1 Pita
Pita eter kiyi basrasem siglow.
Kiyi late tuma.
Gwor siglow Pita re basrasem, Turki nowselke temenem Jisas rene omuteke habobem tatame remne newopitim. Romri gavman tame rem remne kwom panen simenem, rem er Jisas rene omuteke habobem tatame remne yaper nenbem. Rem nugwape mus meten pap yaper tebem, eker Pita re remne gwor siglow basrasen remne pap kitimena newobo tuma remne basrasen newopitim.
Re remne op basrasem. Kem Jisas rene som habobet. Kem reri wule som nenbet. Jisas eter, re mus bukre meten taskuren sam, re wow sene poten sene wayen sin yim. Re sene yate tetane, re nemne potte. Er yabel kem habon heyar kowte.
God re kemri omuteke habobokap seilabo. Kem rene mesegente o rene be mesegente, re etop late, eker agerbo tame rem kemne yaper nenbo. Kem rene be mesegente, re kemne tokwo yenbosubuwai Hevenke newote tetane. Eker kem God eterri wule heyar sete. Pita re etop basrasem.
Nem God eterri sukuw sekene tem, eker nem wule yenbowou nenen yin yuri potte yenbo wos heyar kowbet.
1
(Sapta 1:1—2:10)
An Pita, Jisas Krais eterri werasen yi tame. Kem God eterri tatame, an kemne gwor siglow basrasbo. Kem keremri maime kwom mesegenen yikwute yakwutem, kem Pontus, Galesia, Kapadosia, Esia, Bitinia yokwok yin, kem yatamekap etek tetane. Kiyisapewai Apiy God re kemne habon kenem, re kemne eterri tatame tete wem. Jisas Krais reri nepke nemri wule yaper wiykiyam, kem eterri tuma heyar meten nente wem, eker God Eterri Wow re kemne heyarem, kem tatame yenbowai tem. God re kemne pap meten kwobo nugwape late. Re kemne pap pultete, kem pap yenbo temente.
Nem Hevenke yite, nem heyarwai temente.
Neremri Haneyen Jisas Krais eterri Ha, eterri Keryen Yen God, rene nem wese abo. Re nemne pap bukre metem, re Jisas Krais rene wow sene newom, eker nem wuribai ager poten eterri tatame tem. Etop tetane, nem yuri tetekap metekwasen heyar kowtene. God re reri tatame remne nentekap, remne newotekap, re nemne etop kirkir nente tetane. Er yenbosubu wos, et yaper be tete, kupa be tete, kwuta be tete. Yehow. Er wos re Hevenke lakerebo, re kemne newote tetane. Kem God rene omuteke habobo, eker eterri kitimena bukrek re kemne heyar lakeren kem heyar tete tetane. Nowsel legete yabel tetek, re kwom geike kemne poten kem pow tete tetane.
Kem er tuma som habon okbop te. Gwopte yabel God re webo, metkereke yaper wos kemne ten kem pap yaper tete. Er yabel keraket ten tibaite tetane. Etopkap God re kemri omuteke habobo wule etop seilabo. Kap, kemri omuteke habobo wule sekene o sekene bo? Re etop late selbo. Gol et yenbo wos, sou be temente wos. Tame rem gol kerke lisen op seilabo. Et gol sekene o sekene bo? Keremri omuteke habobo wule et gol rene teitkwunbo wos. Opkap, yaper wos kemne tete, et kemri omuteke habobo wule seilabo. Kem kebese taskuren omuteke som habote, Jisas Krais re tegek tete yabelke, re kemne pir wen tuma yenbowai wete. Kem sig bukre kirkir potte tetane. Kem Jisas rene be latene, kem rene pap yewobo. Gwopte mere, kem rene be latene, kem rene omuteke habobo. Kem okbop nugwapewai tebo. Kem er tebo okbopkap re bukrewai, kem kebese be wesowte. Kemri rene omuteke habobokap, God re kemne potte tetane, kem heyarsubu somsom temente tetane.
