1 KORIN
Pol ere Korin komri tatame emne kiyi bas rasem siglou.
Kiyi late tuma.
Gwote siglou Pol eter bas rasem. Korin komke tetan Kristen etemne ere bas rasen newopitim. Ere emne siglou pes bas rasem. Gwo siglou ere kiyi bas rasem.
Korin kom e kantri Grikke tetan. Ete komri tatame eme Juda tame berai. Korin e kom eisau. Nogwape kel yaku kerebetem tame yaper eme etek temenem.
Pol ere etek kiyi yin Jisas erne kenawaike abobe tuma ere emne wusoubetem. Ere etek wusoubetem, Korin komri tatame kau eme Kristen tem. Pol ere emne mesginin yim, ere emne gwote siglou emne yurik sene bas rasem.
Pol ere Korin komri Kristen emri tebetemkap ere abom, ere emne gwote siglou bas rasem. Korin komri Kristen tatame eme wule kenakena nenbetem, eme nogwape wule yaper nenbetem. Be wos yenbo be wos yaper Pol ere emne etep bas rasem. God erne sukye worabetem wule ere emne etep kir bas rasem. God Eteri Wou ere Kristen emne be yaku be yaku kerete mure newobe, ere etep kir bas rasem. Sapta 13 e tatame emne pap yewote tuma. Kristen nogwape eme ete tuma metem, eme metekwasem. Pol ere emne etepkap tuma kir bas rasem.
Pol ere Korin komri tatame emne bas rasem tuma gwo:
Sapta 1—4. Kristen tatame eme mane walekap nayin emri sig eisau wote.
Sapta 5—6. Kristen tatame eme be wule yaper etemri borbor tete, eme agetage eyaren gerute.
Sapta 7. Pol ere tame eme ta panebe, ta eme tame narbe tuma emne wom.
Sapta 8—10. Kristen tatame eme sukye kiti kuyese ate o berai?
Sapta 11—14. Pol ere wom, nema God Eri Wou petbe, nema God erne sukye yenboke worate.
Sapta 15. Kiyi saiwom tatame yuri eme sene wayete nenbe.
Sapta 16. Pol ere yuri nente abobe wos ere wom.
1
An Pol. God eteri porerek ere ane won an Krais Jisas eri yaku kere tame, eteri aposel tame tem. Neremri Kristen mase, Sostenes, eterken nesa kemne gwote siglou bas rasbe. Kem God eteri Korin komke tetan tatame, God ere kemne wopeten etep wom. Krais Jisas eterke kem eri tatame yenbo tem. Keremwou berai. Akeite kom nogwaperi tatame eme nemri Aneyen Jisas Krais erne kenawaike abon eteri sig eisau wobe, etem kir, eme God eteri tatame tem, eme yenbo tem. Jisas Krais ere etemri Aneyen, ere neremri Aneyenken. An abobe, nemri Apei God, nemri Aneyen Jisas Krais, epe kemne noub nenen kemri porere yenbo nente, kem noub temente.
Pol ere God erne pir wom.
Krais Jisas eterken belandeten tatame, God ere kemne pap yewon ere kemne noub eyarbetem. Eke kwokwos kwokwos an etep abon God erne pir wobe. 5-6 Krais eri tuma kem kenawaike metem, kem wule yaper mesginim. Kem etep abobe. Krais eterke kem God eri tuma noub wusoube, tuma somo kem noub metbe. God Eri Wou ere kemne newobe mure kem wuri beke wan get. Eke Aneyen Jisas Krais ere sene yate yabel kem noub koute. Ere kemne mure som newobe, kem erne kenawaike som abobetete. Etep tete, neremri Aneyen Jisas Krais eteri yabel tete, ere kemne tuma beke kip namde. God ere kemne beke kip mesgin. Ere kemne wopetem, kem Eteri Yen, neremri Aneyen Jisas Krais eterken noub tetan.
Kristen tatame eme mane pekan kenakena tete.
