2 Tesalonaikadan
Kerek Ayoob Tesalonaikadan Yaa Wongkoon
Kerek Kee Komo Dowad Wongkoon
Pool kuu Tesalonaikadan ibduruk wongkoone wood benmeyiib areb dowan keruune kerek kee Korin angkambed wongkoon. Tesalonaikadan kuu kimyen winindo kumban, Pool kuu yi niindem aom aromni dowad ibduruk wongkoon areb ika wongkoon. Kwane, Keresu ika minindo kumbed anam andiwendan duknaniib kuu komarewa keraniib ye kedmengkandi yenayiib wongkoon. Wongkoon ye weeb kuu AD 51 areb.
Korok Weng
1. Amun Kerundi Weng Ibduruk (1:1-2)
2. Tesalonaikadan Yi Dowad Kurikuri Kami Ye Weng (1:3-12)
3. Kedmengkandi Weng (sapta 2)
4. Anam Andiwendan Yi Dobiri Kiwaan (3:1-15)
5. Yeenbon Weng (3:16-18)
1
Pool yoom Sailas yoom Timoti yoom.
Nub Ambe God yoom Yariman Yesu Keresu yoom yaa anam andiwendan Tesalonaika aom doriib, yiib yaa wongkuub kii.
Kabamoon kondoon ye mimyob dowakeniib yewenubmo dobiriyiib kuu Ambe God yoom Yariman Yesu Keresu yoom yaambed yiib yaa bangkandime.
Eso Ande Kone Kurikuri Keri
Angkodmia, amunmo kuu yiib dowad aron korem God yaa eso ande kurikuri kamimaub. Kwanuwed yimin, amborom kuu yiib anam andi kuu kaine daaneena, kwane yiib mimim yiib mimyob dowaken neman neman keendimaib kuu kaine ariyiib dabokne daaneen kowe. Kwanekob, arewa yiib yaa menebe yenbandene dabab kondeene yiibbed God yaa anam ande awinenib ninabone kangdommo doriib ye weng kuu, nubbed God yaa anam andiwendan kambong maa maa aom doriib yaa daandenub kukuu amun kai ande kamuub kii.
Korem kwamune keroon kee God ye wengyundi kuu yiminmo korokbi yeman. Godbed korok kere oonimbon ye dowad yiib kuu durud yewed kandiwen kowe, yembed wengyundaneen kuu yiib kuu yiminmodan andaneen. God kuu yorokmo kowe, kane kanembed yiib yaa dabab kondiwen kuu yembed yi yaa dabab kondene, yiib yaa dabab bangkandiib kuu ben kiradmaneen, nub yaa kangkon kwananeen. Yesu angkon Ewen arimbed amot ye nambiri darewoowiib engyu aromkono darewoowiib be angkadaraneen yaron arimbed kwananeen. Kwane, yembed God yikaadbandaniib Yesu ye weng amun yaa wengambere awinimokbandaniib yaa ukum kondaneen. Kwane, yi kuu aron korem dowan keraanban ye monmari kandenib Yariman ye aromkono ye nambiri darewoowiib ye arinambo ari kuu andokbe yika keraneen. 10 Kuyaron kuu ye karadmodan, ye yaa anam andiwendan kui, yi yaambed ye kuu nambiri kandaneene yimbed ye yaa binangke kubi miin darewoob keraniib. Yiib kwangkon yiiwiib kuyaom keraniib, amborom kuu yiib kuu nubbed Yariman ye dowad weng dakme korokbenduwen yaa kuu anam andiwen kowe.
11 Keye meeni kumbed nub kuu yiib dowad kurikuri kerembirimaub. Kukuu Godbed yiib yaa baandoon kumbed yembed yiib kuu yiminmo andi ye dowad kurikuri kamuub kii. Kukuu ye aromkonombed awandaneene yiib inamen amuniib komo deme awinandamiiwiiwa yiib anam andi yaambed komo kamandamiiwiiwa korem kuu anam kere wananeen ye dowad kurikuri kamuub kii. 12 Nubbed kwane yiib dowad kurikuri kamuub kuu yiib yaambed Yariman Yesu Keresu yaningko kuu nambiriyiib keruniwed, angkon ye yaambed yiib kuu nambiriyiib kerundoked keri yeman. Nub God yoom Yariman Yesu Keresu yoom yi kabamoon kondiwen ye mimyob dowaken ye kerekmen yaambed kwanok.