18
Yike re keryen yen?
(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)
Er yabel anepoi tame rem Jisas rene yin lan op wem. God re tatame remne kwom panen site, yike nemri keryen yen bukre tete? Op wem, Jisas re yen wuri wepoten yan remri bitmi tobok teteruwem. Re op wem. Kem habote. Kemri wuribai yaper kem mesegente, yen rem yenbo woswou habobokap, kem etop habote. Kem etop nente, kem God reri kwomke yin eterkene temente. Tame rem remri sig teitkwunte, rem eisow yenkap tete, er tame rem God reri panen si kwomke yite, God re er tame remri sig bukre wete.
Tame rem anne habon, rem gwopkap yen rene kwobo labo, opkap rem anne kirkir kwobo labo.
Wule yaper re nemri habobokap yaper nenbo.
(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)
Tame wuri re anne habobo yen wuri rene yaper nenen re anne magel taite, er tame rene pa wakke tenen okke sokwunen sate.
Tame rem agerbo tatame remne yaper nenbo, rem God rene magel taibo. Et wos te tete tetane. Pap metbo. Opkap tame rem yaper tete tetane.
Neri let o neri tewo re wule yaper nenen God rene serte, opkap ne neri let o tewo gerekwo poten septite. Ne let wuriwou temente, God reri kwomke yin etek temente, et yenbo. Ne let o tewo pespes temente, ne kerkene kwomke yin temente, et yaperwai. Neri le wule yaper lan God rene serte, opkap ne er le gwor poten septite. Ne le wuriwou temente, ne God reri kwomke yin tete, et yenbo. Ne le pespes temente, ne ker kwomke yin tete, et yaperwai.
10 Kem yen remne late, kem remne yaper kap nente, remne kap teitkwunen kwuspa yekelate. God reri kwomri tame rem yen remne lakerebo. God reri kwom tame rem God rekene tetane, eker God eter mere re yen remne lakerebo. 11 (Bupo bo. More Tame Tem Tame re yam, re tatame, yaper nenbo tatame, remne pen potte yam, remri wule yaper poten septite yam.)
Sipsip por mow yim sikur sakur tuma.
(Luk 15:3-7)
12 Jisas re sene op wem. Tame wuri reri sipsip por tame letpeisri ok (100) temente, sipsip por wuri mow yite, mutame re berke nente? Re sopte o re me mesegente, sipsip por re mow yite? Nugwape sipsip por (99) rem awos kwowke som abetke, re remne etek mesegenen sipsip por wuri sopen yite. 13 Yin lan re sene potte, re okbop tete tetane. Sipsip por nugwape (99) rem heyar tetane, re remne okbop sou be tete. Eter sopen sene potem sipsip por eterne re okbopwai tete. 14 Tame re sipsip por remne lakerebokap, kemri Hevenke tetane Ha re tatame remne etop lakerebo. Tatame rem sipsipkap mow yite, yuri rem kwom yaperke yite tetane. Opkap et God re muwebo.
Yaper nen tame rene sein nente wule.
15 God rene omuteke habobo mase re nene yaper nente, ne yin rene op wete. Ne anne yaper nenye. Ne eternewou ne yin wete. Ne agerbo tatame remne kap wesowte. Ne rene yin wete, re neri tuma mette, et yenbo. Ne rene heyar nente, kep pespes kirkir heyar temente. 16 Re neri tuma be mette, ne yin tame pes o mur panen kem rene sene ek lasyite. Kem etop yin rekene sene namrete. Kiyi temenem tame rem God Reri Tuma op basrasem. Kem tame pes o mur kem kirkir tuma wetek, kemri wete tuma et sekene. Remri basrasem tumakap kem etop nente. 17 Op nente, re kemri tuma be mette, reri nene yaper nenemkap ne God rene omuteke habobo tatame nugwape remne etop wesowte. Re kemri tuma be mette, agerbo nowselri tame rene nentekap, kem rene etopwou nente. Kem rene wekrokte.
18 An kemne webo. Tame re yaper nente, kem kebese be kelmenate, Hevenke tetane Ha eter mere, re kirkir be kelmenate. Kem tame remri yaper nenbokap kelmenatek, Hevenke tetane Ha eter mere, re kelmenate.
19 An kemne tuma wuri sene wete nenbo. Kemri tame pes rep be wos potte wete o nente wete, rep wuribai wuriwou ten ek wemette, ari Apiy re Hevenke tetane, re er wos etop nente. 20 Tame pes o mur rem wurik sin anne habote, an kirkir etem tetane emik temente. Jisas re op wem.
Yaku nen tame re agerbo tame reri yaper nen wos som habobem.
21 Sene Pita re Jisas rene yan op wemetem. Haneyen, ari mase re anne yaper wos tewok tewok nente, an rene tewo mapsen kelmenate? Kap tewo letrane kelare pes kere? 22 Jisas re rene sein op wem. Letrane kelare pes kere an nene op be wete. Yehow. Tatame rem nene tewok tewok yaper nente, ne remne tewok tewok kelmenate, et yenbo.
23 Pita re rene etop wemetemke, Jisas re sikur sakur tuma op wem. God re tatame remne kwom panen sin remri yaper nen wos poten septite wule re gwopkap. Kiyi keryen yen wuri temenem. Re op wem. Ari yaku nen yen nugwape remne an ari kel newom, rem anne sein be newotene. An webo, rem anne kel sein newote. 24 Re kel sein newote yaku tobotamke, rem yaku nen tame wuri rene panen yam, re kel bukre kiyi potem. 25 Er tame re kelkene bo, re kel sein mapurke newote? Eker keryen yen re op wem. Agerbo tame rem er tame rene, reri yentakene wosbaskene aboyei tupatek, er kel an sein ek potte. 26 Op wemke, er tame re keryen yen reri tewo tobok gulke pan op wem. Ne anne pap met. Yuri an nene kel sein newote tetane. 27 Keryen yen re rene pap meten rene op wem. Ne kel sein kap newote. Op wem, re rene werasen yim.
28 Er tame re sene yibem, re reri yaku nen tamesip rene lam. Kiyi re kel nugwape kera potem, re sein be newom. Rene lan re rene wakke lubat keren op wem. Neri potem kel ne anne sein newote. 29 Op wemke, tame re gulke pan rene op wem. Ne anne pap met. Wai, ne anne kowte. An nene neri kel sein newote tetane. 30 Tame re kowte muwem, re rene panen yin ake yaperke wen wuren tem. Re op wem. Ne ari kel sein newotek, ne ake yaper mesegenen sene wurate. 31 Op nenem, reri yaku nen tamesip rem opkap wule yaper lamke, rem pap yaper tem, rem yin keryen yen rene er tuma wesowem. 32 Keryen yen re etop metem, re yaku nen tame rene wepoten yan rene op wem. Ne yaku nen tame yaper. Kiyi ne anne wemetem, an nene pap meten ari kel bukre an sein be potem. 33 An nene pap metemkap, mapurke ne agerbo tame rene etop pap be metem? Opkap ne tame yaperwai. Re op wem. 34 Keryen yen re rene pap yokem, re rene ake yaperke wen wurem, rene op wem. Ne kel sein newotek, ne ake yaper mesegenen ek wurate.
35 Jisas re sene op wem. Ari weye sikur sakur tuma tobo kem habote. Tatame remri kemne nente yaper nen wos kem be serte o kem be kelmenate, ari Hevenke tetane Apiy re kemri yaper nen wos kirkir be kelmenate.