6
Nasaret kwomri tatame rem Jisas rene magel tayem.
(Matyu 13:53-58; Luk 4:16-30)
Jisas re er emi mesegenen re reri maime kwom Nasaretke yim. Reri anepoi tame rem rekene yim. Egesi Yabel tem, Jisas re God reri akek wuren remne tuma wesowem. Nugwape tatame rem reri tuma metem, rem danekene seken op wem. Nugwape tuma yenbowai re wesowbo. Purere lei yike rene newom? Yike rene opkap tuma peikem? Re bukre wos nenbo, kitimena re mak potem? Re ake nenbo tame. Re Maria teri yen. Re Jems, Josep, Judas, Saimon remri lake. Reri gesi rem nemkene tetane. Op wemke, rem rene magel tayem. Jisas re remne op wem. God Reri Tuma wesowbo tame remne agerbo kwomri tatame rem op webo. Rem tame yenbo. Reri tame beigkene reri kwomri tatamekene rem remne magel taibo. Jisas re op wem. Opkap Jisas re nugwape bukre wos reri maime kwomke be nenem. Re sikanuma nen tame pesketwou repne let kerem, rep kwuye metem. Tatame rem rene omuteke be habobem, Jisas re etop metem, re danekene sekem.
Jisas re reri kitimena peteram, tatame rem rene heyar be sanem.
(Sapta 6:6—8:21)
Jisas re reri letpeis tewo pes kerem tame remne yaku newom.
(Matyu 10:5-15; Luk 9:1-6)
Jisas re et yokwori kwomke kwomke sewurbem, tatame remne God Reri Tuma wesowbem. Jisas re reri anepoi tame, letpeis tewo pes kere tame, remne wen yam. Re remne pesri pesri kwomke kwomke werasen yite op wem. An kemne kitimena newote, kem gambo kebese wekrokte. Kem kwomke kwomke yite, kem nugwape wos mane sete. Kwokulwou kem sete. Awos, ayer, kel kem mane sete. Kem tewo bus wute. Tame oub pes kap sen yite. Wuriketwou wute, et yow. 10 Re remne sene op wem. Kem ma kwomke yite, kemne pap yewobo tame reri akewouke ten yin sene ek yite. 11 Kwomri tatame rem kemne pap be yewote o kemri tuma be mette, kem remri kwom mesegenen yite. Kem tewo sibuw nubtite. Rem op latek, rem op wete. Nem repne yaper nenye, yuri God re nemne yaper sein nente tetane. 12 Op wemke, letpeis tewo pes kerem tame rem kwomke kwomke yin tuma wesowbem. Rem op webem. Kem wuribai yaper mesegente, kem wuribai yenbo potte. 13 Rem gambo nugwape remne wekrokbem, nugwape sikanuma nenbem tatame remri tarek kwar kerebem, tatame rem kwuye metbem.
Herot re habom, Jisas re tatame remne Okke Waren Tirmunbem Tame, Jon.
(Matyu 14:1-12; Luk 3:19-20; 9:7-9)
14 Nugwape tatame rem Jisas reri nenbem wos namrebem, Keryen Yen Herot re op metem. Rane tame rem op webem. Tatame remne Okke Waren Tirmunbem Tame, Jon, re sam, re selek sene wayen yim, opkap re kitimenakene re bukre wos nenbo. Op webem. 15 Rane tatame rem op webem. Re Elaija. Re God reri kiyi temenem tuma wesowbem tame. Rem op webem. 16 Herot re Jisas reri nenbem wos metem, re habon op wem. Re tatame remne Okke Waren Tirmunbem Tame, Jon. Kiyi an rene wak regen re ek sam, re selek sene wayen yim.
17 Jon reri sam tuma gwopkap. Kiyi Herot re Jon rene keikeren kepke bogen ake yaperke wen wurem. Bupo bokem. Herot re reri mase Filip reri ta, Herodias, tene kerepoten panem. 18 Kiyi Jon re Herot rene op webem. Neri mase reri ta ne tene kerepoten panem, et yaperwai. Ne etop nenem, ne wule biragiyem. Herot re etop metem, re pap yoken re tame werasen yin Jon rene keikeren ake yaperke wen wurem. 19 Herot reri ta, Herodias, te Jon rene pap kirkir yokem. Te habom. An tame rene werasen Jon rene pen sate. Te rene pen sate selem, Herot re tene sewayem, te op be nenem. 20 Herot re habom. Jon re tame yenbowai. Op habom, Herot re Jon rene ake yaperke berasem, tame wuri re rene kap pete. Herot re Jon reri tuma mette selbem. Re tewok tewok metbem, re pap yaper meten wuribai pes tebem.
21 Yabel wuri nugwape tatame rem yan Herot rekene wurem, rem Herot rene nawo wurem yabel habon awos nenem. Yam tame rem gwop. Rem gavman tame, ei nai taresi tame, Galili yokwori keryen tame. Awos nenem, Herodias te habom. Gwopte yabel an Jon rene pen sate. 22 Op temenem, Herodias teri yen, te muyensi yen ta, te wuran teten yage taibem. Herot re agerbo tamekene sin awos abem, rem teri taibem yage lam, rem okbop tem. Herot re tene op wem. Nem nene okbop tebo. Ne be wos potte selbo, ne anne wete, an nene newote. 23 Re warege puromon op wem. An nene sekeneker webo. An nene newote tetane. Ne ari tetkeren sitene susag potte wete, an borke kwosen nene newote, ne potte.
