Luk
Luk Re Basrasem Tuma Yenbo
Kiyi late tuma.
Kiyi temenem tame, reri sig Luk, re gwor tuma basrasem. Jisas rene nawo te wuremkap, God rekene tuma namrebo wule, Luk re etop basrasem. Jisas re Juda tatamekene agerbo nowselri tatamekene remne heyar nenbem wule, re woskene bo tatame remne pap metbem wule, Luk re etop basrasem. God Reri Wow re God rene omuteke habobem tatame remne kwobo labo wulekene God reri kelmenabo wulekene re etop basrasem. Jisas re nenbem wule nugwape Luk re okbop tem, eker re gwor siglow basrasem.
Luk, re agerbo siglow kirkir basrasem. Jisas Re Werasen Yim Tame Remri Yuri Nenbem yakukap, re etop kirkir basrasem.
1
Luk re gwor tuma basrasen Tiofilus rene newopitim.
Keryen yen Tiofilus, kiyi nugwape tame rem God reri nenbemkap rem basrasem. Tame rem Jisas rene lam, rem reri tobotan yam yaku lam, rem nemne etop wesowem. Remri lan wesowemkap rane tame rem etop basrasem. Aren mere, an er tuma basrasen nene newopitite selbo. Remri basrasem tumakap an etop heyar lam, an etop heyar basrasbo. Er tuma rem nene kiyi wesowem, ne metem. Er tuma an basrasen nene newopitite, ne op mette, neri kiyi metem tuma et sekene.
Elisabet te tatame remne Okke Tirmunbem Tame, Jon, rene sek temenem tuma. Maria te Jisas rene sek tememem tuma.
(Sapta 1:5—2:52)
God reri kwomri tame re Sekaraia rene op wem. Jon re tete.
Kiyi Herot re Juda tatame remri keryen yen temenem, God Reri Kwoborke yaku nen tame wuri re temenem. Reri sig Sekaraia. Re Abiya reri sukuw. Ta te Aron reri sukuw. Ta teri sig Elisabet. God re lam, rep tatame yenbo. Keryen Yen reri tumakene reri wulekene rep meten nenbem. Rep yenkene bo. Elisabet te yen game am ta. Rep ker tem.
Yabel wuri Sekaraia re agerbo tamekene rem God reri yaku God Reri Kwoborke nenbem. Reri yaku nen tamesip rem rene op wem. Gwopte ne God rene bos yenbo yabo wos liste. Op wem, re Kwobor purik yin wurem. 10 Re boskene wos lisbem, nugwape tatame rem kwom geike wuriwouke wuren God rekene tuma namrebem. 11 Re lam, God reri kwomri tame re bos yenbo yabo wos lisbem emi mame yokwok tetemenem. 12 Etop lam, Sekaraia re danekene seken kenakem akem. 13 God reri kwomri tame re rene op wem. Sekaraia, ne mane akte. God re neri rekene namrebem tuma metem, neri ta Elisabet te tauryen wurte, ne reri sig Jon wete. 14 Rene wurte, neri pap kwuye mette, ne okbop tete. Nugwape tatame rem yen late, rem kirkir okbop tete. 15 Yuri er yen re God reri yaku yenbo nente. Keryen Yen re etop late, re rene tame yenbo wete. Er yen re ok yaper kap ate. Rene nawo te wurte, God Reri Wow re rekene som temente. 16 Re Israel tatame remne God Reri Tuma wesowte, nugwape tatame rem meten Keryen Yen God rene omuteke habote. 17 God re rene weraste, re God reri kiyi temenem tuma wesowbem tame, Elaija, eterkap tete. Re kitimenakene tete. Yenha rem gwule tete, re remne tuma wesowte, rem sene heyar site. God rene be habobo tatame re remne tuma wesowte, rem wuribai yenbo potte. Re tatame remne op wete. Kem kemri yaper nenbo wos mesegente. Haneyen re yate tetane. God reri kwom tame re Sekaraia rene etop wem.
18 Sekaraia re God reri kwom tame rene op wem. Neri weye tuma et sekene o bo? An mapurke mette? An ari takene nes ker tem. 19 God reri kwom tame re sein op wem. An Gebriel. An God reri bitmik tetebo. Re anne werasen yawo, an nene tuma yenbo weye. 20 Ari weye tuma ne omuteke be metye, opkap ne tuma tibe tete tetane, ne tuma be namrete. Tuma tibe ten yin an nene weye tuma re sekene tete, neri ta te yen wurtek, ne tuma sene ek namrete tetane.
