26
Polomamo Agilipada omudalalo eimola monawalamuya lo miye.
Loko lokaiyoko, Agilipamamo Poloda maya sa-loko lo miye: Eimoka monawa aka lokadeko eletune. Loko liyoko, Polomamo adela itupeko sa-loko lo biye: 2-3 Juda wewenasiya nemoda obilo nilimi mola mola niayo, ulikaki we Agilipalikaya, Juda wewenasida monokanipomuya lokepau ga ludanaki oko moloko okaka noudawo nesa maya eimoka elekaka noadawo maya nenako, omudakalo letuwe loko nukaneuka lahelepa adoha noiye. Sa-oneboya, emo elekoko upakauka hulu noideko nemo ganeya letuwe.
Nemoya oluho lasolalo minoko Jelusalemu numutokaya wewenanelesida luwawanipou minodanaki napa lekoko oko moloko obomidana monawanehena maya matoka Juda wewenasiya muda-minae. Nemoya Palasisi wewenasida monokamidana dola aholale lolo iki minabo wewenasida luwawanipou minobo ne. Sakoya minoyoko monawane mudai-minabo maya nenako, monawanemu letune likima aha litae. Nemoya Omailimo latatelesidamu lo molaibo ga maya woko wehe letiye loko ubolo minobokumuya nilimi obilo nimolayoko minoe. Sakoya aya ga maya woko wehe letiye loko lemo Isilaelo wewena nala 12-palalikaya nekewa ludaka Omailoka monoka lokaka noune. Sa-okaka noudanako, uliki wenelika, aha sa-loko ga lalo ele elewole obokumuya matoka Juda wewenasiya nilimi obilo nimolae: Omailimoya helebo wewenasida dilipe sinokaka noibo gamuya, edimosiya nenaha iyoko sametibo ne liki elikaka niae. Ito nemoya Naseleti numutoti we Jisesida gala le opa etuwe loko yowanu napa lituwe loko nata elekaka obo maya ne. 10 Loko elekodanaki Jelusalemu numutoka maya aya yowanu maya api oko loe. Sakoya Omaitoka jokila hi mikaka abo wesida we napanipoloka lokoyoko luhuwa nesa nimikayoko, moneko Jisesida eli mebo wewena mukiya numuto namato nala bekaka obo maya ne. Sa-okoko aya wewenasida maya kohaidikadeko helitae liki layoko, ganipoya ele hulamoko emesalo molokaka obo maya ne. 11 Juda wewenasida numuku numuku moneko Jisesida wewenalasida maya uliwa liwi letiwi itahe loko seida oijoloti kohaidokaka obo may ne. Sa-okodanaki nemoya aya nesaloya nuline heliyoko moneko hotoka ebatokakiya sakoya kohaidokaka oboma ne.
5 Pil 3:5 9 Apo 8:3; Apo 22:4-5
Polomamo eimola ukala le wili jibo ga lo biye.
(Apo 9:1-19; 22:1-16)
12 Sakoya minoyoko, Omaitoka jokila hi mikaka we napasiya luhuwa nesa mako jiki nimikayoko, ganipoloya Damasikasi numutoka wetuwe loko nowoyoko, 13 holigaya agae, uliki welika, lamedalimoya homidana yatoka kohako neyoko mudaoe. Sa-iyoko, okulumauti limidanaki aya lamedalimo nemoki wewenanele yuhaki minudawoto maya heko lameda lokaiyoko, 14 lemeko mikau maya hupatiyoko udune. Sakoya lemeko udominuniyoko, onowa napa makolimo lemo Hibulu onoteukati sa-loko lo nimiyoko eloe: Solo, Solo, nenahamu ulana nomolonetane. Hosi jalimo sisi lokaka oijo maya iladunu nojiyoko miluma elekolaiye. Emoya hosi jasi aweyaha okaka adawo nenako miluma noelene. 15 Loko lokaiyoko, nemokahoya onoto leko sa-loko loe: We napanelika, emoya ekahimamo nolane. Loko loyoko, sa-loko lo nimiye: Ulana molonetokaka noadawo we Jisesi maya noloe, loko liye. 16 Sino-mino, nemo elekele oluhone lolo etane loko noloe, niseko omudakalo soto nopoyo loko liye. Emokahoya oloti saina maya mudadawo ito alikaya mino-loko noyoweko sainahena soto pideko mudatadawo nesamuya lo soto molatane loko ilime eto onoe. 17 Juda wewenasidama ito hetoka wewenasima dadeuti sakoya ilime-loko nisekogo minatuwe. 18 Sa-okadeko madoka golotokadeko hetoka wewenasitoka maya oli hekoyoko lahelamibo nesamidana maya demesa mikiki wehe libo nesago litae. Sakoya olohamidana adelauti maya hulikiki Omaimidana adelaugo minatae. Sa-ikadeko lihimanipo le hulobetokoyoko, nemokumuya eli elewole ikadeko wehe liki minabo wewenasiku wiki omikiki wehe liki minakilae, loko lo nimiye.
