Filipaidan
Poolbed Filipaidan Yaa Kerek Wongke Keendoon
Kerek Kee Komo Dowad Wongkoon
Pool kuu ibduruk awinenenib kangdod dowad Rom yaa nen winiiwe doreena, Filipaidanbed ye yaa komo dowan keroon yaa awaneniwen kowe, kerek kee yi yaa eso ande wongkoon. Kwane, wongkoon kuu: 1. Ye yobdood aron aom doreen kaadkerime andi ye wengiib, 2. Komo komo menebaneen kuu kangdommo doberembirime andi ye wengiib, 3. Yesu areb kerenib inamen mimo kerime andi ye wengiib, 4. Timoti yoom Epafrodaitus yoom yi kuu karub amun andi ye wengiib, 5. Dudi kedmengkandidan menebiib kuu wunekarime andi ye wengiib kui. Filipai kuu siti darewoob kadwandimbon, Masedonia aom kuu. Wongkoon ye weeb kuu AD 61 areb.
Korok Weng
1. Amun Kerundi Ye Weng Ibduruk (1:1-2)
2. Filipaidan Yi Dowad Kurikuriyiib Eso Andoon (1:3-11)
3. Pool Komarewa Doreen Ye Weng (1:12-26)
4. Kekamune Dobirime Ande Ongkandi Weng (1:27—2:18)
5. Pool Yoom Dabokne Weng Amun Ye Deme Awinimaibdan Ayoob Yi Dowad Daandoon (2:19-30)
6. Abdon Unitab Kedmengkandidan Yaa Kaadkerime Andi Ye Weng (3:1—4:1)
7. Ongkandi Wengiib Eso Andi Wengiib Yeenbon Kubendi Wengiib (4:2-23)
1
Nub kuu Pool yoom Timoti yoom, Yesu Keresu ye demedan kui.
Yesu Keresu yaa dabokniwen kumbed karadmo keriwendan Filipai aom doriib, yiib yaa kerek kee keenduub, anam andiwendan yaa oonidaniib anam andiwendan awandidaniib yaa kangkon.
Kabamoon kondoon ye mimyob dowakeniib yewenubmo dobiriyiib kuu nuwambe God yoom Yariman Yesu Keresu yoom yaambed yiib yaa bangkandime.
Yi Kurikuri Anam Andiwendan Yi Dowad
Yiib dowadiib meenmendimain ye aron mimim kuu ne God yaa eso andimain. Yiib korem ye dowad ne kurikuri kerimain korem aom kuu kubiyiibbed kurikuri kerundimain, amborom kuu yiib kuu ibduruk weng amun wengambere awine kandiwen yaronbed mene kibikee yiib kuu weng amun ye dowad dabokne awandimaib kowe. Ne kuu keyiib kembed arudkonoyiib keraan kuu God yembed deme amun yiib niindem aom andowe ambangkoon kuu, ambangkembaraneene wene Yesu Keresu mananeen yaron keraneen arimbed ambangke dowan keraneen.
Yiib korem kuu ne mimyob aom ben amukderebaan kowe, yiib dowad kamune meenaan kuu inamen yorokmo kii. Amborom kuu ne kuu wii aom kaaniiwe doriin o weng amun ye dowad koromone inande dakmiyiib anammo korokbendiyiib doriin kuu, yiib korem kuu God ye kabamoon kondoon ye mimyob dowaken ne yoom ibmo kanduwen. God kuu ne yaa kereweenkob dakmaan kowe anammombed yiib yaa daandaan, ne kuu Yesu Keresu ye mimyob aombed yiib yaa mimyob kowaan kii.
Kwane, nembed kurikuri kerundaan kukei. Yiib mimyob dowaken keendi kuu kaadkeriyiib wengyundi ye inameniib kuyiib yemoon kere wonok. 10 Kuyiib kumbed kiwaan amunmo kai kuu kuna kuu wedme kaadkerenib inamen karadmoyiib kerenib ambarakmiyiib kii ande dedmone daandiyiibban keribko wene Keresu yaron kerok andid. 11 Kwane kuyiib kumbed yorokmo dobiri ye yob Yesu Keresu yaambed monoon kuu yiib niindem aom ire wene yewudmo kerok. Kwamune keraniib kuu God yaa nambiriyiib kubiyiib kerunaniib.
