1 Korin
Pol re Korin kwomri tatame remne kiyi basrasem siglow
Kiyi late tuma.
Gwor siglow Pol re basrasem, Korin kwomke temenem Jisas rene habobo tatame remne newopitim.
Korin kwom et kwom bukre, Akaia yokwok, Grik nowselke tetane. Nugwape kel yaku, nugwape lom yokwobo wule, nugwape tame yaper rem etek ten yamenem. Er kwomri tatame nugwape rem Juda tatame bo. Nugwape rem Grik tatame.
Pol re etek temnas yin Jisas rene omuteke habobo tuma remne wesowbem. Wesowbem, rane Korin tatame rem Jisas rene omuteke habobo tatame tem. Pol re remne mesegenen Jisas reri yaku agerbo kwomke yin wesowbem, rane Korinri tatame rem wule yaper nenbem, eker re remne gwor siglow basrasem.
Wuribai yenbo tebo tumakene wule yenbo nenbo tumakene Pol re remne basrasem. Gwule kap tete tuma, ta panenbo tuma, omuteke be habobo tatame remkene tebo tuma, re remne basrasem. God rene lom yokwobo wule tuma, sam tame rem sene waibo tuma re remne basrasem. God Reri Wow re Jisas rene habobo tatame remne metkereke kitimena newobo, re remne etop kirkir basrasem. Sapta 13 et nem agerbo tatame remne pap yewobo tuma yenbowai etek tetane. Jisas rene habobo tatame nugwape rem et tuma okbop tebo. Apiy God reri metekwasbo wule Pol re Korin remnekene neremne mere, etopkap tuma yenbo basrasem.
Jisas rene habobo tatame rem kap ei negwote, rem kworer kap gabote.
1
(Sapta 1—4)
An Pol. God re reri wuribaike habon anne leban an Krais Jisas reri werasen yi tame tem. Nemri mase Sostenes, re arenkene tetane. Kem Korin kwomke tetane God reri tatame, nes gwop siglow kemne newopitibo. God re kemne wepoten Krais Jisas eterke kem God reri yenbowai tatame tem. Nugwape agerbo kwomri tatame etem mere, rem God reri tatame. Rem nemri Haneyen Jisas Krais rene lom yokwobo, rem rekene namrebo. Re etemri Haneyen, re neremri Haneyen mere. An Apiy Godkene Haneyen Jisas Kraiskene repne op wemetbo. Rep kemne pap meten kwobo lan kemri pap pulten kem heyar temente.
Pol re God rene wese am.
Krais Jisas eterke God re kemne pap meten kwobo labem. Eker kwokwos kwokwos an keremne habon God rene wese abo. 5-6 Nem Krais reri tuma kemne wesowbem, kem er tuma omuteke heyar som habobo. Eker Krais eterke God re kemne heyarwai nenbetbo. Re kemne metkereke kitmena newobo. Reri tuma wesowbo wulekene Reri Wowri purerekene ab newobetbo. Opkap kem nemri Haneyen Jisas Krais reri tegek tete yabel omuteke kowtene, kem God Reri Wow newobo kitimena kem wuri be merintene. Jisas re kemne kwobo lan yin kem rene omuteke som habon yin tiptu yabel ek tete. Eker neremri Haneyen Jisas Krais reri sene yate yabel tete, re kemne yaper wos be wuri late. God re kemne wepoten reri Yener Jisas Krais rekene gerate wem. Re neremri Haneyen. God reri teiktem tuma, kem omuteke kebese habobet.
Jisas rene habobo tatame rem wuribai kena kena tem.
