7
God eteri wule ere yeiwarege etemri wule me teitkwunten.
(Matyu 15:1-9)
1-4 Farisi tameken Juda tameken eme gwopke nenbetem. Eme let ok keyan awos ek abetem. Etep tebetem, eme etepke abobetem. An let ok keyabe, an tame yenbo temente. Etep abobetem, e yeiwarege etemri wule eme tobobetem. Eme a rasbe akek yin aom tuken sen yabetem, eme a ate nenbetem, eme let ok kiyi keyan eyaren ek abetem. Eme gerpu wolpiye, mwa ti ware, lousi, outi ware akei ok keyabetem. Yeiwarege wule eme som tobobetem. Farisi tameken Moses eteri wule wusoubetem tameken eme Jerusalemke yan, Jisas eterken wurik sim. Wurik simke, eme lam, eri anepoi tame eme awos abetem, eme let ok beke keya. Etep lan, eme etep wom. Eme let ok beke keya, eme nemri wuleke yaper nenbe. Etep wom. Farisi tame, Moses eteri wule wusoubetem tameken eme erne wometem. Neri anepoi tame eme yeiwarege wule beke tobo. Eme a abe, eme let ok beke keya. Beke etepkap nenbe? Ere emne etep wom. Kem bebe tumaken yikwokwobe tame, kem ete. Kiyi God eri tuma wusoubetem tame, Aisaia, ere yeiwarege etemne bas rasem. Ere keremne kir lan, eke ere bas rasem. Ere sekenke bas rasen etep wom.
Gwo tatame eme etep wobe. God ere yenbo. Etep wobe tatame eme God erne beke abo, erne pap beke yewo. Eme bepou me wobe.
Eme tame etem nenbe wulewou wusoute abobe, eme etep wobe. Gwo wule e God eteri wule. Etep wobe tame, eme God erne bepou me sukye worabe.
Aisaia ere etep bas rasem.
Jisas ere sene etep wom. Kem God eteri wule mesginim, kem yeiwarege etemri wulewou abobe. Kem keremri wule toboten. Toboten, kem etep abobe. Nema God eteri wuleke toboten. Nema noubwaike tobobe. An kemne sekenwaike wobe. Kem God eteri wule beke tobo. 10 Moses ere kiyi etep wom. Kem aken nawoken epne noub nente. Ere sene etep wom. Tame ere aken nawoken epne tuma yaper wuri wote, ete tame erne kem pen sate. 11-12 Kerem, kem akeite tuma wuri etep wobe. Tame ere aken nawoken epne wos newote woye, sene ete wos ere God erne newote woye. Woye, yuri aken nawoken epe yan yen erne epne newote wos wolate, ere epne beke newo. An kemne wobe. Kem etepke tebe, kem aken nawoken epne yaper nenbe. 13 Kem God eteri wule tousibe. Kem yeiwarege etemri wulewou toboten, ete wule kem akeite tatame emne wusoube. Kem nogwape wule yaper kir nenbe. Jisas ere etep wom.
Tatame selpap yaper tebe wule.
(Matyu 15:10-20)
14 Jisas ere tatame nogwape emne sene won yam, ere emne etep wom. Kem wan ras. Kem ari tuma ek met. 15-16 Tame abe awos e tame selpap yaper beke te. Berai. Tame eme selpapke abobe, eme etep nenbe o wobe, ete wos e emri selpap yaper tebe. Kem wanken, kem noub mette.