10 God eterri kiyi temenem tuma wesowbem tame rem op wem. God re kemne pap meten potte. Rem etop wem, rem tuma tobo omuteke sopen wemetbem. 11 Krais Eterri Wow re etemkene temenem, etopkap Krais eterri mus metemkap eter Haneyen bukre temenemkap rem etop heyar wesowbem. Rem op wemetbem. God re berke nente, re tatame remne potte? Be yabel re etop nente? 12 God re remne op wem. Kerem wesowbo tuma et keremne kworer kwobo be late. Yehow. Et yuri tete tatame etemne kwobo late tuma. Re etop wem. Er yuri tete wem tatame, rem kerem. Rem wesowbem tuma, God Eterri Tuma Yenbo wesowbo tame rem kemne wesowbem. God re Eterri Wow rene werasem, re Heven mesegenen yan eterri kitimenak rem kemne er Tuma Yenbo wesowbem. Etem kemne wesowbem tuma, God reri kwomri tame mere, rem er wos heyar late habobo.
God re nemne tatame yenbowai tete wepotem.
13 God re kemne potte wem, eker kem wuribai heyar habon kowte. Kem kworer heyar lakere. Jisas Krais eter tegek tete yabelke re kemne yenbowai nentekap, kem etop omuteke habobet. 14 Kem God Reri Tuma wan wurik meten nen. Kiyi kem wor temenem, kem yaper wos nente habobem. Kem etopkap sene kap nente. 15 Kemne wepotem God, re yenbowai. Re wule yenbowou nenbo. Kerem mere, kem tatame yenbowai te. Be wos kem nenbet, kem yenbo wulewou nenbet. 16 God Reri Basrastene Tuma et op webo.
Aren, an yenbowai. Eker kerem mere, kem yenbowai te.
(Wok Pris 11:44-45; 19:2)
God re nemne tokwo bukrek tupan potem.
17 Kem God rekene namrebo, kem rene Apiy webo. God re aboyei tatame remne se pete, re remri sig be habote, re remri nenbokapwou sin lan se pete. Opkap, kem nowselke ten yan kem rene aken reri kulke temente. 18 Kem mettene, yeiwarege rem kemne newom wule et kelpe emik yim, eker God re kemne tupan potem. Kem mettene, yaper tebo kel, golkene silvakene, etopkap kelke re kemne be tupam. Yehow. 19 God re kemne tokwo bukrewaike tupam. Re kemne Krais eterri nepke tupam. God rene kwar pebo wule, Juda tatame rem sipsip yen yenbo, wesom me gergerbo sipsip remne poten God rene kwar pebo. Krais re wesom me gergerbo sipsipkap, re yenbosubuwai. 20 Nelkene nowselkene be nenmenem, God re Krais rene leban werasen yate wem. Re kemne kwobo late wem, opkap gwopte nowsel legete matnabo wulek Krais re tegek tem. 21 Krais eterke kem God rene omuteke habobo. Re samke, God re rene wow sene newon re selek sene wayen sim. God re rene sig hadebaswai newom. Opkap, kem God rene omuteke habobo, eter kemne nente wemkap kem okbop ten heyar kowbo.
Nem Jisas rene omuteke habobo gesmase remne pap yewobet.
22 Kem wule sekene heyar meten nenbem, eker kem kemri wuribai kworer heyar tem. Op tem, kem God rene omuteke habobem gesmase remne omuteke pap yewobo. Opkap kem pap teten awosein awosein muresen pap yewobet. 23 God reri somsom temente kitimenakene Tumak, kem tatame ager tem, kem eterri yen tem. Keremri Apiy re more tame bo. Kemri Apiy re somsom temente tetane. 24 God Reri Tuma op webo.
More tatame rem som be temenbo. Rem topkap. Remri kitimena, purere et me walkwukap. Top rem sok ten sabo. Me walkwu rem sok ten yerbokap tatame rem sabo wule kitimenakene purarekene aboyei kirkir sabo.
25 Keryen Yen God Reri Tuma et somsom temente tetane.
(Aisaia 40:6-8)
Er tuma et Tuma Yenbo rem kemne wesowbem.