa'i fei harenua; hini lomi na pa'i mei Na'uu mei Haidaa, ana lomi na pa'i fei harenua.
Harenua Lomi i Pedutoo
13 U'ei ne'inaa eni manumanu eni a'a hamu'ou, ena hamona narafawe'i a'a fei haraa mei Na'uu mei Haidaa ba hamonei aida ba hamona pa'i fei harenua lomi i pedutoo. 14 Fei o'uga ona pa'i ei o nofarafi'inaloo mei Haidaa, sifei ba: nabaa o'aa i'iginaa hepalo manumanu na neneraa fei nunumiana, i guainaa o'ou. 15 Ma nabaa ona aida ba ina guainaa tamanu i'igaiaa o'ou, te, ona aida ba o'aa tonia a'ana.
16 Nabaa nemea, i fanunuaa mei lofuna na bigifatata, hepalo tata lomi i notonaa hia ma'ea, inei lafulafu ma mei Haidaa i fani harenuaa mei lofu mei. U'ei wareaa ei rona bigifatata, ma'uaa ei tataa ro'ou, lomi na notonaa ro'ou ma'ea. Ina pa'i hepalo tata ba na pa'i ma'ea wagina. A'a ba u'ei ware ba inei lafulafu wagii fei. 17 Minaa ei tata na hafelo, ma'uaa hefi'a tata, lomi na pa'i ma'ea wagina.
18 Ona aida ba mei waninidianamai a'a mei Haidaa, lomi i'u bigi'uaiaa ei hafelo'a. Mei uma'ua waniniamii mei Haidaa iwe oma'aia ma mei hafelo'a, lomi i fafelopa'ia. 19 Ona aida ba o'ou, na'uu mei Haidaa ma minaa feni ano na oa haroo mei hafelo'a. 20 Ana ona aida ba mei Na'uu mei Haidaa na nodimai ma fani apa'aa o'odu ba onei apa'aa mei na fa'uai. Ma ona oa a'a mei fa'uaia ma mei na'una Jesus Christ, mei pa'aa Haidaa, ana fei harenua lomi i pedutoo.
21 Ena rawani'a baduu, hamonei'aa oa a'a ena haidaa sifisifi ma wagi'inaa hamu'ou.

*5:8: 5:7-8 Hefi'a ne'ia ba odumanuei, rona u'u i pafea: mei Ama, fei Warea ma fei Spiriti Apuna ma o'oduei, hepalo ua. 8 Ma odumanuei na u'u yeni malagufu: fei Spiriti (lomi laloo hepalo ne'ia Greek hinenee fei 16th century)