21 Sekaraia re God Reri Kwobor purik wurmenem, nugwape tatame rem rene sene wurate kowmenem. Rem op wem. Sekaraia re be wuratene. Re kap berke nenyek, re God Reri Kwobor purik som tetane? 22 Op wem, re sene yan wuram, re tuma tibo tem, re remne tuma letwouke peterabem. Rem op wem. Re wurmenye, re kap nugsikap laye, re tuma tibo teye? 23 Sekaraia re God Reri Kwoborke nenbem yaku legem, re reri akwulke sene yim.
24 Yuri Elisabet te yen panebem, liyp letrane te akek berasen sim. 25 Te op wem. Keryen Yen God re anne pap metem, an yen panebo. An tatame remri bitmik yite, an sebera sene be yate.
God reri kwom tame re Maria tene op wem. Ne yen wurte tetane.
26 Elisabet te yen panebem liyp letrane kelare wuri kere yim, God re reri kwom tame Gebriel rene werasen Galili yokwok tetane kwom Nasaretke yim. 27 Re muyensi yen ta wuri tene tuma wesowte yim. Er ta rem tene tame get wemenem. Tame reri sig Josep. Re kiyi temenem Keryen Yen Devit reri beig. Muyensi yen ta teri sig Maria. 28 God reri kwom tame re tene pir op wem. Keryen Yen God re nene heyar nenem. Re nerenkene tetane. 29 Maria te etop meten te habolaweyen op habom. Er mapkap tuma? 30 God reri kwom tame re tene op wem. Maria ne kap akte. God re nene heyar nenem. 31 Yuri ne yen panete. Ne tauryen wurte, ne rene sig Jisas wete. 32 Yuri re keryen ken tete, tatame rem rene op wete. Re Hevenke tetane God Eterri Yen. Op wete. Kiyi Devit re keryen yen temenemkap, yuri Jisas re reri yaku potte, re keryen yen tete. 33 Re warege Jekop reri beig remne som panen site. Re keryen yen som temente.
34 Maria te God reri kwom tame rene op wem. An yen mapurke panete? An tame be yitene. 35 God reri kwom tame re tene sein op wem.
God Reri Wow re nerenke yate tetane.
God reri kitimena bukrewai re nene newote tetane. Opkap ne yen wurte, rem op wete.
Er yen re yenbosubuwai.
Er yen re God Eterri yen.
36 Metye. Neri lake Elisabet kiyi rem tene op webem. Te yen be panete. Te yen game am. Rem op webem, gwopte te ker teye, te yen panebo. Te liyp letrane kelare wuri keretene. 37 Aboyei wos God re kebese nenbo. Op wem.
38 Maria te op wem. An God reri yaku nen ta. Neri weyekap re anne etop nente, et yenbo. Op wemke, God reri kwom tame re tene mesegenen ek yim.
Maria te Elisabet tene lasyim.
39 Keraket tem, Maria te wos teren agetage te kwowke yim, te Judia yokwori kwom etek yim. 40 Te Sekaraia reri akek wuren Elisabet tene pir wem. 41 Elisabet teri sek temenem yen re kirpem. God Reri Wow re Elisabet tene gureremenem. 42 Te Maria tene yaye op wem. God re nene heyar nenem. Re agerbo ta remne etop be nenem. Neri sek tetane yen God re rene kirkir heyar nente. 43 Ari Keryen Yen reri nawo te anne lasyawo, an okbop teye. 44 Neri weye pir an metye, agetage ari sek tetane yen re okbop ten re kirpeye. 45 God re reri wem tuma nente tetane. Ne etop omuteke habobo, ne okbop teye. Elisabet te etop wem.
Maria te sekwo wuri lomum.
46 Maria te op wem.
An Keryen Yen rene boteyatebo,
an reri sig bukre webo.
47 Ari wow God rene okbop tebo.
God re anne Kwobo Labo Tame,
re anne yenbo nenbo, an heyar tetane.
48 An reri yaku nen ta eisow.
Re anne habom, an boteyatebo.
Gwopte tetane tatame, yuri temente tatame rem wete,
God re anne yenbo nenem, an metekwasbo.
49 God re kitimenakene, re anne bukre wos nenye,
gwopte tetane tatame, yuri tete tatame
rem anne tuma yenbo wete.
