5
A'a Christ, O'ou Abaa Humuwa
Fei pa'afina ba na alaraa o'ou Christ, sifei ba onei'aa humuwai. Si'ei, hamonei ofafaufau ma hamonei'aa fa'awatadinaa hamu'ou a'a fei maumau humuwai.
Hamonei toma'aiaa ei wareau. Yau, Paul, a warefanaa hamu'ou ba nabaa hamona moro'aa hudii wawanei hamu'ou, pa'aa lomi i pa'i awataa Christ i a'a hamu'odu. A warediai a'a hememea rama'a, hemei ba ina moro'aa hudii wawaneina, inei neneraa minaa ei law. Yoi mena ba o neneraa fei law, ona fidi'inii a'a Christ; ona pasidi'ininaa fei rawani'aa mei Haidaa. Ma'uaa wagii fei narafawe'ia, ona pasirefurefufipui a'a fei Spiritii fei wanewanea, fei ona nunuminia. Uaa a'a Christ Jesus, fei ba ona moro'aa hudii wawanei, o lomi, lomi hanuna. Hepalo ua na pa'i hanuna; fei narafawe'ia, fei na arewa fininaa fei haguana.
Fama'a hamona poponifawe'i a'a fei fiwaleia. Hini na ore'aa hamu'ou ma lomi hamona neneraa fei fa'uaia? Fei mau u'ugaia ale'ei, abaa noranamai a'a mei i lala'aa hamu'ou. “Ma'ida ua fafuafua i fihafuinaa minaa fei palaua.” 10 Na pa'i o'ugau a'a mei Fasu ba lomi hamo'aa tonaa hepalodiai naranara. Lomi na aida ba hia hini, ma'uaa, mei i fapoapoainaa hamu'ou, iwe tonaa arena. 11 Ena lofuu, nabaa yau ana fi u'ugaa fei moro'aa hudii wawanei, tani ei ba ana ro'ei haperaraiau eni? Nabaa ale'ei, lomidiai i bidibidi unuu rama'a a'a fei hawafolo. 12 A'a ei rama'a rona wareware watauda ale'ei, narau ba ronei fapedugaa bigi'aa ro'ou ma hawihawi'aa minaa ei unuu ro'ou!
13 Hamu'ou ena lofuu, ina rafeinaa hamu'ou ba hamonei ma'ala. Ma'uaa apuna tonaa fei ma'alaa hamu'ou ba hamo'aa bigi'aa ei maumau hafelo'a;* 5:13 O, bigi'aa ei nunumiaa unu; vv. 16, 17, 19 ma 24 anaa. agia, pafoo hamu'ou nei firawanii ua fininaa hagua. 14 Minaa ei law na pa'i hepalo ua pa'afina; sifei ba: “Haguaa mei gufumu ale'ei ona haguio.” 15 Nabaa ana hamo'ei fibibiyenii ma fihafeloinii, oma'aiaa hamu'ou, nabaa lomi, hamo'aa fifagianainaa ana hamu'ou.
Faweweni a'a fei Spiriti
16 Si'ei, a ware ba nabaa hamo'aa oa a'a fei Spiriti, lomi ba hamowe bigi'aa tamanu ei nunumiaa fei maumau hafelo'a. 17 Uaa fei maumau hafelo'a na nunuminaa tamanu na fadugeaa fei Spiriti ma fei Spiriti na nunuminaa tamanu na fadugeaa fei maumau hafelo'a. Laguna fifadugii ma si'ei ba lomi o'aa bigi'aa tamanu nunumiamu. 18 Ma'uaa, nabaa o neneraa fei Spiriti, lomi ba ona oa haroo fei law.
19 Ei bigi'aa fei maumau hafelo'a na arewa'uamai: fitatafipa'aia, ei abaa fafa'araia ma fafeloaa ana yoi; 20 losuinaa ei haidaa sifisifi ma fifinesi; bidibidii unu; lomi firawania; punepunea, fifi'ii unu, wawa'ai poai, fiharenii, hefaa gupu na fifalagii, 21 nanamaia; hunu poapoai, hefaa gupuu fiharoharoipa'aia; ma ei maumau ale'ei. A aweinaa hamu'ou ale'ei una warefanaa hamu'ou mina ba hini i bigi'aa ei manumanu ei, lomi ba i tonaa fei haparaiaa mei Haidaa.
22 Ma'uaa, si'eni eni fuaa fei Spiriti: hagua, ni'eni'ea, gutafarawania, fawiwi'aia, farawani a'a rama'a, ei maumau rawani, fei mau oafagugua, 23 madumuaa rama'a ma apitaia. A'a ei manumanu ei, lomi na pa'i law. 24 Ei rona oa a'a Christ Jesus, rona fatawaiaa ei maumau hafelo'a fipuinaa ei nunumiaa unu. 25 Si'ei ba ona oafipui a'a fei Spiriti, onei tatalaifipui a'a fei Spiriti. 26 Onei'aa fa'upe'upei ba ona rawani ma fawesuaa iaa nemea ma fiba'iba'inaa hememea hamu'ou.

*5:13: 5:13 O, bigi'aa ei nunumiaa unu; vv. 16, 17, 19 ma 24 anaa.