1 Tesalonaika
Pol re Tesalonaika kwomri tatame remne kiyi basrasem siglow.
Kiyi late tuma.
Gwor siglow Pol re basrasen Tesalonaika kwomke temenem God rene omuteke habobem tatame remne newopitim. Tesalonaika kwom et Masedonia yokwok tetane. Gwopte rem kwom sig Selonike webo. Et kwom bukre.
Pol re Pilipai kwom mesegenen Tesalonaika kwomke yin Jisas rene omuteke habobem tatame remne tuma wesowbem. Aposel 17:2 op webo. Re Tesalonaikak temenem, rane Juda tame rem rene pen sate wemke, re Tesalonaika kwom mesegenen yim. Sene re agerbo agerbo kwomke yin tuma wesowbem, re Tesalonaikake God rene omuteke habobem tatane remne habon siglow pes remne basrasen newopitim. Gwor siglow et kiyi basrasem siglow.
Pol re remne habon op basrasem. Kem Jisas rene omuteke habobo, kem agerbo tatame remne pap meten heyar nenbo, et yenbo. Kemri kwomri tatame rem kemne yaper nenbo, kem pap yaper kap tete. Kem Jisas rene omuteke som habobet.
Kiyi Tesalonaika tatame rem Pol rene op wemetem. Krais re sene be yamente, God rene omuteke habobo tatame rem sate, rem somsom temente o bo? Pol re gwor siglow basrasen tuma sein op wem. Ekeya. Rem somsom heyar temente tetane.
Tesalonaika tatame rem rene kiyi agerbo tuma op wemetem. Makapke Krais re sene yate? Pol re gwor siglow basrasen tuma sein op wem. Krais re sene yate yabel nem be mettene. Nem er yabel kowen nem yaku nentek, yuri Krais re sene yate. Pol re etop pap kwuye met tuma remne basrasen newopitim.
Polkene reri yaku nenbem tamesipkene rem Tesalonaikari tatame remne habobem.
1
(Sapta 1—3)
Kem Tesalonaika kwomri tatame kem God rene omuteke habobo. Kem Apiy Godkene Haneyen Jisas Kraiskene etepri tatame. Nem Pol, Sailas, Timoti, nem kemne gwor siglow basrasbo.
Nemri Apiy God re kemne pap meten kwobo late. Re kemne pap pultete, kem pap yenbo me temente.
Tesalonaikari tatame rem God rene omuteke habobem, Pol re okbop tem.
Kem Krais rene omuteke habobo tatame tem, eker nem God rene kwokwos kwokwos wese abo. Nem God rekene tuma namren rene wemetbo, re kemne heyar nente. Kem Apiy God rene kwokwos kwokwos habobo, eker kem yaku yenbo nenbo. Kem agerbo tame remne pap metbo, eker kem yaku bukre nenen remne heyar nenbo. Kem neremri Haneyen Jisas Krais rene kowtene, eker kem rene mesegente be habobo. Kem etopkap nenbo, eker nem kemne habon nemri Apiy God rekene tuma namrebo. God rene omuteke habobo gesmase, God re kemne pap meten heyar nenbo. Re kemne kiyi kenem, kem eterri tatame.
Nem God Eterri Tuma Yenbo kemne wesowem, nem tumawou be wesowem. Yehow. God Eterri Wowkene reri kitimena bukrekene et neremkene kirkir temenem. Kem nemri omuteke habobokap lam. Nem keremkene temenem, nemri nenbemkap kem lam, nem kemne kwobo labem.
Nemri nenbemkap wos et Haneyen reri nenbemkap, kem etop nenbem. Kem God Reri Tuma metem, agerbo tatame rem kemne gwule ten kemne yaper wos nenem, kem mus bukre meten kem God rene be mesegenem. Yehow. God Reri Wow re kemne gureremenem, eker kem okbop tem. Kem op nenbem, Masedonia nowselri God rene omuteke habobem tatame, Akaia nowselri God rene omuteke habobem tatame rem aboyei kemri yenbo nenbemkap wos metem, rem etop kirkir nenem. Haneyen Jisas reri tuma kem mekap pebem, Masedonia nowselri tatame, Akaia nowselri tatame rem metem. Etemwou bo. Kem God rene omuteke habobokap, nugwape genek tetane tatame rem ab kirkir etop metem. Opkap, nem worwor be namrete. Rem nemne op wem. Polnage rem Tesalonaikari tatame remne lasyim, Tesalonaikari tatame rem remne pap meten heyarwai nenem. Rem sukwiye wurabo wule mesegenem, rem somsom temente God sekene rene omuteke habon reri yaku nenbem. 10 God Reri Yen re Heven mesegenen sene yate. Kem rene kowtene. God Reri Yen, Jisas, re kiyi sam, God re rene wow sene newon re sene wayen sim. Op temke, Jisas re nemne potte, eker God re nemne gwule sene be tete. Re omuteke be habobo tatame etemnewou gwule ten yaper nente tetane.