17 Sene ere tatame emne mesginin akek wurim, anepoi tame eme ete sekur sakur tuma somo erne wolam. 18 Ere emne etep wom. Kem kir kem porereken berai. Kem beke met. Tatame eme awos abe, eme yaper beke te. 19 Awos e tatame emri selpapke beke wur. Berai. Tatame eme awos abe, ete awos ere sek waren tebe. Sene ete sek tetan awos e seken eipitbe. Jisas eri wom tuma somo ere gwopkap. Nogwape aom tatame eme ate, e yenbo. 20 Jisas ere etep wom. Tatame eme be wule yaper nente o wote, ete wulek tatame eme yaper tete. 21 Tatame emri selpap yaper tetan, eme wule yaper nenbe. Eme wule yaper abobe. Eme sir petbe. Eme ei naibe. Eme emri ta mesginin eme e taken sewurbe. Eme e tameri wos pette abobe. Eme epkap epkap wos yaper nenbe. 22 Eme tuma yikwokwobe. Eme wule beke tobo. Eme e tame wobe wos eme eger tebe. Eme tatame emne tuma yaper wobe. Eme etem maimewou abobe. Eme eike tetebe. 23 Ete yaper wos tatame eme emri selpapke abobe, ete woske tatame eme yaper tebe. Jisas ere etep wom.
Fonisia komri ta te Jisas erne kenawaike abom.
(Matyu 15:21-28)
24 Jisas ere wayen teten ere ete kom mesginin Tair yekwok yim. Yim, ere akek wurin akeite tame emne wotaken etep wom. An yawo, komri tatame emne etep mane kem wusoute. Wotaken, ere beraslawoyim. Tatame eme metem, ere yan temenem. 25 Etep metem, ta wuri te eteri tuma mette yam. Ete ta te yedeyen wuri komke mesginim. Gabo ere ete yen tene gulelemenem. Ete ta te yan Jisas eri tewo tobok gulke pam. 26 Te akeite komri ta. Kom sig Fonisia. Gulke pan, te erne etep wom. Senou. Ne ari yen tene guleleten gabo ne won pekeroukte. 27 Etep won, ere abom. Ete ta te Juda ta berai. An Juda tatame etemne kiyi kobo lan nente. Ere etep abom, ere sekur sakur tumak etep wom. Nema yen emne kiyi newon ate. Nema yen etemri awos mane peten wale emne newote. 28 Te awosein etep wom. Aneyen, yen eme awos abe, awos nebule selke yeirbe, eke wale eme yan nugen abe. 29 Ere tene awosein etep wom. Ne noub awosein woye, an neri yen tene yenbo nenye. Ne tene yin late. Gabo ere yen tene mesginye. 30 Etep womke, te komke sene yin lam, yen te tiyke noub me tuknamenem. Gabo ere kiyi yim.
Jisas ere tame wuri erne eyarem. Ere wan simenem, tuma kir eiksemenem.
31 Jisas ere Tair yekwo mesginin ere Saidon yekwok yin Dekapolis borborke yin Galili peik kupak yim. 32 Yim, tatame eme tame wuri panen yam. Tame ere wan simenem, ere tuma beke namde, ere tuma kir eiksemenem. Eme erne panen yan, eme Jisas erne etep wom. Ne erne eyarte. Ne erne let kerete. 33 Jisas ere ete tame erne panen yin tatame nogwape emne mesginin yin etepwou temenem. Temenem, Jisas ere ete tame eri wan tauk let bor etek rasem, sene ere sabelokwo newon ere let bor tame eteri tawulke rasem. 34 Rasem, ere nelke nerulam. Ere erne kobo lam, eke ere me pusukun, ere ete tame erne Hibru tumak etep wom. Efata. Tuma somo e neri wan piyekete. 35 Etep wom, eri wan piyekem, tawul yenbo tem, ere tuma yenbo namdem. 36 Tuma yenbo namdem, Jisas ere ete tame erken epe tatame etem temenem emik sene yim, Jisas ere emne etep wom. Kem tatame emne mane wusoute. An nenye wos eisau kem mane wusoute. Ere emne wotakem, eme beke beras, eme me wusoubetem. 37 Tatame eme ete tuma metem, eme wouken aken etep wobetem. Ere wos nogwape yenboke nenbe. Tame ere wan sim, Jisas ere erne eyarye, tame ere wan noub metbe. Tame ere tuma beke namde, Jisas ere erne eyarye, sene ere tuma noub namdebe. Etep wom.