22
Yoane imora via ne lââ tava via ne kâi
Ŋineŋga aŋelo ŋinde itula lââ ŋalae toŋge pa naŋa. Lââ ŋinde nde via ne lââ, aku isalaga ndo, itogo nduŋgu mine. Lââ ŋinde nde isâko lâ Maro Kindeni kuku Lama rua nenzi saŋonâŋa nia kalo, aku irere indue ilâ lâ lawea ne nzâla ŋalae ŋgini. Aŋga via ne kâi nde imandi lâ lââ ŋinde ne pâŋga pwali rua-ruani. Kâi ŋinde nde uru ipula kanaŋo mbwani saŋao kanaŋo rua ikura mbwera taitu-taitu. I uru ipula kanaŋo ikura nzimona rârâni. Aku kâi ŋinde ne lau nde ŋana ivetanzi tamâta lâ ŋgu ndoni tininzi ara kâ. Aŋga kelekele ndia ikeno ara tia lâ Maro Kindeni nao, ande kelekele mine ma ikeno lawea ŋinde ilo, ande tia ndo. Maro Kindeni kuku Lama rua nenzi saŋonâŋa nia ma ikeno lâ lawea ŋinde ilo, aku Maro Kindeni ne tamâta rârâni ma simo sipanea i. Kinzi matanzi ma simora Maro Kindeni nao, aku i ma iŋgere i ŋa lâ kinzi tamâta ŋinde taitu-taitu ndamwanzi. Kondoma ma ipâŋga kilo tia, ŋana tu Maro Ŋalae Kindeni tamwata ma imo tamâta nenzi sinâla. Mine kala wurâta ma ikeno kilo panzi kari wa “lamu” ŋana sipane nia kâ, ande tia. Maro Ŋalae Kindeni kuku Lama rua ma sikai koipu ŋalaŋala ikura zo zo, ma simo mine ku simo nâ.
Yesu ne zo ŋana itaulo imâ kilo kâ, nde imâ ipâŋga laiti lâ
Aŋelo ŋinde nde ipai naŋa mine tu, “Ŋgua ŋine nde mao kanaŋo. Ara ŋana tamâta rârâni ma kalonzi tawana ŋgua ŋine. Maro Ŋalae Kindeni, ina uru Koroani Sapâŋa ilanzi ne ŋgua-tulâŋa tamâta, ande io ne aŋelo imâ ŋana itula ŋgua panzi i ne tamâta, ŋana vetâŋa rârâni ipatea tu ma tini nâ ma imâ ipâŋga.”
Aku Yesu iporo tu, “Zo mbwana-mbwana nâ, ŋineŋga naŋa ma amâ apâŋga.” Tamâta ea kalonzi tawana ŋgua ŋana zo muli kâ ikeno lâ pepa ŋine tini, ande kinzi ŋinde ma sindeka.
Naŋa Yoane warakâŋgu aloŋo ŋgua ŋinde lâ, aku amora vetâŋa ŋinde tava. Naŋa aloŋo wa amora marumbu lâ, ŋineŋga apare tukuŋgu lâ aŋelo ŋinde kie tini laiti, ina kala muŋga itula vetâŋa ŋinde pa naŋa. Naŋa atu ma apanea i. Andeta aŋelo ipai naŋa mine tu, “Noko ma kuveta mine ndimo! Naŋa kala amo noko nuwala wurâta tamâta, tavanzi noko ninambwe ŋgua-tulâŋa tamâta. Aku tamâta ea kalonzi tawana ŋgua rârâni ikeno lâ pepa ŋine tini, ande naŋa kala amo kinzi tamâta ŋinde nawalanzi tona. Noko ma kupanea Maro Kindeni simbo nâ!”
10 Ŋineŋga aŋelo iporo pa naŋa kilo mine tu, “Noko ma kusilikana ŋgua ŋana zo muli kâ ikeno lâ pepa ŋine tini ndimo, ŋana tu zo imâ ipâŋga laiti lâ ŋana vetâŋa rârâni ŋinde ma ipâŋga kâ. 11 Mine kala tamâta ea kinzi uru siveta vetâŋa potomule, ande kinzi ma simo siveta vetâŋa potomule ndainani nâ. Aŋga tamâta ea uru siveta vetâŋa pinde muso lâ Maro Kindeni nao, ande kinzi ma simo siveta vetâŋa muso ndainani nâ. Aŋga tamâta ea uru siveta vetâŋa ara lâ Maro Kindeni nao, ande kinzi ma simo siveta vetâŋa arara ndainani nâ. Aŋga tamâta ea Maro Kindeni ipateanzi tu simo sapâŋa, ande kinzi ma simo sapâŋa mine nâ.”
