8
Jisas ere neremri nenbetem wule yaper peten sepitim, ere God Eteri Wou nemne newom.
Etep tem, nema Jisas Krais eterken belandeten tatame, God ere nemne tuma beke kip namde, wule yaper awosein beke kip nen. God Eteri Wouri wule gwopkap. Kiyi wule yaper ere nemne peikkeremenem, nema pauk san yaper som temente wom. Sene God Eteri Wou ere nemne som temente selpap newom, nema Jisas Krais eterken belandeten. Etep tem, nema Jisas eterken belandeten, wule yaper ere nemne sene kelu beke kip tuk, nema beke kip sa, yaper som beke kip te. Beraiwai. Nema noub som temente nenbe. God ere Moses erne newom wule nema nenlawoyim. Etepkap, God ere nemne tatame yenbo beke wo. Etep temenem, sene God ere nemne akeite wule wuri nenem. Ere Eteri Yen wurisubu erne won yam. Yam, ere nerem tatame yaper neremri wusomkapke tem. Tem, ere neremri nenbetem wule yaper peten sepitim. Etepkap, God ere wule yaper teitkwunen ere nemne tatame yenbo wom. Etep tem, sene God Eteri Wou eter wobekap nema nente, nema selpap yaper sene beke kip nen. Etepkap tete, nema God eteri wule noub tobobetete.
Tatame eme etemri kiyiri selpap abon wule yaper nenbe, eme etemri abobekapwou abobe. Tatame eme God Eteri Wouke wobe tuma noub meten nenbe, eme selpap yenbo abobe, eme God Eri Wou ere abobekapwou abobe. God Eteri Wou ere wobe tuma metbe tatame eme pap yenbo meten noub som temente nenbe. Etemri kiyiri selpap yaper nenbe tatame eme san yaper som temente nenbe. Etemri kiyiri selpap yaper tebe tatame eme God eteri peiktame. Eme God eteri wule yenbo beke nen. Eme nenlawoibe. Tatame eme etemri kiyiri selpap yaper som nenbe, eme God eter wobekap nenlawoibe.
Kerem, kem etep beke nen. God Eteri Wou ere kemne guleleten, kem eteri kulke tetan. Kiyiri selpap yaper kem beke nen. Metye. God Eteri Wou beke gulele tatame eme Krais eteri tatame berai. 10 Kiyi kem wule yaper nenbetem, kemri wusom sate nenbe. E tuma seken. Kem Jisas Krais eterken belandeten, kemri wou beke kip sa. God ere kemne tatame yenbo wom, eke kemri wou noub som temente. 11 Kiyi Jisas ere sam, God Eteri Wou ere erne wou sene newom, keremne kir ere wou sene newote. Ere kemne wusom yenbo sene newote. Keremne guleleten Wou ere etep tete nenbe.
God Eteri Wou ere nemne guleletek, nema God eteri yen tete.
12 Ari geisimase, nema yaku tetan. Nema God Eteri Wou eteri wobe tuma etepwou nente. Keremri kiyiri selpap yaper kem mane nente. 13 Kem selpap yaper abon nente, kem sate, kem yaper som temente. Kem God Eteri Wou eteri mure peten selpap yaper ragerte, kem noub som temente.
14 God Eteri Wou eri tuma meten tobobe tatame etem eme God eteri yen. 15 God ere Eri Wou nemne newom, be wos akbe wule ere nemne sene beke kip te, nema sene beke kip ak. God ere Eteri Wou nemne newom, nema God eteri yen. Nema God erne etep wobe. Apei, areri Apei. Etep wobe. 16 Nemri selpap etep wobe. Kem God eteri yen. God Eteri Wou ere nemne etep kir wobe. 17 Nema God eteri yen, etepkap God ere nemne noub nente. Ere Krais eterne newom wos nema kir pette. Krais eter metbetem muskap nema kir mette, etepkap eter petem wos yenbowai nema kir pette.
Yuri nema Heven komke noub temente.
