3
Narafawe'ia laraa fei Law
Hamu'ou ena poapoa Galatia! Hini na finefineinaa hamu'ou? I ma'aa ei pudaa hamu'ou napa'aa arewa ba Jesus Christ na fatawa. Nunumiau ba a apa'aa hepalo manumanu a'a hamu'ou: Hamona tonaa fei Spiriti wagii fei neneraa hamu'ou fei law, o wagii fei narafawe'ia a'a tamanu hamona guainia? Haa, hamonamina poapoai? Fama'a hamonado'o pa'i fei Spiriti, ma'uaa e'eni hamona nara ba hamo'aa fapedugaa ei bigi'aa hamu'ou a'a fei faufau rama'a. Haa, hamona tonaa baua fi'iaa hamu'ou ma lomi hanuna? Narau ba na pa'i hanuna. Haa, mei Haidaa na fanaa hamu'ou fei Spiritina ma bigi'aa ei foigia a'a hamu'ou uaa ba hamona neneraa fei law, o ba hamona narafawe'i a'a tamanu hamona guainia?
Narama'aia Abraham: “Ina narafawe'i a'a mei Haidaa ma a'a fei, hia na wanewane.” Si'ei, hamonei apa'ifarawaninaa feni ba ei ro'aa narafawe'i, ro'ou, na'uu Abraham. Fei Bu'u Apuna nadii wareia ba mei Haidaa, iwe fawanewaneaa ei Gentile a'a fei narafawe'ia ma inadii ufugaa fei rawani'a warea a'a Abraham ba: “Minaa ei gufu, rowe to hawegia uaa yoi.”* 3:8 Genesis 18:18; Genesis 22:18 Si'ei, ei narafawe'ia, rona pa'i hawegiaa ro'ou fipui a'a Abraham, mei rama'aa narafawe'ia.
10 Minaa ei rona nara ba ronei neneraa fei law, rona oa a'a fei umua, uaa na udedii fei ne'ia ba: “Fei umua i dinaa a'a hini lomi na bigi'aa minaa ei manumanu laloo fei Bu'uu Law.” 11 Na arewa ba lomi nemea ba i wanewane i pudaa mei Haidaa wagii fei law, uaa “Ei wanewanea, rona tatalai fininaa fei narafawe'ia.” 12 Fei pa'afii fei law, abaa manumanu narafawe'ia; agia, “Mei i bigi'aa ei manumanu ei, inei neneraa e'ei.” 13 Christ na ponohadiwe'inaa o'ou a'a fei umuaa fei law, hamatee ina tonaa fei umuaa o'ou i a'ana, uaa na udedii fei ne'ia ba: “Fei umua i dinaa a'a hini i fatawa a'a fei haihai.” 14 Ina ponohadiwe'inaa o'ou ba fei hawegia, fei na dinaa a'a Abraham nei nofipuimai a'a Jesus Christ ma dinaa a'a ei Gentile ba wagii fei narafawe'ia, o'aa tonaa fei fa'unaia ba o'aa tonaa fei Spiriti.
Fei Law ma fei Warefa'unaia
15 Ena lofu, ado'o fama'aia hepalo tala a'a feni gutagutanaa o'ou wagieni. Ana ale'ei ba nemea lomi ba i putotogi o pafoinaa hepalo fi'ugaia, hepalo rona fi'ugaidigia, ana ale'ei a'a feni. 16 Ei fa'unaia na dinaa a'a Abraham mawe fei fuana. Fei Bu'u Apuna, lomi na ware ba, “i dinaa a'a ei fuamu,” ale'ei ba watauda rama'a, ma'uaa, “i dinaa a'a fei fuamu,” 3:16 Genesis 13:15; Genesis 24:7 hanuna ale'ei hemea ua, mei Christ. 17 Fei hanui yau sifeni: Fei law, fei nawe nomai 430 igisimasi nenee fei warea, lomi na putotoginaa fei fi'ugaia, fei do'o bigi'aa mei Haidaa ma fapa'ainaa fei fa'unaia. 18 Uaa nabaa fei uga pinemu i nomai a'a fei law, lomi ba i nomai a'a fei fa'unaia; ma'uaa mei Haidaa a'a fei rawani'ana na fania a'a Abraham wagii fei fa'unaia.
19 Ma nabaa ale'ei, tamanudiai bigi'aa fei law? Ina nomai uaa ei hafelo'a nopa'aloo fei ba na nodigimai fei Fua, fei na unia fei fa'unaia. Hemei fawanewaneaa watola nawe fa'asi'anaa fei law a'a ei alo'alo. 20 Ma'uaa hemei fawanewaneaa watola, lomi i umuinaa hepalo ua gupuu rama'a; ma'uaa mei Haidaa, hia hemea.
21 Hanuna ba fei law i fadugeaa ei fa'unaiaa mei Haidaa? Pa'aa lomi. Uaa, nabaa na hawia ba fei law i fani harenua, fei wanewanea ana i nofipuimai a'a fei law. 22 Ma'uaa fei Bu'u Apuna na ware ba minaa feni ano na bobo'ai a'a ei hafelo'a ba tamanu ei fa'unaia, ei i nofininamii fei narafawe'ia a'a Jesus Christ, inei dinaa a'a ei rona narafawe'i.
23 Ei atawe nomai fei narafawe'ia fei, o'ouna bobo'ai a'a fei law nopa'aloo fei ba ina arewa fei narafawe'ia. 24 Si'ei, fei law na ude ale'ei hemea famamoa i tauduginaa o'ou a'a 3:24 O, hemea famamoa nopa'aloo fei noramiaa Christ ba onei wanewane a'a fei narafawe'ia. 25 Si'ei ba e'eni, nawe nomai fei narafawe'ia, fai lomi ba ona oa haroo fei law.
Ei Na'uu mei Haidaa
26 Minaa hamu'ou, na'uu mei Haidaa uaa fei narafawe'ia a'a Christ Jesus, 27 uaa minaa hamu'ou, ena hamona pudugufai a'a Christ, hamona hufai a'a Christ. 28 Lomi Jew, Greece, humuwa, abaa humuwa, wawane, pifine, uaa minaa hamu'ou, hemea ua a'a Christ Jesus. 29 Nabaa hamu'ou a'a Christ, te, hamu'ou fuaa Abraham ma ale'ei hemea i tonaa poduu amana uaa fei fa'unaia.

*3:8: 3:8 Genesis 18:18; Genesis 22:18

3:16: 3:16 Genesis 13:15; Genesis 24:7

3:24: 3:24 O, hemea famamoa nopa'aloo fei noramiaa