24
Yimin Wande Wananeen Yaa Dud Kedmengkandi
(Mk 13:1-23, Lk 21:5-11)
Kwane, Yesu kuu kurikuri boyambib darewoob dia doreen kuu koronde yaro dore weneene, ye kedmengkandeendanbed ye yaa menenib, kurikuri boyambib darewoowiiwa, ambib dareb dareb dia dorone wenuun kuyiiwa amun yenbenabiwen ye dowad korokbeniwen. Kumban Yesumbed yi yaa neman yedmendoon, “Boyambib darewoob darewoob korem ke doroneen kei wedmiiwoo? Nembed yiib yaa ke anam yedmendaan kei, bot mimo ma kwane dabokne yiri angkimbere ari angkimbere kamaibban, korem kuu bondanbed ben yiri kiradmaniib.” andoon.
Kwane, amaan Yesu kuu aangko Olif ari dibeene, ye kedmengkandeendanbed menenib yemyeb kaamobeniwen, “Nub yaa daande, komo aron arimbed ke dakmeeb kee kwananeen? Komo dud kedmengkaneenkob eb ika mananeewe okad yimin wandanuun yaron manandamuun kuu wedme nubkaadkeranuub?” andiwen.
Andiiwe, Yesumbed inande yedmendoon, “Kaadkerime. Karub yenambed yiib yaa birandok mananiib kowe kebendime. Karub yemoon kuu naningko yaambed areb menebe dakmenib, ‘Ne kuu Godbed Kinoona Manaanman Keresu kei!’ andenib, nimakarub yemoon birandaniib kii. Yiib wengambaraniiwa diayiib ambab angkambed ana nangbenabiib kii ande kamaniib kii. Kumban yiib kuu kuyaa kuu binangke unaib. Kukuu kwane kamenan wananeen, kumban yimin wandi yaron kuu kirod manaanban mogeed mananeen. Ambibkin maa dore maa dore ana nangmaniiwa, gapman maa dore maa dore ana nangmaniiwa kamaniib kii. Kwane, ambibkin yena kumaom kuu animaniibban kere mungimo duknaniiwe, ambibkin yena kuu dowodki menebaneen. Kwamaneen kumban, kuu no dana odibin andowe wemoon areb kamaneen.
“Kwamune keraneen ye aron aombed, yiib kuu ben karub yena yi dingki ari nongkobaniiwa, yiib yena yaa kuu dabab kondaniiwe, yiib yena kuu yenib nongkobaniiwe kamaniib kii. Kwane, okad yiridan korem kuu yiib yaa arud darewoob wandaniib, amborom kuu yiib kuu ne yoman miniwen kowe. 10 Kowe, kuyaron aom kuu nimakarub ne yoman miniwendan yemoon kuu yi anam andi yaa kirobenib man ambodangoon man ambodangoon kamenib man arud wandunoon man arud wandunoon kamenabaniib. 11 Kwane, kuyaom kumbed dudanabidan menebenib, ‘Ne kuu profesiman kei.’ andenib, nimakarub yemoon birande ben kiwaan abdon ari nongkobaniib. 12 Amob korem kiradmi ye inamen kuu darewoob keraneen kowe, nimakarub yemoon kuu yi mimyob dowaken kuu koronde yurukmo kere kubune wananeen. 13 Kumban kane kanembed kwane yi anam ande awine dobaraniiwe wene yimin wandaneen kuu Godbed bobni yaa kuu burudande bindaneen. 14 Kwane, God ye weng amun kee okad yimin yimin yaa ben wenenib ambibkin koremdan yaa yikaadkeri dowad daandaniibkob yimin wandanuun.
15 “Kwana kowe, profesiman Daniel kurinbed wongkoon ye weng keyaa kaadkere meenime. Kwane wongkoon kuu, ‘Kuman ayi awene kara miin arewa kere korem monmari ye karub’ kuu kurikuri boyambib darewoob karadmo aom dobaraneena yiib wedmaniib kuu, 16 Yudea angka doriibdan kuu kirokmone wene aangko angka amboon aom winime. 17 Kanembed kwane ye ambib wid ari keroka, kombiri kawene ye ambiwoom komo yiribman dangoon kuu ika aomne biyiibban, kwane no amboon angka kombiri wonok. 18 Kanembed kwane ye mongkobon angka keroka, ye ika wene yuruk ebkad nandiyiibban kwane no kombiri wonok. 19 Kuyaron ari kuu nima oyoomiib enaya dana embeng embengiib kuu dabab darewoob kandaniib. 20 Yiibbed kurikuri kamibko, kirokmone wini aron kuu yuruk aron arimbed keraan, o Sabat aron arimbed keraan. Kuye dowad kurikuri kerime, 21 amborom kuu kuyaron ari kuu dabab darewoob menebaneen kuu okad andowoon yirimbed mene kibikee ye dabab kuu burudande miin darewoob keraneen kowe. Kwamenan wananeen kwangkon kwana areb ibmo keraanban. 22 Kuyaron kuu Godbed dukmen kowoon, amborom kuu doboob keraneen kuu karub ambong ma dobaraanban kowe. Kumban yembed kinoondan yi dowad yaambed aron kuu dukmen kowoon.
23 “Kwane, kwamaneen yaron aombed karub maambed yiib yaa yedmendaneen, ‘Wedmime. Godbed Kinoona Monoonman Keresu kuu kekei.’ andaneen, o maambed yedmaneen, ‘Yangka monoon kii.’ andaneen kuu, kuyaa anam andaib. 24 Kwanaib amborom kuu Yesu areb kere dudenabidaniib dudi ye profesidaniib angkadere mananiib kowe. Kwane mananiib kuu dud korokbi darewoowiib yeka mamaa ye wedme binangki yeman ongmenabaniib. Yi kuu nimakarub yemoon birandaniiwe anam andaniib kumban, yi birandi Godbed kinoondan yaa kuu yiminban keraneen. 25 Kedi, ne yiib yaa daandaan kui, ari komo kere wananeen kuu yiibkaadkeriwen kui.
