Revelesen
Krais re Jon rene berasmenem tuma tegek wesowen peteram.
Kiyi late tuma.
Gwor siglow Jisas reri werasen yi tame, Jon, re basrasem. Jon re Patmos kwowyenri ake yaperke temenem, Krais re Jon rene nugwape wos peteram. Jon re lam wos re etop siglowke basrasen re Turki nowselri Esia yokwok temenem kwom letrane kelare pes kere etek temenem Jisas rene habobo tatame remne newopitim. Rom tame rem er nowsel panen simenem.
Er yabel nugwape tame rem Jisas rene habobo tatame remne yaper nenbem. Rem Jon reri siglow lam, remri pap kitimena poten rem pap kwuye metem. Nem gwor tuma late, nem pap kitimena poten pap kwuye kirkir mette.
Jon re nugsikap lamke, Krais re rene nugwape yuri tete wos heyar wen peteram. Peteram wosri tobo gwor. Jisas Krais re Keryen Yen Bukre. Re sene yate, re Satankene aboyei wule yaper nenbo tatamekene remne teitkwunte. Re rene omuteke som habobo tatame remne poten yenbowai nente. Re nelkene nowselkene ager nente, rem etek temente. Wule yaper sene be temente, tame sabo wule kirkir sene be temente. Jisas re Keryen Yen Bukre ten aboyei tatamekene woskene rem rene lom yokwote, re remne somsom panen site. Jon re etop lan basrasem.
Kem gwor tuma kirkir late: Daniel 7-12; Matyu 24; Mak 13; Luk 21; 1Tes 4:13-18.
Jisas Krais re letrane kelare pes kere kwomri rene habobo tatame remne siglow newopitim.
1
(Sapta 1—3)
Gwor kiyi berasmenem tuma, Jisas Krais re tegek wem. God re Jisas Krais rene gwor berasmenen yuri tete wos peteran op wem. Ne ari yaku nenbo tatame remne gwor tuma wesowte, rem heyar mette. Eker Jisas re God reri kwomri tame wuri rene werasen yam, be wos be wos eipye tete nenbo, re anne etop wesowen peteram. An Jon, God reri yaku nenbo tame. An Jon, be wos an lamkap, an er wos aboyei wesowem. God reri webem tumakene Jisas Krais reri webem tumakene an gwor siglow basrasbo. Er tuma, re sekene.
Ari kemne basrasbo tuma et God Reri Berasmenem Tuma. Re wem yuri tete wos, et matnaye. Eker, tatame rem gwor siglow lan wete, rem okbop tete. Tatame rem gwor tuma heyar meten nente, etem mere, rem okbop tete.
Jon re letrane kelare pes kere kwomri Jisas rene habobo tatame remne siglow basrasem.
Kem kwom letrane kelare pes kerem Esia yokwok tetane Jisas rene habobo tatame. An Jon, an gwor tuma kemne basrasbo. God re kiyi temenem, gwopte re som tetane. Yuri re yate tetane. Re kemne pap meten kwobo labet. Re kemri pap pultete, kem pap yenbo temente. Wow letrane kelare pes kere, rem God reri wolbaye bitmi yokwok tetane. Etem mere, rem kemne pap meten kwobo late, kem pap yenbo temente. Jisas Krais re God Reri Tuma nemne omutekewai wesowbem. Eter re san sene wayen sin temnas yi tame tem. Re aboyei nowselri keryen yen etemri Keryen Yen. Eter mere, re kemne pap meten kwobo late, kem pap yenbo temente.
Re nemne pap yewobo. Eter samke, re nemri yaper nen wos reri nepke wiykeyam. Opkap, nemri wule yaper nemne sene be keikeretene. Eter wemke, nem God Reri Kwoborri yaku nen tame tem. Opkap, nem Jisas reri Ha, reri God, eterri yaku nenbo. Jisas Krais reri hadebas sigkene reri kitimenakene bukre som temente tetane. Et sekenewai.
Ikya la. Jisas re gwanke yerbo. Aboyei tatame rem rene late tetane. Rene pik pen sam tame etem mere, rem rene late tetane. Aboyei nowselri tatame rem rene habon mokwo sibet. Rem pap yaperwai ten kiraterte tetane. Etop tete tetane. Tuma sekenewai.
(Daniel 7:13; Sekaraia 12:10)
Kitimena Sikabewaikene Keryen Yen God re op webo. An Temnas Yi Tame. An Tiptiwu Yate Tame. Eter re kiyisape temenem, gwopte re som tetane. Yuri re yate tetane.
(Kisim Bek 3:14)
Jon re Krais rene lam.
An Jon, an kemri lake. An keremkene nem Jisas eterri tame beig. God re nemne panen sitene, opkap nem mus meten taskurbo tamesip. An God Reri Tumakene Jisas reri tumakene wesowbemke, tame rem anne Patmos kwowyenri ake yaperke panen yin wuren tem. 10 Haneyen eterri yabelke, God Reri Wow re anne gureremenem, an tuma wuskiy bukre areri kin yokwok metem. An metem tuma wuskiy puw tayekap. 11 Gwor tuma re anne op wem. Neri late wos ne siglowke basrasen kwom letrane kelare pes kereri Jisas rene habobo tatame remne newopitite. Er kwom rem Esia yokwok tetane. Kwom sig et Efesus, Smerna, Pergamum, Taiataira, Sardis, Filadelfia, Laodisia.
12 An er webem tuma petkwo lam. An lam, golke nenem lam tukbo tiy letrane kelare pes kere etek tukmenem. 13 Tame wuri re more tamekap an rene kirkir lam, re er tukmenem lam tukbo tiy borborke tetemenem. Re keryen yen remri tame oub laguna wumenem. Re golke nenem somokep merguwke simenem. (Daniel 7:13,10:5) 14 Reri tare take et wulkapwai. Nel gei weskap. Reri le an lam, le ker taulekap kukumenem. (Daniel 7:9; 10:6) 15 An lam, reri tewo kerke lisen me bandebem braskap malebem. Reri tuma wuskiy kwowke yerbo ok pi ken rik metbemkap. (Esekiel 1:24) 16 An lam, sow letrane kelare pes kerem re eterri let mamek semenem. Pi wuri rer pes wunkene, eterri tumaske wuramenem. Reri bitmi yabel bukre rik pasmenem.
17 An rene op lam, an aken reri tewo tobok selke yerisyan sa tamekap tuknamenem. Re reri mame yokwo letke anne keren op wem. Ne kap akte. An Temnas Yi Tame. An Tiptiwu Yate Tame. (Aisaia 44:6) 18 An tetane. Kiyi an sam, gwopte an som tetane. Sene an somsom temente tetane. Tatame sabo wulekene gambokene rem areri kulke tetane. 19 Be wos ne labo, ne etop basraste. Gwopte tetane woskene yuri tete woskene ne etop basraste. 20 Ari let mamek setene sow letrane kelare pes kere, ne labo. Golke nenem lam tukbo tiy letrane kelare pes kere, ne kirkir labo. Er wosri berasmenem tuma tobo, an nene wesowte. Lam tukbo tiy letrane kelare pes kere, et kwom letrane kelare pes kere etemri Jisas rene habobo tatame. Sow letrane kelare pes kere et God reri kwomri tame letrane kelare pes kere. Rem et kwomri Jisas rene habobo tatame remne lakerebo tame.