Pool Kuu Dabab Kandoon Kumbed Yesu Ye Weng Amun Derendaroon
12 Angkodmia, kibireb kee ne dowaken yiibkaadkerime andid, komo ne yaa keroon kuu anam kuu awandoone weng amun derendaroon. 13 Ne yaa keyiib kee kwanoon kumbed ne kuu Yesu Keresu ye dowad wii aom nen kaaniwen kuu, Saesaa ye ana nangmidan ye oonimaibdan koremiib yena koremiib wedme yikaadkeriwen. 14 Ne wii aom nen kaaniwen kumbed angkodmia yemoon kuu Yariman yaambed arudkono darewoob kere wenenib, uniyiibban God ye weng dakmenabiib kii.
15 Anam kuu karub yena Yesu ye weng dakmiib kuu yi wungkandiyiibbed, Pool burudande korok kerem ande weng amun dakmiwen. Kumban yena kuu inamen amun yaambed Yesu ye weng dakmiib. 16 Kuye inamen amun yaambed dakmiibdan kuu ne kuu weng amun koromone inande dakmi dowad keyaa nenkowoon yikaadkeriwen kowe, mimyob dowakenbed kwane dakmiib. 17 Kuye inamen arewa yaambed dakmiibdan kuu yimbedmo yidin dudi ye inamenbed dakmiib, inamen yorokmombedban. Yi meeni kuu Pool kuu wii aom doreen kumbed Yesu ye weng kwamune dakmubko yenambed arud wande ye yaa dabab konime andiwed. 18 Kumban inamen arewa yaambed o inamen amun yaambed weng amun dakmi kuu meeni darewoob yemanban. Meeni darewoob kukei, kiwaan korembed Keresu ye weng dakmenabi. Kwamune kamiib kowe ne kubiin.
Yesu Ye Dowad Dobiri
Ee, ne kuu kwane kubembaraniin, 19 amborom kuu nekaadkeraan yiib kurikuriyiib Yesu Keresu ye Kingkin ye awawiyiib kuyaambed ne yaa kwanoon kumbed wii aom doriin ye dabab keyaa dudberewaneen kowe. 20 Ne kuu dowaken darewoowiib meenmoni kereniin kuu dakmaniin kuu ma karak bobnainban. Kukuu meenmoni kereniin kuu aron koremiib angkon kibirebyayiib arudkono yimin kereni, wad dobaraniin kumbed o bobnaniin kumbed komo kamaniin yaambed Keresu yaningko kankoonaniin kii. 21 Amborom kuu ne meeni kuu wad dobiri kuu Yesu yaa nambiri koni yeman, bobni kuu kiri dobiri burudandi yeman kowe. 22 Kumban ne kuu okad kiri kwane dobaraniin kuu idiib iri ye deme awinaniin. Kowe ne dowaken darewoob kuu kuna, bobni dee, wad dobiri dee? Nekaadbanoo! 23 Ne kuu inamen ayoob kembed andokboon. Keyaa domonde Keresuyiib yaa wanande meenaan kuu inamen amun kai, inamen maa arebban, 24 kumban inamen anam kuu yiib dowad okad kiri wad doriin. 25 Kuyaa ne mimyob nanduwoon kowe, kwane dobaraniin ande nekaadkeraan. Ne kwane yiib korem yoom dobere wananuub kuu, yiib anam andi yaa kubiyiib inamen amun darewoob keriyiib dukmone awandi ye dowadbed. 26 Kwane, yiiwiib yaa ne angkon mananiin kumbed yiib Yesu Keresu yaa kubi kuu darewoob keraniib ne dowad.
27 Ma, Yesu Keresu ye weng amun ye kerekmen yaambed yiibka oone dobirime. Kwananiib kuu, yiib yaa kuu meneni wedmendaniin o manainban no dobereni wengambaraniin kuu, nekaadkeraniin yiib inamen mimombed kangdommo doberembere meeni mimombed weng amun ye anam andi ye dowad bamdaane ambangkenib, 28 yiib yaa bon keriwendan yaa ma uniyiibban doberembaraniib kii. Yiibbed kwananiib kuu yi kuu monmaraneen kumban yiib kuu bobni yaa burudande bindaneen ye wedme korokbi yeman keraniib. Kuye dowad kuu Godbed kwananeen kii. 29 Amborom kuu Keresu ye dowad yiib yaa kondoon kuu ye yaa anam andi ye inamenmomban, ye dowad yenbandi ye durud yewed kandi ye inamen kangkon yiib yaa kondoon kowe. 30 Komoyiibkob, yiib kuu nembed kande bamdaanaane wedmewiwen kwane kuye kerekmen ibmo kuyaa yiib kwangkon bamdaaniib kowe. Kwane kibireb kee yiib wengambiriwen kuu ne kuyaa dowan kerindo, kwane bamdaane doriin.