12 Yesu iporo ŋgua mine tu, “Miki kaloŋo ŋga; zo mbwana-mbwana nâ, ŋineŋga naŋa ma amâ apâŋga. Aku naŋa ma koa alanzi tamâta ndoni. Naŋa ma akatu kulu panzi tamâta rârâni taitu-taitu, ikura vetâŋa ndia muŋga siveta ŋinde. 13 Naŋani warakâŋgu amo muŋgani lâ, kala ma amo muli ndo. Naŋa amo ikura zo rârâni, uru amo mine ku amo nâ. 14 Tamâta ea kinzi muŋga sipua nenzi pasawaŋa luandondo kala sipâŋga pâne ndo, ande kinzi ŋinde ma sindeka, ŋana tu kinzi ma sikura ŋana sika kanaŋo ŋinde ikeno via ne kâi tini. Aku kinzi ma sikura ŋana soka pa nzâla kawa ikeno lawea ŋinde ne ŋgumbi tini, aku ma silâ lawea ilo. 15 Aŋga tamâta ea kinzi uru siveta vetâŋa kaa-kaa sakamao wa, siveta nzâmbe sakamao kie-kie wa, sipalulua tininzi potomule wa, sipunzi tamâta pâta simâte wa, sipare tukunzi ŋana sipaneanzi maro laŋeŋa wa, tininzi mwasa pa vetâŋa laŋeŋa ku soka muli, ande kinzi tamâta ŋinde rârâni ma simo niaka ndo ŋana Maro Kindeni ne lawea ŋinde kâ.
16 Naŋa Yesu ao naneŋgu aŋelo imâ pa miki kalo-tawana tamâta lâ ŋgu lima kanaŋomi rua lâ, ŋana i ma itula ŋgua ŋine rârâni pami. Naŋani warakâŋgu nde Koipu Ŋalae Daviti ne Vâsa, aku naŋa nde Pitu Mboi ŋalae ŋinde uru ipane nia ndo lâ mbwale-mbwale kâ.”
17 Koroani Sapâŋa kuku Lama kaiwa rua siporo mine tu, “Noko kumâ!” Aku tamâta ea iloŋo kinzi rua nenzi ŋgua ŋine, ande ara ŋana i kala ma iporo ŋguani ndaina nâ tu, “Noko kumâ!” Aku tamâta ea irakoŋa ŋana lââ kâ, ande ara ŋana i ma imâ. Tamâta ea itu inu via ne lââ, ande ara, i ma inu lââ ŋinde, aku ma iko tia.
Yoane itu ŋgua kaika panzi tamâta ea siloŋo ŋgua ikeno lâ pepa ŋine tini
18 Naŋa atu ŋgua kaika pa noko ea kuloŋo ŋgua ŋana zo muli kâ ikeno lâ pepa ŋine tini. Ambo tamâta toŋge ma iseŋge ŋgua wasaseki toŋge lâ ŋgua ŋine, ande Maro Kindeni ma iseŋge vetâŋa sakamao ndo ipâŋga pa tamâta ŋinde. Ŋgua ŋana vetâŋa sakamao ŋinde nde ikeno lâ pepa ŋine tini. 19 Ambo tamâta toŋge ma imora ŋgua ŋana zo muli kâ ikeno lâ pepa ŋine tini, aku ma ikai ŋgua toŋge piti, ande Maro Kindeni ma ikai kelekele ara saŋe i, kala i ma ikura ŋana ika kanaŋo ŋinde ikeno via ne kâi tini, ande tia. Aku i ma ikura ŋana imo Maro Kindeni ne lawea ŋinde ilo, ande tia. Ŋgua ŋana vetâŋa ara ŋine kâ nde ikeno lâ pepa ŋine tini.
20 Yesu itula ŋgua pwataki ŋana vetâŋa ŋine rârâni kâ. Aku i tamwata iporo mine tu, “Mao nâ, zo mbwana-mbwana nâ, ŋineŋga naŋa ma amâ apâŋga.” Ŋgua ŋine nde mao nâ. Maro Yesu, kumâ ŋga!
21 Maro Yesu ne wisi-wisi imo kunzi Maro Kindeni ne tamâta rârâni. Mao.