15
God reri wule et yeiwarege remri tuma teitkwuntene.
(Mak 7:1-13)
Rane tame, Farisi tamekene Moses Reri Wule peikbem tamekene rem Jerusalem kwom mesegenen Jisas rene lasyam. Rem rene op wem. Yeiwarege rem op webem. Nem awos ate, nem let ok kiyi keyate. Nem op nente, God re nemri wule yaper poten septite, nem tame yenbo tete. Mapurke neri anepoi tame rem op be nenbo? Rem awos abo, rem let ok be keyan ek abo. Rem nemri wule biragiyebo. Jisas re sein op wem. Mapurke kem yeiwarege remri wulewou setene, God reri wule kem mesegentene? Kiyi God re op wem. Kem nawoha etepne heyar nente. Tame rem nawo o ha repne tuma yaper wete, er tame kem remne pen sate. Kerem, kem agerbo tuma webo. Kem op webo. Tame rem nawoha repne wos newote weye. Sene rem er wos God rene newote, rem nawoha repne be newote. An kemne webo. Tame rem etop nenbo, rem nawoha repne yaper nenbo. Re God rene newote, nawoha rep wosbas bo, etopkap et yaper. Kem op nenbo, kem God reri wule mesegenbo, kem kemri wuribaike nenbo. Kem tuma ok sirbo tame. Kiyiri tuma wesow tame, Aisaia, re yeiwarege etemne basrasem. Re keremne kirkir basrasem. Re tuma sekene op wem. Gwor tatame rem op webo. God re yenbo. Op webo, rem rene pap be yewobo, rene be habobo. Rem tame rem nenbo wulewou wesowte habobo, rem op webo. Gwor wule et God reri wule. Op webo, opkap rem God rene bupo me lom yokwobo. (Aisaia 29:13)
Wuribai re yaper tete wule.
(Mak 7:14-23)
10 Jisas re tatame remne wepoten remne op wem. Kem wan tai. Kem ari tuma met. 11 Tame abo awos et tame remri wuribai yaper be nenbo. Yehow. Be wos tame rem wuribaike habon etop nenbo o webo, er wos et tame remri wuribai yaper nenbo. 12 Op wemke, reri anepoi tame rem yan op wem. Farisi tame rem neri weye tuma rem muweye. 13 Re sein op wem. Ari Apiy re Hevenke tetane, re now nenbo tamekap. Be wos re be nanekwom, nowke bupo me rekwam, eteker re nenkene wuriri yese poten septite tetane. 14 Kem Farisi tame remne kap habote. Remri tuma kap mette. Rem le si tamekap. Le si tame re agerbo le si tame rene kelow peterate, rep pespes belen yin emi yaperke warte. 15 Pita re Jisas rene tuma sein op wem. Nem be mettene. Neri weye tuma tobokap ne nemne wesowte. 16 Re remne op wem. Kerem mere, kem purerekene bo. 17 Metye. Tame re awos abo, er awos re sigowk warbo. Sene er sigowk tetane awos me kwokrak yibo. 18 Tame reri namrebo tuma, re reri wuribaike kiyi habon ek namrebo. Reri namrebo tuma re yaper tebo. 19 Tatame remri wuribai yaper tetane, rem yaper wos nenbo, rem yaper wos habobo. Rem alwo pi pebo. Tame rem ta panen mesegenen agerbo takene kep tebo. Rem ta remne bisi yibo. Tatame rem bisi abo. Rem tuma yikokobo. Rem agerbo tatame remne tuma yaper webo. 20 Er wos tatame rem nente, rem tatame yaper. Farisi tame rem kemne wesowbo, kem let ok kiyi be keyan awos ek ate, kem tatame yaper. Remri opkap webo tuma et yaper. Jisas re op wem.
Kenan nowselri ta te Jisas rene omuteke habom.
(Mak 7:24-30)
21 Jisas re reri anepoi tamekene rem er kwom mesegenen Tairkene Saidonkene yokwok yim. 22 Kenan nowselri ta wuri te etek temenem, te yan op wem. Haneyen, Devit reri yen, ne anne pap met. Gambo re ari yen tene gureretene, tene yaperwai nenbo. 23 Jisas re tuma sein be wem. Reri anepoi tame rem yan rene op wem. Et ta te nemne tiptuwu lelekeren yabo. Ne tene werasen te sene yi. 24 Jisas re tene op wem. Juda tatame rem sipsipkap, rem mow yim. God re anne werasem, an etemnewou late yam. An agerbo nowselri tatame remne kwobo be late. Op wem.
25 Ta te op metemke, te yan gulke pan sene op wem. Haneyen, ne anne kwobo late. 26 Re tene tuma sein op wem, tene sikur sakur tumak op wem. Nem yen remri awos kap poten wale remne kap newote. 27 Te sein op wem. Neri weye tuma et sekene. Aren, an op webo. Yen remri abo awos selke yerbo, wale rem kirkir nugen abo. 28 Re tene op wem. Ne omutekewai habobo. Eker neri wemetye wos an etop nente. Op webemke, eter webem tuma agegekene et ta teri yen te kwuye metem.
Jisas re nugwape sikanumakene tatame remne heyarem.
29 Jisas re er kwom mesegenen yim, re Galili wame meknik yim. Re kwowke yawun sim. 30 Nugwape tatame rem sikanumakene tatame remne Jisas rene panen yam. Tewo yaper tatame, le sibem tatame, kwuya yaper tatame, tuma tibo tatame, agerbo agerbo sikanuma temenem tatame remne rem panen ek yam. Rem Jisas reri tewo tobok yan remne etek rasruwem, re remne heyar nenem. 31 Nugwape tatame rem op lam. Tuma tibo tatame rem tuma sene namrem. Kwuya yaper tatame rem yenbo sene tem. Tewo yaper rem kebese sene sewurem. Le yaper rem heyar sene lam. Etop lam, rem danekene seken op wem. Juda tatame remri Keryen Yen God eter re remne heyar nenye. Rem op wem.
Jisas re nugwape okyen oktame tatame (4,000) remne awos newon am.
(Mak 8:1-10)
32 Jisas re reri anepoi tame remne ten yan remne op wem. An gwor tatame remne pap metye. Yabel mur rem arenkene tem, remri kerene yam awos rem ab akeipem. An remne sene werasen akwulke yite, an awos remne be newon an ek yite, rem kap kelowke kwoi wureg san kermus yan lekene parerete. 33 Rem rene op wem. Gwor emi tatamekene bo. Awos nem mak pottek, nugwape tatame remne ek newon ate? 34 Jisas re remne wemetem. Kem geil mapsen tetane? Rem sein op wem. Nem geil letrane kelare pes kere op tetane. Nem omyen sauk wulare wulare tetane.
35 Jisas re tatame remne wen rem selke siterem. 36 Re geil letrane kelare pes kere poten omyen poten God rene wese am. Re reri anepoi tame remne newon rem er tatame remne newopiti pete yam. 37 Rem aboyei an si ketem. Sene anepoi tame rem awos tep poten eip letrane kelare pes kere etek yewon pulawen sim. 38 Am tame rem nugwapewai (4,000) Rem yenta kirkir be karem. Rem tameyenwou karem. 39 Sene Jisas re tatame remne werasen yim, re pere poten Magadan yokwok sene yin tem.