24 Op wemke, muyensi yen ta te wuren nawot Herotias tene op wemetem. An rene be wos wemette? Nawo te sein op wem. Tatame Remne Okke Waren Tirmunbo Tame, Jon, reri tare ne wemette. 25 Op wemke, agetage te wuran Keryen Yen Herot rene op wem. Ne Tatame Remne Okke Waren Tirmunbo Tame, Jon, rene wak regen reri tare ne warek yewon anne newote. 26 Op wemke, Herot re pap yaper tem. Re Jon rene wak regte muwem. Re sene habom. Nugwape tatame rem arenkene awos abo, rem ari tene weye puromon tuma metye. Teri weye tuma an etop nente. 27 Herot re reri ei nai tame wuri werasen yim, rene op wem. Jon reri tare ne sen yate. Ei nai tame re ake yaperke yin Jon rene wak regem. 28 Re reri tare warek yewon sen yin muyensi yen ta tene newom. Te poten sen yin nawo tene newom.
29 Jon reri anepoi tame rem etop metem, rem yan reri kupa poten pertayem.
Jisas re nugwape tame (5,000) remne awos newon am.
(Matyu 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)
30 Jisas reri werasen yi tame rem sene Jisas rekene wuriwouke wurem. Remri nenbem yaku, remri peikbem tuma rem Jisas rene wesowem. 31 Nugwape tatame rem etek yi yabem, Jisas re reri anepoi tamekene rem yaku bukre nenbem, rem awos be am. Jisas re remne op wem. Kem arenkene yite. Nem tamekene bo emik yin egesite. 32 Op wemke, rem pere poten tamekene bo emik yin tem.
33 Nugwape tatame rem etop lan op wem. Jisas re yibo. Op wem, nugwape tatame rem aboyei kwom mesegenen selke amekiren yim. Tatame rem kiyi temnan kelowke yim, yuri Jisas re perek yam. 34 Jisas re yan gayen re nugwape tatame remne lam, re remne pap meten op habom. Rem sipsipkap. Remne lakere tamekene bo. Opkap re remne nugwape tuma peikbem. 35 Kweikwei webem, Jisas reri anepoi tame rem rene yan op wem. Yabel warbo. Gwo emi et tamekene bo emi. 36 Ne tatame remne meknik tetane kwomke remne werasen yite, rem awos tupate. 37 Jisas re remne sein op wem. Kerem, kem remne awos newon ate. Rem rene sein wemetem. Ne map habobo, nem 200 kel rasen awos ek tupate? 38 Jisas re remne op wem. Kem geil mapsen tetane? Kem opu yin la. Rem yin lan op wem. Nem geil letrane, omyen sok peswou tetane.
39 Jisas re nugwape tatame remne op wem. Kem girik girik topke site. 40 Rem girik girik sim, tatame tame letraneri ok (100) rem girik girik sim. Rane rem tame pesri ok letpeis (50) girik girik sim. 41 Jisas re geil letrane, omyen sok pes poten nelke neruwen God rene wese an mesegenem, re geil belokteyewon reri anepoi tame remne newom. Rem poten tatame remne newopiti pete yam. Sene re omyen sok pes poten pekayewon reri anepoi tame remne newom. Rem poten tatame remne newopiti pete yam. 42 Rem ab an si ketem. 43 Geil tep, omyen tep temenem, anepoi tame rem eip poten yewon sewuren eip letpeis tewo pes kerem etop pulawem. 44 Awos am tame rem nugwapewai (5,000).
Jisas re wame ok luwke sewurem.
(Matyu 14:22-23; Jon 6:15-21)
45 Sene Jisas re reri anepoi tame remne op wem. Kem pere agetege waren peik kelaruwke kiyi temnan yite. Kem Betsaida kwomke yi. Re etek ten nugwape tatame remne remri akwulke sene werasen yim. 46 Remne pir wen mesegenen re kwowke God rekene tuma namrete yawum. 47 Neir tektebem, Jisas reri anepoi tame rem perek yibem, rem peik mei borke temenem. Jisas re wiysage wame barke temenem. 48 Jisas re remne lam, remri piyabem pere tewo be liyesebem. Poli marye me natbanebem. Ei berate nenbemke, Jisas re ok luwke remne lasyim. Re remne pelebitete nenbem, 49 reri anepoi tame rem lam, Jisas re ok luwke yabem, rem taye piten op wem. Ekla, er gambo. 50 Rem aboyei rene lan kenakem akem, Jisas re remne op wem. Kem mane akte. Gwor aren. Kem mol tete. 51 Op wemke, re perek yin waren sim, marye tebeyem. Rem danekene seken op habo op habom. 52 Kiyi Jisas re nugwape tatame remne awos newon am, reri anepoi tame rem etop lam, rem heyar be sanen wor tem. Eker rem danekene sekem.
Jisas re Genesaret kwomri sikanuma nenbem tatame remne heyarem.
(Matyu 14:34-36)
53 Rem wame kelaruwke kwuren wun Genesaret kwomke yin gayen pere etek tenem. 54 Rem barke yaukwutem, tatame rem yan Jisas rene agetage lan sanem. 55 Sene rem er yokwori kwomke kwomke yin tatame remne etop wesowem. Rem metem, rem sikanuma nenem tame remne tamewopke poten sen yam, Jisas re temenem emik etek yan rasbem. 56 Jisas re mak sewurbem, eisow kwomkene kwom sagkene, tatame rem sikanuma nenem tatame remne poten sen yam, kwom genek sen yan rasbem. Rem Jisas rene omuteke op webem. Sikanuma nenbo tatame rem neri wutene tame oub tumakupa nem kerete, rem kwuye mette. Tame oub kerem tatame rem aboyei kwuye metem.