10
Jisas reri werasem tame etemri sig.
(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)
Jisas re reri anepoi tame remne ten yan wuriwouke wurem. Reri anepoi tame rem tame letpeis tewopes kerem tame. Re remne op wem. An kemne kitimena newote, kem gambo remne kebese wekrokte, sikanuma tatame remne kebese heyarte.
Reri werasem tame rem letpeis tewopes kerem. Remri sig gwor. Temnas yi tame re Saimon. Reri agerbo sig Pita. Agerbo re Andru, Saimon eterri mase. Agerbo pes rep Jemskene reri mase Jonkene, rep Sebedi eterri yen. Agerbo rem Filip, Bartolomyu, Tomas, Matyu. Kiyi Matyu re kel potbem tame. Agerbo re Tadius. Agerbo re Jems, Alfius eterri yen. Agerbo re Saimon Selot. Kiyi re kwomke kwomke sewurbem, tatame remne op webem. Agerbo nowselri tame rem nemne lakerebo, et yaper. Nerem, nem nemri nowsel lakerete. Kiyi re op webem. Agerbo re Judas Iskariot. Yuri Judas re Jisas rene yena tem.
Jisas re letpeis tewo pes kerem tame remne yaku newom.
(Mak 6:7-13; Luk 9:1-5)
Jisas re er tame remne werasen yim, re remne tuma weiwon op wem. Juda tame bo, remri kwom kem kap yite. Samaria remri kwom kem kirkir kap yite. Kem Juda tatame remri nugwape kwomke yite. Juda tatame rem mow yibo porkap. Keryen Yen re remne sopbo. Kem remne tuma op wesowte. God reri kwom panen site yabel et matnaye. Op wetek, kem sikanuma tame remne heyarte, sa tame remne wow sene newote. Kem noma pe tame remne heyar nente, gambo remne wekrokte. An kemne kitimena bupo me newobo. Kem be tupate. Eker kem sikanuma tame remne heyar nente, kem bupo me nente. Kem tokwo kap wemette. Kem kel kap sen yite. 10 Kem yite, kemri wutene tame oubwou sein yite. Agerbo ayer, tame oub, tewobus, kwokul kap sete. Kem tatame remne kwobo latek, rem kemne kwobo sein late, kemne er wos newote. 11 Kem kwomke yin wurte, kem tame yenbo late. Tame yenbo re kemne pap yewote, kem reri akewouke yin tete. Kem agerbo agerbo akek kap yin tete. 12 Kem akek wurtek, kem remne pir wen op wete. Kem pap yenbo me temente. 13 Op wetek, rem kemne pap yewote, rem yenbo temente. Rem kemne pap be yewote, rem kemne magel taite, rem pap yenbo be tete. 14 Rane kwomri tatame rem kemne pap be yewote, rem kemri tuma be mette, kem er kwom mesegenen yite. Ne tewosuwbuw nubtipitite. Kwomri tatame rem op lan habote. O nem remne yaper wos nenye, yuri God re nemne yaper sein nente tetane. 15 An kemne sekeneker webo. Kiyi temenem Sodom kwomri tatame, Gomora kwomri tatame rem yaper wos nenbem. Tatame rem kemne pap be yewote, et yaperwai sekene. Yuri, tatame remne tuma nente yabel, God re er tame remne sein kenakem pete tetane. Sodomkene Gomorakene kwomri tatame re remne pap mette, re remne nugwape be pete tetane.
Tatame rem Jisas rene omuteke habobo tatame remne yaper nente.
16 Kem met. An kemne kwomke kwomke weraste nenbo. Wale rem sipsip por remne tabokap, tatame yaper rem kemne yaper nente tetane. Nokwa rem purere tetanekap, kerem mere, kem purerekene tete. Tatame rem kemne kap yikokote. Ap bour rem elen me sibokap, kem elen me site, kem tatame yaper remkene kap naite. 17 Kem heyar la. Rane tame rem kemne poten tuma nenbo akek panen yin tuma meten sene rem kemne God reri akek panen yin kemne ek pete. 18 Kem arenkene anepoi tame yibo, eker kwom lakere tamekene kwom panen si tamekene rem kemne tuma nente. Op nentek, kem God Reri Tuma Yenbo remne wesowte. Juda bo tatame remne kem kirkir wesowte. 19 Rem kemne tuma nentek, kem kap op habote. Nem be tumaker wete? Nem mapurke sein wete? Er yabel God re kemne tuma peterate, kem etopkap tuma wesowte. 20 Kem wesowte tuma, et kemri tuma bo. Apiy God Reri Wow re kemne gurerete, kem tuma ek kebese wesowte.
