2 Korindan
Kerek Ayoob Poolbed Korindan Yaa Wongke Keendoon
Kerek Kee Komo Dowad Wongkoon
Poolbed ibduruk wongkoonbed ari kuu dudidanbed Korin aom menenib Pool kuu apasomban ye kuu yiib yaa birandimaan ande kamiwen. Kowe Poolbed wengamboroonka kwane kamiib dowad kerek kee wongkoon, yi dudi weng inande koromoni dowad. Kwane, anam andiwendan Korin aom doriib kuu yi kubiyiib od kondi yeman nekwaib kuyaa kuu nekwe dowan kerime ande wongkoon. Wongkoon kuu Masedonia yaambed, wongkoon ye weeb kuu AD 55 areb.
Korok Weng
1. Amun Kerundi Weng Ibduruk (1:1-2)
2. God Kuu Nub Mimyob Wandi Kankubuni Ye God (1:3-11)
3. Pool Korindan Yoom Komarewa Dobere God Ye Deme Awinoon Kuyaa Ambobandoon (1:12—7:16)
4. Korindanbed Yi Kubiyiib Anam Andiwendan Yena Yaa Od Kondi Dowad Kube Ongkandoon (sapta 8—9)
5. Pool Kuu Apaso Keroon Kuu Anammo Ande Korokboon (sapta 10—12)
6. Yeenbon Weng (sapta 13)
1
Pool, ne kuu God ye dowaken yaambed Yesu Keresumbed kinoona ye apaso keraan yoom nub kuristen angkodmi Timoti yoom.
God yaa anam andiwendan Korin aom doriib, yiib yaa kerek kee keenduub, karadmo kerundoondan korem ambibkin Akaiya aom doriib yaa kangkon.
Kabamoon kondoon ye mimyob dowakeniib yewenubmo dobiriyiib kuu nuwambe God yoom Yariman Yesu Keresu yoom yaambed yiib yaa bangkandime.
God Yaa Eso Andoon
Nub Yariman Yesu Keresu ye Ambe God yaa kubem, yembedmo mimyob keende kakman are nonondandi ye Ambe, mimyob wandi maa maa korem kankubuni ye God kui. Ye kuu dabab maa maa nub yaa menebimaan kumbed mimyob wandimaub korem kuu kankubunimaan. Kowe, kane kane dabab kandaniib kuu Godbed nub mimyob wandi kuu kankubunoon kumbed yi mimyob wandi yiminmo kankubunanuub kii. Kwane, Keresu ye durud yewed kuu nub wadkeri dobiri aom yemoonmo meneboon kwamune areb kuu, Keresu yaambed nubbed yena yi mimyob wandi yiminmo kankubunimaub. Kumban, nub kuu yenambed dabab kondaniib kuu yiib mimyob wandiwen kankubuniyiiwa yiib kuu bobni yaa burudande bindiyiiwa yi dowad kui. Kwane, nub kuu yenambed nub mimyob wanduwen kuu kankubunaniib kuu yiib mimyob wandiwen kankubuni ye dowad kui. Kwane kuyaambed kuu yiib kuu nub durud yewed kanduwen kuu ibmo kwamunemo kandiwen yaa kuu yodbirimban emambed doberembaraniib kii. Kwane, nub kuu yiib anam andi kuu no kwane awine doberembaraniib ande meenuub kuu kangdommo ande meenuub kii, amborom kuu nub nubkaadkeruwen yiib kuu nub durud yewed kanduwen kuu ibonmo kwamunemo kandiwen kwamune areb kuu yiib kuu nub mimyob wanduuwe kankubunoon kuu ibonmo kwamunemo keriwen kowe.
Angkodmia, nub kuu Esia ambibkin angkambed durud yewed kanduwen kuu yiiwiib kaadkerime anduwed. Yiib koron keri kuu nub dowakenban. Nub dabab ku kanduwen kuu miin darewoob arewa anam, nub kangdommo dobiri ye aromkono korem kuu dowan keroone, nuwiib dukni yeman yaa doroon. Anamaa, nub niindem aombed meenuwen kuu nub dukni yaron keruun kii anduwen. Kumban ku kwanoon kuu nubka nub inameniib o nub aromkonoyiib yaambedban dukniwendan ben dembi ye God yaambed angkumone doburuwen kii. 10 Yembed nub kuu no dukni yeman ye dabab yaambed benkooboon, benkoobindo karen duknuwen karen. Kwane, yembed kuye dabab yaambed benkoobaneen. Yembed dukni yeman ye dabab yaambed nub benkoobimamaneen kuyaa kuu anam kwananeen ande meedme doruub. 11 Kwane, yiib kangkon nub yaa meenende awandiwen kuu kurikurimbed kamendiwen. Kwanikob, nimakarub yemoon kurikuri kamiiwe Godbed wengambere ee yimin andekore nub yaa munobmo awandoon kowe, nimakarub yemoon kuu nub dowad God yaa kube eso andaniib kii.