10 Geisimase, kem ari tuma ek met. An Jisas Krais eteri kuk tetan, an kemne etep wobe. Kem akei, kem tuma wurisubu wobetete. Kem porere wurisubuk ten kem yaku ek kerete. 11 Ari geisimase, Kloe, eteri akek tetan tatame eme ane wusowum, kem keremwou keremwou walekap naibe. 12 Walekap naibe, kem wurare wurare kem akeite akeite tuma wobe. Kau kem etep wobe. Nema Pol eteri tumawou mette. Kau kem etep wobe. Tuma wusou tame, Apolos, eteri tumawou nema mette. Kau kem etep wobe. Tuma wusou tame, Pita, eteri tumawou nema mette. Kau kem etep wobe. Nema Krais eteri tumawou mette. 13 Beke kem etepkap wobe? Kap Krais ere pekan kenakena tem o? Kap eme Pol erne mek kwuran kwanen ere kemne kobo lan ek sam o? Beraiwai! Pol eteri sigke eme kemne baptais ok wiruwum o? Beraiwai. 14 Kemri tame peswou epne an baptais ok wiruwum. Krispusken Gaiusken epne an baptais ok wiruwum. Nogwape tatame berai. Eke, an God erne pir wobe. 15 Etepkap, tame nogwape eme etepkap beke kip wo. Pol ere ane baptais ok wiruwum, an eteri wakse tem. 16 O an aboye. An Stefanas erne yentaken emne kir baptais ok wiruwum. An tame wuri kir baptais ok wiruwum o berai, an beke met. 17 Krais ere ane tatame emne baptais ok wirute beke wo. Ere ane wom. Jisas eteri tuma yenbo ne tatame emne etepwou wusoute. Woyebo kayebo tuma an beke kip wo. Jisas erne mek kwuran kwanen sam tuma e mureken tuma. Eteke an wusoute.
Krais ere God eteri mure eisau petem.
18 Ye. Yuri yaper tete tatame eme abobe, Jisas erne mek kwuran kwanen sam tuma e bepou me wobe tuma. Nema yuri yenbo tete tatame, nema abobe, ete tuma e God eteri mureken tuma. 19 God eri bas rasem tuma etep wobe.
Nowselri tame etemri tuma yenbo God ere teitkwunte.
Porereken tame etemri porereken tuma God ere magel taite.
20 Porereken tame eme mak tetan? Moses eteri wule somo metbe tame eme mak tetan? Gwotepte tuma walekap naibe tame eme mak tetan? God ere nowselri porere akei teitkwunten.
21 Nowselri tatame eme etemri maime porerek God erne beke met. God eteri porere yenbok ere emne wotakem. Sene ere nemne eteri tuma wusoute wom. Gwote nowselri porereken berai tuma, tatame eme ete tuma kenawaike metbe, God ere ete tatame emne sene petbe. 22 Juda tatame eme mureken wos kir late, eme wobe, eme God erne kenawaike abote. Grik tatame eme nowselri porere kir mette, eme wobe, eme God erne kenawaike abote. 23 Nema tuma wusoube, nema etep wobe. Eme Krais erne mek kwuran kwanen ere tatame emri wule yaperke sam. Ete tuma Juda eme metbe, eme abolawoibe. Juda berai tatame eme metbe, eme etep wobe. E porereken tuma berai. 24 God ere wopetem tatame, Judaken Grikken eme erne kenawaike abon etep wobe. Krais ere God eteri mureken eteri porereken ere nemne kuyese sene pette. 25 Ye. God eteri porere nebule ere nowselri porere teitkwunbe. God eteri mure nebulek ere nowselri mure teitkwunbe.
26 Geisimase, kem noub abote. Kiyi God ere kemne wopeten kem erne kenawaike abom, ete yabel kem mapkap tatame temenem? Kemri tame nogwape eme nowselri porere beke te. Nogwape eme mureken beke te. Nogwape eme sig eisauken beke te. 27 God ere porereken berai tatame emne wopetbe, etepkap nowselri porereken tatame eme sebera yabe. God ere mureken berai tatame emne wopetbe, etepkap nowselri mureken tatame eme sebera yabe. 28 God ere sigken berai tatame, bepou me tetan tatame emne wopeten yenbo nenbe. Etepkap, God ere nowselri sig eisau wosken mure eisau wosken teitkwunbe, ete wos sene beke kip te. 29 Etep tebe, eike tame wuri ere God eteri bitimik eri sig kworere maime eisau beke kip wo. 30 God eter ere womke, Krais Jisas ere neremri porere somo eter tem. Krais eter ere neremri porere, ere neremri wule yenbo. Krais eterke nema God eteri tatame yenbo tem. Krais eterke God ere nemne sene petem, nema yaper beke kip te. 31 Ere nemne wule yenbo kenake nenbe. God eteri bas rasem tuma etep wobe. Tatame eme metekwaste abobe, eme Aneyen erne metekwaste.