21 Er yabel nugwape yaper wos tete. Tame rem remri lakemase agerbo tame remne weraste, rem remne tuma nenen pen sate. Hanem rem remri yen etopwou nente. Yen rem nawoha remne magel taite, remne agerbo tame remne weraste, rem remne pen sate. 22 Kem anne omuteke habobo, eker nugwape tatame rem kemne gwule tete tetane. Er yaper nente yabel legete, anne som habobo tatame rem heyar som temente. 23 Kwom wuriri tatame rem kemne yaper nente, kem amen agerbo kwomke yin tete. An kemne sekeneker webo. Kem nugwape Israel kwomke yin yaku nente, er yaku re be legete. More Tame Tem Tame, re sene yate, er yaku re ek legete.
24 Saiwur yen rem remri tuma peikbo tame remne be teitkwunbo. Yaku nen tame rem remri yaku lakere tame remne be teitkwunbo. 25 Saiwur yen rem tuma peikbo tame remkap temente, et yenbo. Yaku nen tame rem remri haneyen etemkap temente, et yenbo. An kemri Haneyen. Rane tame rem anne yikokon op webo. Jisas re Belsebul. Re Satan, re gambo remri keryen yen. Rem etop webo. Kem anne habobo, eker rem kemne tuma yaper kirkir wete.
Tame rem God eternewou akte.
(Luk 12:2-7)
26 Tatame rem kemne yaper nente, kem kap akte. Kemri berasen nenbo wos, yuri nugwape tatame rem late tetane. Kemri berasen webo tuma yuri nugwape tatame rem mette tetane. 27 Gwopte an kemne tuma elen me webo. Nugwape tatame rem ari tuma be metbo. An keremnewou wesowbo. Ari weye tuma kem mettene, kem kwomke kwomke yin nugwape tatame remne ari weye tuma wesowte. 28 Tatame rem kemne pen sate wete, kem remne kap akte. Tame remri wesomwou rem pen sabo. Wow rem kirkir be pen sabo. God eterne kem rene akte. Eterwou re wesomkene wowkene pen sate, re ker kwomke seite tetane.
29 Kem latene, tatame rem ap eisow tupabo, rem kel wuriketwou rasen rem pes potbo. Et ap rep sabet, Apiy God re wete, rep be sate. 30 Re kemne kirkir labo. Re kemri nugwape tare take wulare wulare aboyei karkeipem. Re kemne aboyei lan mettene. 31 Opkap kem kap akte. Apiy God re kemne heyar nenbo. God re ap eisow remne habon heyar nenbokap, kem tatame, re kemne habon heyarwai nente tetane.
Nem Jisas eterri sukuw, eker nem sebera kap yate.
(Luk 12:8-9)
32 Tame rem agerbo tatame remne op wete. An Jisas reri tamebeig. Op wete, yuri an ari Hevenke tetane Apiy rene op wete. Er tame rem ari ari tame beig. 33 Tame rem agerbo tatame remne op wete. An Jisas reri tame beig bo. Op wetek, yuri an ari Hevenke tetane Apiy rene op wete. Er tame rem ari tame beig bo.
Jisas re yam, tatame rem pekam.
(Luk 12:51-53; 14:26-27)
34 Kem mane op habote. An yam, sene nowselri tatame rem heyar site. Yehow. Rem heyar be site. Rem pekate, rem gwule nente. 35 An yam, rane tatame rem anne omuteke habote, rane rem anne muwai wete. Opkap, yenem rem nawoha remkene gwule nente. Hanem rem yenem remkene gwule nente. 36 Ake wurik tetane tatame rem etemwou etemwou gwule nente. Peiktame rem gwule nenbokap, rem etopwou gwule nente.
37 Tame rem remri nawohawou kenakem metekwasbet, rem anne sou be metekwasbet, er tame rem ari tame be tete. O rem remri yenem etemnewou kenakem metekwasbet, rem anne sou be metekwasbet, er tame rem ari tame be tete. 38 Ari mette muskap, tame rem mette muwete, rem ari tuma be mette, er tame rem ari tame sekene bo. 39 Tame rem kworer wesomwou habote, yuri rem yaper tete tetane. Tame rem anne omuteke habote, rem remri wesom be habote, yuri er tame rem heyar som temente tetane.
Tokwo yenbo potte wule.
(Mak 9:41)
40 Tame rem kemne pap yewobo, rem arenne mere pap yewobo. Anne pap yewobo tame rem anne werasem tame God eterne mere pap yewobo. 41 Tame rem God Reri Tuma wesow tame lan op habote. Re God Reri Tuma wesow tame. An rene ari akek panen yite. Op nente, yuri er tame rem tuma wesow tame remri potte tokwokap kirkir potte. Tame rem tame yenbowai lan op habote. Re tame yenbowai. An rene ari akek panen yite. Op nentek, yuri er tame rem tame yenbowai remri pottetokwokap kirkir potte. 42 Kem gwor habote, kap serte. Tame rem ari tame rene, sigkene bo tame rene lan op wete. Re Jisas rene omuteke habobo tame. An rene ok newon ate. Op nente, God re reri yaku eisow be serte. Yuri re rene tokwo newote tetane. Jisas re op wem.
Jisas re yike?
(Sapta 11:1—16:20)