10 Gesmase, neremri Haneyen Jisas Krais eterri sigke an kemne tuma neluwpelebo. Kem aboyei, kem tuma wuriwou webet. Kem gwule kap ten tuma kap naurate. Kem kap pekan kena kena kap tete. Kem wuribai wuriwou ten God reri yaku kirkir nenbet. 11 Ari gesmase. Kloe etetri akek tetane tatamekene rane rem anne wesowem, kem keremwou keremwou gwule tetane. 12 An metem, kem agerbo agerbo tuma webo. Rane kem op webo. An Pol reri sukuw. Kem rane op webo. An Apolos eterri sukuw. Rane kem op webo. An Pita eterri sukuw. Rane kem op webo. An Krais eterri sukuw. 13 Kem map habobo, Krais re pekan kena kena tem? Yehow. Kap, aren Pol, rem anne mek kwuren peikem, an kemne kwobo lan sam? Yehow. Kap, areri sigke rem kemne okke tirmunen kem areri tame beig tem? Yehow. Kem Krais eterri tame beigri tatame tem. 14 Kemri tame peswou Krispuskene Gaiuskene an repne okke tirmunem. Agerbo tatame bo. Eker, an God rene wese abo. 15 Opkap, tame wuri re op be wete. Pol re anne okke tirmunem, an eterri sukuw tem. 16 O, an sene haboye. An Stefanas rene eterri ake tetane tatame remne kirkir okke tirmunem. Kap, an agerbo wuri okke tirmunem? An wuribai serem. 17 Krais re anne tatame remne okke tirmunte be werasem. Re anne werasem, an God Reri Tuma Yenbo tatame remne etopwou heyar wesowbo. More tame etem weyenbo kayenbo tumakap an wesowte wem, Krais re kwuremenem mek sam tuma oksubu tete wem.
God reri purerekene kitimenakene et Krais eter.
18 Yaper som temente tatame rem op habobo. Krais re kwuremenem mek sam tuma et workene tuma. God re sene potbo tatame nem op sanetene. Krais re kwuremenem mek sam tumak, God re reri kitimena sikabe nemne peteram. 19 God Reri Siglow op webo.
An wete, purere bukrekene tame remri
purere yaper tete tetane.
An wete, tuma wule nugwape sanetene tame
remri purere an teitkwunte tetane.
(Aisaia 29:14)
20 Op tetane, nowselri purere bukrekene tame rem mapkap tetane? Nowselri tuma wule sanetene tame rem mapkap tetane? Moses Reri Wule peikbo tame rem mapkap tetane? Yenbo kanbo tuma kebese naurabo tame rem mapkap tetane? God re op peteram. Nowselri tame remri purere et aboyei wor tetane.
21 Eterri purerek God re habom. Nowselri tatame etemri purerek rem anne kebese be sanete. Nowselri tame rem workene tuma webo tumak an tatame remne sene ek potte. Nem er tuma wesowbo. Er tuma omuteke habote tatame remne God re potte tetane. 22 Nugwape Juda tatame rem kitimenakene bukre wos kirkir late selbo. Nugwape Juda bo tatame rem purere bukrekene tuma kirkir mette selbo. 23 Nerem wesowbo tuma gwop. Krais re kwuremenem mek sam. Er tuma Juda rem mette muwebo. Juda bo tatame rem habobo, er tuma et workene tuma. 24 God re kenem tatame, Judakene Juda bokene rem op sanetene. Er tuma et Krais. Eter re God reri kitimenakene reri purerekene tetane. 25 Nowselri tatame rem op habobo. God reri rane purere wuribai rem yaper. God reri workene purere et tameri purere teitkwuntene. Nowselri tatame rem op habobo. God reri wule rane nem labo, rem kitimenakene bo. God reri kitimena et tameri kitimena kirkir teitkwuntene.
26 Gesmase. Kem op habola. God re kemne be wepotmenem yabel, kem mapkap tatame temenem? Tame habobokap, kemri nugwape tatame rem purere nugwape bo. Kemri nugwape rem kitimena o sig bukrekene be temenem. 27 Nowselri tatame rem kworer gabon op habobo. Rane tatame rem wor tetane. Rane rem kitimena bo. God re reri wuribaike nenbo, re opkap workene kitimenakene bo tatame remne kenebo. Kworer gabobo tatame rem etop lan rem sebera yabo. 28 Ekeya. Tame kwuyebo tatamekene woskene bo tatamekene sigkene bo tatamekene remne God re kenebo. Opkap re nowselri tame rem habobo wos teitkwunen yaper nenbo. 29 Op nenbo, yike tame wuri God reri bitmik reri sig kworer bukre be wete. 30 God re kemne kenem, eker kem Krais Jisas eterkene tetane. Eterke God re reri purere nemne newobo. Eterke God re nemne tatame yenbo webo. Eterke nem God reri yenbowai tatame tetane. Eterke God re nemne tupam, wule yaper nemne sene be keikeretene. 31 Etop tetane, eker God Reri Siglow webokap nem etop nente.
Tatame rem gabote,
rem Haneyen reri nenbokap gabote.
(Jeremaia 9:24)