5 Pil 3:5; 9 Apo 8:3; Apo 22:4-5
Polomamo monoka yowanulamu lo biye.
19 Uliki we Agilipao, nemoya okulumauti go panakidana limibo nesamuya elekodanaki, 20 adaya api oko Damasikasi wewena ito Jelusalemu wewena, ito Judiya wewena ito hetoka wewenasiya duka li wili jikiki Omailoka wiki kolikakamidana ihilawa li soto molatae loko monoka lo beko minoe. 21 Sakoya sa-obomuya Juda wewena malokasiya monoka numuda napau maya nadelo likadanaki kohanelo heletune liki sa-inayoko, 22 Omailimoya lalaga moloko nilime wati omo wowa wowa noiyoko, monokaya muki wewena yowi-minabolawahena ito limi-minabolawahenasidakiya lo bekaka noe. 23 Olisauti huka limitibo we maya miluma eleko helitiye liki ito helebo wewenasida maya le omutobetoko sinokoko Juda wewenaki hetoka wewenaki lamedalamidana galama le soto molobetatiye liki li hukitabo ga maya lo bekaka noe.
20 Apo 9:20; Apo 28:29 23 1 Kol 15:20; Aes 42:6; Aes 49:6
Agilipadama monokamu elitiye loko ata liye.
24 Polomamo eimola monawala maya sa-loko lo nobiyoko, Pestomamo ga napauti sa-loko liye: Polo emo olotiya nei nomolane. Muki yupeka maya luhuwa nesa lepeko minokaka adawo nesalimoya ilime nei molokaiye. 25 Loko liyoko, Polomamo sa-loko liye: Ulikaki wene Pestolika nemoya nei ga lamoe. Wehe loko ga lalo noloe. 26 Maya sa-loko nolobo gaya ulilaki we napa Agilipakahoya elene. Sa-onenako, emotokaya moletoko letuwe. Matoka nolobo nesahenaya halukuka soto pamibo nenako, ulilaki we Agilipakalika, muki ele suwo-minadawo nesamuya noloe. 27 Ulikaki we Agilipalikaya, Omaimidana epaloti ga likaka wesida ganipo maya alo elewole oko ele-minape. Ganipo maya alo ele wehe lo-minane loko ele-minoe. 28 Loko liyoko, Agilipamamo Poloda sa-loko lo miye: Sa-loko lo-loko nowoko mino hana amoko Kalaestida wewenala lolo etane loko nolape. 29 Loko lokaiyoko, Polomamo sa-loko liye: Onawa hana minoko lolo etape, ito minawa minoko lolo etape, yamuya nata kamonako, eimokatogo ne. Emoki maloka wewenakiya oloti maya ga noloyoko elebo wewenakiya Omailimo dilipe wati ideko nemokidana lolo itae loko noloe. Nadelo nala jebomuya lamoe. Monokamugoya noloe.
30 Loko lokaiyoko, uliki we napa Agilipamamo kiyapeki ito olu emonala Pelenikemaki ito maloka wewenakiya sinikiki, 31 hetoka nilemedanaki sa-liki wetome-katome ae: Maya welimoya helitibo nesa, ito nala numuku netibo nesa ma lamiye. 32 Liki likayoko, Agilipamamo Pestodama sa-loko lo miye: Maya welimoya Lomu we napalimoya nemo gane loko suwetiye loko lametidanako, olisautiya ilime hetoka hulikoyoko woko netibo nebolae.