11
Jisas ere Jerusalem komke wurim, ere keryenkap wurim.
(Matyu 21:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)
Jisas eter, eteri anepoi tameken eme Jerusalem mekinke yibetem, eme Oliv kowke tetan kom petem. Kom pes petem, Betfageken Betaniken. Petem, ere eri anepoi tame pes epne won yim, epne etep wom. Kep ete kom mekinke yin wurte, kep late, donki por yen etek kepke tenten. Ete donki por yen tame eme eri magel etek kiyi beke si. Kep yin kep ogwon donki por panen yate. Kep ogwobetete, kap tatame emri wuri ere kepne wolate. Kep beke donki por yen kep ogwobe? Etep wolate, kep erne awosein etep wote. Aneyen ere yakuken, yuri nema donki sene panen yate nenbe. Kep etepke wote.
Epe ete komke yin wurim, epe donki por lam. Ere kelu ganke temenem, ake eruke tenmenem. Epe lam, epe donki por yen kep ogwobetemke, kau tame mekinke tetemenem, eme epne etep wolam. Beke kep donki por yen kep ogwobe? Jisas ere kiyi wom tumakap epe emne awosein etep womke, eme epne kir tem. Kir ten, epe donki por yen ogwo peten panen yin Jisas erne newom. Newom, emri warmenem tame oub eme donki por yen eri magel luke petan Jisas ere yawen etek sin ek yim. Yibetem, tatame nogwape eme emri warmenem tame oub lug peten keluke petan yibetem. Kau eme me ku kayen sen yin keluke petan yibetem. Eme etep abom. Jisas ere neremri Keryen. Eke eme etep nenem. Eterken taresimenem tatameken tiptiwumenem tatameken eme nobke etepke tebetem.
Hosana, nema Keryen God erne metekwasbe.
God eter won yam tame ere yabe.
God ere erne yenbo nente.
10 Neremri warege Devit eteri nan ere nemne kom panen site nenbe. God ere eteri kom panen site yaku eyarte nenbe.
Hosana. Nema God eteri sig eisau wobe.
Eme etepke wobetem.
11 Jisas ere Jerusalemke yin wurin, ere God eri ake eisauke wurin lan sewurem. Yabel warbetem, ere eteri abom yaku beke kere. Ere eteri anepoi tame (12-pela) etemken eme Betani komke sene yim.
Jisas ere yipige erne wom. Ne gelame sene mane yate.
(Matyu 21:18-19)
12 Kwokwos eme Betani kom mesginin Jerusalemke sene yibetem, ere kwoi sam. 13 Kwoi sam, ere lam, yipige kaike tetmenem, take nogwape temenem. Etep lan, gelame kwutan ate yim. Yin lam, takewouke temenem. Gelame mak yamenem. 14 Mak yamenem, ere yipige erne etep wom. Tatame eme gelame sene beke kip a. Etep wom, anepoi tame eme eter wom tuma metem.
Jisas ere God eteri ake eisauke kel tukbetem tame emne ake tuma won eme bokem.
(Matyu 21:12-17; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)
15 Eme Jerusalemke yam, Jisas ere God eteri ake eisauke wurin lam, tatame eme kel petbe yaku etek kerebetem. Etep lam, ere emne ake tuma won eme bokem. Kau tame eme kel natokwo kerebetem, ere etemri kel rasbetem tiy peten legalepitim. Ap tukbetem tame emri ap rasbetem tiy ere kir peten legalepitin warem. 16 Legalepitin warem, tatame eme wosbas sen ake purik yi yabetem, ere emne etep wotakem, eme kenakena yikwutem. 17 Wotaken, sene ere tatame emne etep wosoubetem. Kiyi temenem tame eme God eri tuma etep bas rasem. Areri ake eisau komri komri tatame nogwape eme etek yan arenken tuma namdete. Etep bas rasem, kem etep beke nen. Etep tebe, kem God eteri ake e sir petbe tame etem berasen sibe akekap tebe. Etep wom, 18 tatame nogwape eme Jisas eteri tuma meten wouken akem. God eteri akeri apeilakeken Moses eteri wule wusoubetem tameken eme etep lam, eme akem, eme erne pen sate kelu sopem. 19 Neir teketebetem, Jisas eteri anepoi tameken eme Jerusalem mesginin yim.
Tatame eme God erne kenawaike abon erne wolate, eme wos pette.
(Matyu 21:20-22)
20 Tuknan ei beram, keru eme keluke sene yibetem, eme yipige erne sene lam. Lam, ere san sok ten tetemenem. 21 Jisas ere yere wom tuma Pita ere etep sene abom, ere erne etep wom. Tuma wusoube tame, ne ek la. Yere ne yipige me erne wom, ere me sam. Etep wom. 22 Jisas ere awosein wom. Kem God erne kenawaike abote. 23 An kemne seken wobe. Tame ere etep abotek, ere kow erne etep wote. Kow, neren kena yesen peikke warte. Etep wote, tame ere porere pes mane tete, ere God eterwoune som abotek, kow ere kerem wobe tumakap ere etep tete. 24 An kemne wobe. Kem God eterken tuma namdete, erne wolate, kem erne kenawaike etep abote. Areri wolaye wos an pette nenbe. Etep abote, kem wolabe wos pette. 25 Kem som tetan God erken tuma namdete, tame ere nerene pap wayete, kem etep abote, kem yin eterken tuma namden gerute. Kem etep tetek, kemri Hevenke tetan Apei ere keremri nenbe wule yaper sene beke kip abo. 26 (Tame eme kemne yaper nente, kem beke geru, keremri Hevenke tetan Apei ere kemri yaper nenbe wos som abote. Ere etep wom.)
Eme Jisas erne etep wolam. Eike nene yaku kerete won yam?
(Matyu 21:23-27; Luk 20:1-8)
27 Eme Jerusalemke sene yam, Jisas ere God eteri ake eisauke wurin sewurbetem, God eteri akek yaku kerebetem tame etemri apeilake, Moses eri wule tuma wusoubetem tameken, Juda etemri apeilake eme erne late yam. 28 Late yam, eme erne etep wolam. Nereri yaku eike nene wom, ne ete yaku kerebe? Eike nene won yam? 29 Ere emne awosein etep wom. An kemne tuma wuri kiyi wolate. Kem ane kiyi wusoutek, an etepwou, an kemne ek wusoute. 30 Kem metem, Jon ere yam, ere tatame emne baptais ok wirubetem. Eike erne ete yaku kerete won yam? God ere erne won yam, o tatame etem erne won yam? Kem ane wote. 31 Eme etep metem, eme etemwou etemwou namden etep wom. Nema mapeke wote? Nema kuyese mane etep wote, God ere Jon erne won yam. Nema etep wote, Jisas ere nemne etep wote. Beke kem Jon eri tuma beke met? 32 Nema kuyese mane etep wote, tatame etem Jon erne won yam. Nema etep wote, tatame nogwape eme nemne tuma namdete. Tatame eme etep wobe. Jon ere God eteri tuma wusoubetem tame yenbo. Nema tatame emne akbe, eke nema etep beke kip wo. 33 Etemwou etemwou namdem, eme Jisas erne etep wom. Eike erne won yam, nema beke met. Ere emne awosein wom. Kem ane beke wo, an kir. Eike ane won yam, an gwote yaku kerebe, an kemne beke kip wo. Etep wom.