Yesu Ika Mananeen Yaron
(Mk 13:24-31)
26 “Kwana kowe, karub yenambed yiib yaa yedmaniib, ‘Keresu kuu amboon angkambed doboroon kii.’ andaniib kuu kuyaa wene wedmaib. Kwane, angkon ‘Ye kei, ambib niindem aom kii.’ andaniib kuu anam andaib. 27 Kwamaib amborom kuu Karub Ye Mingki mananeen kuu imak areb yuraneen, ambid aombed angkarambed yure wene angkara keraneene korem wedmaniib kowe. 28 Kuu kwamune kui, karub yi bob id kunaya dangoon kuu on kanakana kangkon kuyaa menebaniib areb keraneen, on kanakana wedmaniib kuu ‘O bob id angkeen kii.’ andaniib areb.
29 “Dabab menebaneen ye yoman kuu,
‘Aron kuu kumun kerenu,
wood kuu yuraune nambaraunban.
Mindong kuu ambid arimbed kirobaniib.
Aromkonodan ambid aom doriib kuu ben kiringmenabaneen kii!’
30 “Kwananeen ye yoman ari kuu Karub Ye Mingki mananeen ye dowad ambid arimbed dud korokbaneena, ambibkin koremdan kuu wedmekoriwa, ameng kirindaniib. Ameng kirindenib, Karub Ye Mingki kuu wiib arimbed aromkonoyiib nambiri darewoowiib mananeene wedmenaniib. 31 Ye engyus yaa yedmene kibi komki darewoowiib kamaneene, okad yimin yimin yaa wenebenib, ye kinoondan kuu ben ambid ari daane nedbaniib.
32 “Meenime, yedob at ye kuruwak weng id yaambed kandime. Kwane, ye nondong kuu atbiidkad areb kere, yawaak kerimaan kuu biid yeeb dembaane, kwani kowe andowe ire wini aron kuu dia keroon ande yiibkaadkerimaib. 33 Kwamune wedmaniiwe kara kwamune kamenabaneen kuu, kwani kowe aron kuu dia kereen kii ande yiibka meenaniib. 34 Nembed yiib yaa ke anam yedmendaan kei, nimakarub okad kiri keyedan kee duknaibbanbed kwamune yedmaan kuu kamaneen. 35 Ambidiib okadiib kuu dowan keranuun kumban, ne weng kuu dowan keraanban, aron korem korem angkimbaraneen.
Yesu Ika Mananeen Yaron Yaa Nekwe Meedmime
(Lk 17:26-27, 12:41-46)
36 “Kwananeen yaron kuu komo aron arimbed kuu karub maa yekaadban. God ye engyusiib God ye Mingkiyiib kangkon yikaadban, kumban Ambe God yembedmo yekaad. 37 Kwane, Karub Ye Mingki ika mananeen yaron kuu Noa doboroon yaron areb keranuun. 38 Kwane ok derebe yuknindo ye niindem aombed kuu nimakarub kuu animana oka anenib awadmenib kamiiwe, Noa kuu motod aom awunoon. 39 Komo kerandameen kuu yikaadban wene urokbed derebenu yukne mene benwuneen. Karub Ye Mingki ika mananeen yaron kuu kwamune arebmo keraneen. 40 Kekamune, karub ayoob kuu mongkobon angka dobaraniib kuu karub maamo nendekore karub maa domonenaneen. 41 Nima ayoob wiit yob beengke dobaraniib kuu wonong maamo nendekore wonong maa domondaneen.
42 “Kwana kowe, kerekbere dobirime, amborom kuu yiib Yariman mananeen ye aron kuu yiibkaadban kowe. 43 Kumban kekee kaadkerime, kwamune yid bi ye karub kuu komo aron yaambed menene ambib aande yid bandameen kuu ambib yariman yekaadkeraneen kuu, oonene korondaana yid karubbed awune yid baanban. 44 Kowe, yiib kwangkon nekwe meedmiyiibbed dobirime, amborom kuu Karub Ye Mingki kuu yiibbed ye mananeen ande meedmiib yaron arimbed manaanban.
45 “Kedi, karub wengamberene meeni kangdom awini ye deme karub kuu, ye korokbed ‘Eb kuu ne demedan yaa ooneneb aron kerimamuko animaniib odiib bangkandimame.’ andoon ye karub kuu kane? 46 Kwane, ye korokbed deme konekore wananeen kuu aman ika mene wedmaneene no kwane awinaneen kuu kuye karub kuu amun kerunaneen. 47 Nembed yiib yaa ke anam yedmendaan kei, ye korokbed kankowaneena korok ye yiribman korem kuu kuye deme karubbed oonaneen.
48 “Kumban deme karub kee karub arewa keraneen kuu, yekareb yedmaneen, ‘Ne korok wonoon kuu aron doboob keraneen.’ andekore 49 yaro deme ibonmo karub yena kuu yenbandene ok arewa ane awarak yimaundan yi numun dabokne animan anembere ok arewayiib anembere kame dobaraneen. 50 Kuye niindem aombed ye yariman kuu kwamune ika mananeen ye aron meedmokban yaron arimbed dangkaraneen. 51 Kwanekore, mene aye dabab miin darewoob konekore God yaa aadidmidan nongkobimbon yiri kan barandaneena amengiib durud yewed ye ningkambo kabangiib kamenabe dobaraniib kii.” andoon.