God reri sig et yenbosubuwai.
50 Kiyiri tatame, gwopteri tatame,
yuri tete tatame rem God reri sig bukre wete,
God re remne pap mette tetane.
51 God re kitimenakene tame,
yike tatame rem remri sig kworer bukre webem,
re remne wekroken rem yikwete yakwetebo.
52 Re sig bukre temenem kwom panen
si keryen yen remne teitkwunem.
Sig bukre be temenem tame remne wepoten
remri sig bukre wem.
53 Sikwoi sam tatame re
remne awos newom, rem seketem.
Wosbaskene tatame re remne wos be newom.
Re remne bupo me werasen yikwetem.
54 Kiyi re nemri yei warege remkene tuma natobom.
Er tuma re etop nenem.
Re reri yaku nen tame Israel remne kwobo lam.
55 Re nemri warege Abraham rene be serem.
Re rene pap metbem.
Abraham reri nanem
remne re kirkir pap som metbem.
56 Op wem, Maria te Elisabet tekene liyp mur ten te akwulke sene ek yim.
Elisabet te yen wurem.
57 Elisabet te yen wurte yabel tem, te tauryen wurem. 58 Teri kwomri tatame, teri lakemase rem metem, Keryen Yen re tene heyar nenem, rem okbop bukre ten boteyatem.
59 Yabel letrane kelare mur kere tem, tame rem yam. Rem yen reri mare tumas kutem reri sig, har Sekaraia eterri sig tapene yate wem. 60 Nawo te me sewayen op wem. Yehow. Nem reri sig Jon wete. 61 Rem tene sein op wem. Er sig et neri tame beigri sig bo. 62 Op wem, rem har rene letke mukuteken rene op wemetem. Yen reri sig ne berke wete? 63 Op wem, ha re siglow wemetem, rem poten sen yan rene newom, re yen sig Jon etek basrasem. Rem etop lan danekene sekem. 64 Sekaraia re tumakene sene tem, re God rene tuma yenbo wem. 65 Kwomri tatame rem lam, re tumakene tem, rem weskene akem. Nugwape Judia nowselke tetane kwowke temenem tatame rem er tuma metem, 66 rem op lam, God reri kitimena er yen rekene temenem. Etop lam, rem kenakem habon op wem. Yuri er yen re haneyen tete, re be yaku potte?
Sekaraia re sekwo wuri lomum.
67 God Reri Wow re Jon reri ha Sekaraia rene gureren re yuri tete wos wesowem. 68 Re op wem.
Nem Israel tame, nem
Keryen Yen rene tuma yenbo wete.
Re reri tatame remne kwobo lan remne potem.
69 Re reri yaku nenbem yen
Devit reri beig wuri potem.
Er tame re kitimenakene,
re nemne poten nem pow tete.
70 Kiyi God re reri tuma wesow tame yenbo remne tuma wesowem.
Sene er tame rem tatame remne er tuma etop wesowem.
71 God re op wem. Kemri peiktamekene kemne
wuribai yaper tetane tame remne an teitkwunte tetane.
72 Re sene op wem. An yeiwarege remne pap
meten kiyi natobom tuma yenbo an be serbo.
An som habobo.
73 Re nemri warege Abraham rekene tuma natobom.
Kiyi wemkap gwopte re etop nente.
74 Re nemne peiktame remri letke potte, nem reri yaku nente, nem kap akte.
75 Opkap nem kwokwos kwokwos pow temente,
God re late, nem reri wule yenbo nenbo,
re selbo wule aboyei nem potem.
76 Sekaraia re op wem,
Ari yen, yuri ne Keryen Yen rene temnas yin reri kelow heyarte.
Tatame rem nene op wete.
Re Hevenke Tetane God Reri Tuma wesowbo tame.
(Malakai 3:1)
77-78 Ne tatame remne op wete.
Kemri yaper nenbo wos kem mesegente,
God re kemne potte.
Nemri God re pap meten elen me nenbo Tame.
Malebo tuw re nemne werasen re tatame remri
yaper nenbo wos poten septin nemne potte.
79 Opkap kerneirke sitene tatame rem yabel geike tete.
Re nemne kelmenabo kelow peterate, nem pap
kwuye mette tetane.
(Aisaia 9:2)
80 Op wemke, yuri Jon re haneyen tem, re God rene habom. Re tamekene bo emik yin Israel tatame remne tuma wesowte yabel kowmenem.