Pool Ye Meeni Kan Kiwaan Maa Kowoon Ye Weng Id
12 Kwane, nubbed kerengkande dakmuub kuu kei, nub komo kamuwen ye kiwaan korokbendoon kuu, okad kiri doburuweniib yiib yoom doburuweniib kuu inamen karadmoyiib aadidmiyiibban ye inameniib God yaambed meneboon kumbed ambangke doburuwen, anamaa, yiib yoom doburuwen kuu kwamunemo kuda. Kwanuwen kuu okad kiri ye meeni kangdom ye kerekmen yaambedban, Godbed kabamoon kondoon ye mimyob dowaken ye kerekmen yaambed kui. 13-14 Kedi, nub kuu yiib yaa wongkaub kuu yiib kimingkane id kande kaadkeri yemanmo. Kwane, kibikee yiib kuu kimingkane weng id yenamo kande kaadkeriwen. Kowe, nembed kwananeen ande meenaan kuu weng id korem kande kaadkerekoriwa, Yariman Yesu yaron arimbed yiib anam andi dowad kerengkande dakmanuub kwamune areb kuu nub dowad kerengkande dakmaniib kii.
15 Kwane, kuye weng kuu kangdommo awinaan kowe, ne ibduruk meenaan kuu kwane nekwane meeneni yiib wedmenda ye inamen yaa kowaan, kwanako Godbed yiib yaa amun kerunde ayoob kerok andid. 16 Ne dowaken kowaan kuu Masedonia ambibkin yaa dewananiin kuu kwane mene aom yiiwiib dore wedmende wengandekori wananiin ande meenaan. Kwanekori, angkon ika Masedonia yaambed yiiwiib yaa mananiin kuu, yiibbed ne dowad nekwiwed ne nende Yudea angka wini yeman kii. 17 Kumban kibikee yiiwiib yaa minindo kowe, kuye meeni kowaan kuu ogoodmo inamen maa maa keraan kumbed kowaan dee? Okad yiri ye kerekmen yaambed kowaan kumbed weng id ayoob kere ee ee yii yii ande keraan dee? Dowan!
18 Kumban, God kuu ye weng yaa ma korondiyiibban ye God kwamune areb kuu, nub weng yiib yaa kuu weng id ayoobban. 19 Amborom kuu ne yoom Sailas yoom Timoti yoombed yiib kumaom yare ye weng daande amonombime ande baande dakmuwen ye karub, God ye Mingki Yesu Keresu, ye kuu weng id ayoob ye karubban, yembed no ee ande dakmimaan kowe. 20 Kwane, Godbed weng kunduk yemoon dakme kowoon yaa korem kuu, Keresu yaambed eemo keroon. Kwane, ye yaambed nubbed anam kwanok andimaub kuu God yaa nambiri koni yeman kii. 21 Kedi, nuwiib yiiwiib ongmendoone Keresu aombed kangdommo doruub ye karub kuu God kii. Yembed nub kinoone yeka ye nimaya karuwa keruuwe, 22 ne nimaya karuwa andi dowad nub animari ye dingki yuudiib kowene, Kingkin Karadmo nub niindem aom kondoon. Kukuu wonong mukod kowimaib areb, komo komo nub dowad menebaneen kuu dungkud kondoon.
23 Ne kuu God yaa baande yedmaan kuu yembed ne dowad weng anammo dakmoon andok andaan, ne angkon ika Korin yaa monokban keraan kuye id kuu, yiib yaa dabab kondainban andid. 24 Nub kuu kwane yiib anam andi yaa yiib kuu ben kwanime kekanime kami dowad oonendokban, yiib kubime andi dowad yiib yoom ambangkimaub, amborom kuu anam andi yaambed yiib kuu kangdommo dobaraniib kowe.