6
Yakusubu kerebe tame etem wule yenbowou nente.
Kau Kristen eme kel beke pet, eme yaku bepou me kerebe tatame. Eme emri yaku lakerebe tame emne wule yenbo nente. Etep tete, God ere sig yenbo pette. Nema tatame emne wusoube tuma ere kir ere sig yenbo pette.
Kau yaku lakerebe tame eme God erne kenawaike abobe. Etemri yaku bepou kerebe tatame eme emne mane etep wote. O yaku lakerebe tame ere Kristen. Nema Kristen tamesip tamesip, eke nema eri tuma beke met. Eme etep mane wote. Eme emri tuma noub meten yaku muresen kerebet. Eme etep wote. Nemne lakerebe tame ere Krais erne kenawaike abobe tame. Nema eri yaku yenbowai kerebetete, nema erne noubwai nenbetete, nema Kristen nogwape emne kobo late. Etep wote, e yenbo.
Wos nogwape petbe wule.
Ne Kristen emne kwokwos kwokwos wusowun eme ete wule noub nenbetete. Nemri Aneyen Jisas Krais ere nemne God eteri wule noub wusowum. Ete wule e God eteri wule seken. Tame eme akeite wule wusoube, eme Jisas eteri wule beke wusou, e yaperwai. Etep wusoube tame eme porereken berai. Eme emri sig maime eisau bepou me wobe. Etep wobe tame eme selpap yaper tetan, eme tuma walekap naite abobe. Emri wobe tuma e tatame selpap wayebe tuma wobe. Emri tuma metbe tatame eme sene ei nakwosebe, eme ragi eibe, eme ei naibe, tuma koyebe, eme lakemase emne yaper abobe. Kwokwos kwokwos eme tuma walekapke naibe. Etepkap tame emri selpap yaperke. Eme tuma seken kuyese beke met. Eme yaper etep abobe. Nema God eri yaku kerete, eri tuma wusoute, nema wosbasken kelken pette. God eri yaku nenbe e kel petbe kelu. Etep abobe.
Tuma seken. Ta o tame eme God eteri wule noub nenbe, etem tetankap eme metekwasbe, ete ta o tame eme noubwai tetan. Eme wosken tatamekap. Nemne nawo warwiyimkap nema wosbas berai. Yuri nema sate wule nema wosbas mapeke sen yi? Eke, gwopte nema awosken kerap wole wosken temente, nema metekwasen etep wote. E yauke. E yenbo. Etep wote. Wos nogwape pette abobe tatame emne Satan ere keresukun seilate, ete tatame eme akeite akeite wule yaper nenbe. Eme wule yaper nenen selpap yaper tete. Yuri eme sate, eme yaperwai temente nenbe. 10 Kel pette metekwasbe tatame eme sene akeite akeite wule yaper nenbe. Kau tame eme kel metekwasbetem, eme God erne mesginin eme wusom lumken tebe.
Nema wule yenbo nente, nema noub som temente.
11 Timoti, neren ne God eteri tame. Etepkap, ne ete wule yaper magel tayen amekwunte. Ne Krais eterkap tete, ne wule yenbo tobote. Ne eterwoune kenawaike abote. Ne tatame etemne kobo lan noub nenbetete. Ne wule yenbowou nenbetete, ne mane mo wote. Ne tatame emne elen me won noub nente. 12 Ne God erne kenawaike abobe wule noub tobon wule yaper teitkwunte. Ne erne kenawaike som abote, ne noub som temente. Ne etep nente, eke God ere nene wopetem. Ne erne kenawaike abobetem, ne tatame nogwape etemne etep wusowum. 13 Wos nogwape noub lakerebe God ere tetan. Pontius Pailat erne noub awosein wom tame, Krais Jisas eter, ere kir tetan. Etepri bitimik an nene etep noub wobe. 14 An nene woye tuma ne God eteri wule noub som sete. Ne wule yaper mane nente, tatame eme neri nenbekap mane teitkwunte, tuma yaper mane wote. Ne ete yaku keren yin yite, Aneyen Jisas Krais ere sene yate. 15 God eter wom yabel tetek, Jisas ere ek genik tete. God ere tame yenbowai. Eterwou ere Keryen. Ere kom panen siten tame etemri kom panen si tame eisau. Ere keryen tame etemri Keryen eisau. 16 Eterwou ere beke sa. Ere yabel eisau pasten emik tetan, eke tatame eme erne mekin mapeke yi? Eme erne beke la. God eteri mure eisau som temente. Nema God eteri sig yenbo som wobetete. E seken.
Wos nogwape tetan tatame eme God erne kenawaike abon akeite tatame emne kobo late.
17 Ne nowselri be wos be wos nogwape tetan tame emne noub ep wote. Kem kemri sig maime eisau mane wote. Kem tatame emne mane teitkwunte. Nowselri wos agetage yaper tete nenbe. Etepkap, kem mane etep abote. Nowselri be wos be wos e nemne kobo late. Berai. Kem God erne kenawaike abote. Ere pap mame tame, ere nemne akeite akeite wos yenbo newobe, nema metekwasbe. Ne emne etep noub wote. 18 Ne wosbasken tame emne sene etep noub wote. Kem yaku yenbo kerete. Kem yaku nogwape yenbo kerete, kem metekwaste. Kem eger mane tete, kem pap mame tete. 19 Kem wule yenbo etep nentek, yuri God ere kemne yenbo awosein nente nenbe, kemne etep wote. Kem noub som temente. E wule seken. Ne wosbasken tatame emne etep noub wote.
Timoti ere yaku noub lakerete.
20 Timoti, God ere nene newom yaku ne noub lakerete. Kau tame eme God eteri tuma beke namde, eme nowselri tumawou namdebe. Ete tuma ne amekwunte. Etep namdebe tame eme tuma yikwokwon etep wobe. Nemri namdebe tuma e porereken tuma. Etep wobe. Ete tuma ne magel taite. 21 Kau tame eme ete tuma worwor metem, eme God erne mesginin erne kenawaike sene beke abo.
God ere kemne pap yewon noub nente, an etep abobe.
Pol ere bas rasem tuma ab eteke.