18 An etep abobe. Gwopte wos yaper eme nemne tebe, nema me megelbe. Etep tetan, nema mane ep abo ep abote, e eisau wos. Yuri God ere nemne noubwai nente. E eisau wos. 19 Yuri God ere eteri yen akei eme genik tete nenbe. God ere akei seikim wos eme etek tete yabel kenake abon kouten. 20 Gwopte God eri seikim wos akei eme san kupa tebe. Etemri selpapke eme kupa beke te. God eter etep wom. Aren seikim wos eme kupa tete, yuri an emne sene noub nente. Etep wom. 21 Gwopte sabe wule et emne keresukten. God ere eteri yen nemne som temente wusom newobekap, yuri ere eteri seikim wos emne kir newote. Newote, ere eteri yen nemne noub nente nenbekap, ere eter seikim wos akei emne etep kir nente nenbe. 22 Nema metten, God eter kiyi seikin temenem wos, gwopte tetan wos kir eme mus meten megelbe. Ta yen warwite metbe muskap eme etep metbe. 23 Etemwou berai. Nema kir megelbe. God Eteri Wou kiyi newom mure nema petem. Petem, nema me taskwuren kouten. Yuri nema God eteri yen seken ten wusom yenbo pette, nema eke kouten. 24 Nema God erne kenawaike abom, eke ere nemne sene petem. Le beke la wos nema kenawaike abobe. Wos petem tame ere e wos pette kenawaike beke kip abo. 25 Nema lek beke la wos wuri pette som abote, nema noub koute.
26 God Eteri Wou ere nemne mureken berai tame nemne gwopke kobo labe. Nema pap yaper ten megelbe, nema God erken namdelawoibe. Etepkap, God Eteri Wou ere nemne kobo labe, ere nemne noub abon God erken noub namdebe. 27 God ere tatame etemri selpap akei labe, etepkap ere Eteri Wou eter wolabe tuma ere noub metbe. God Eteri Wou ere God eteri selpapkap wolabe. Ere God eteri tatame emne abon God erne ek wolabetbe. Etep tebe, God ere eteri tuma noub metbe.
28 Nema metten, God eterne kenawaike abobe tatame emne God ere kwokwos kwokwos emne noub nenbe. Be wos yenbo o be wos yaper emne tete, God ere emne ete woske yenbowou nenbe. God eter kiyi womkap ere emne wopetem, ere emne etep nenbe. 29 Kiyisape God ere tatame emne wom, ere emne etep wom. Kem Ari Yen Jisas Krais eterkap tete. Etep wom, Jisas ere etemri Aneyen tem. Ere etemri lake. Kristen tame nogwape eme eteri mase. 30 God eri kenem tatame ere emne wopetem. Wopetem, ere emne eteri tatame yenbo wom. Emne tatame yenbo wom, ere emne etep wom. Kem arenken noub temente. Etep wom.
Be wos wuri God erne beke kip wotake.
31 God ere nemne etep nenbe, sene nema beke kip wo? God ere nemne kobo labe, akeite tame eme nemne mapeke teitkwunte? 32 Metye. God ere Eteri Yen wurisubuwai erne beke wotake, ere erne won yan nemne kobo lan sam. God ere Eteri Yen nemne newom, etepkap ere nemne wos nogwape newote nenbe.
33 God ere nemne kenem, ere nemne tatame yenbo wom. Etepkap, eike nemne tuma beke kip namde? Berai. God eter ere nemne tuma beke kip namde. 34 Eme nemne tuma mapeke namdete? Jisas Krais ere neremri wule yaperke sam, ere wou sene peten sene wayen yim. Wayen yim, God ere erne wolbaye yenbo newom, epe wurisubuk siten. Wurisubuk siten, Jisas ere God erne tewok tewok wolabe, God ere nemne kobo late.
35 Metye. Krais ere nemne pap som yewobe. Nema pap yaper tete, o mus eisau mette, o tame nemne yaper nente, o nema nakwoimeig site, o wos eiksen site, o nema yaper tete, o nema sate, nema Krais eterken som temente nenbe. 36 Metye. Nema sa mane akte. God eteri siglou etep wobe.
Nema God eterne kenawaike abobe tatame, etepkap akeite tame eme nemne kwokwos kwokwos pen sate wobe. Eme abobe, nema sipsipkap, etepkap eme nemne pen sate wobe.
God eteri siglou etep wobe.
37 Tatame eme nemne etep nenbe, nema beke kip abo. Jisas Krais ere nemne pap yewoten, eke be wos be wos nemne tete, eterke nema ete wos akei teitkwunte nenbe. 38 An sekenke wobe. Jisas ere nemne pap som yewobe. Nema temente o nema sate, ere nemne pap som yewobe. Be wos wuri erne beke kip wotake. God eteri komri tame, o sikilewas, nowselri gabo keryen, o gwopte tetan wos, o yuri temente wos, o mureken wos eme erne mapeke wotakete? 39 Itiyik tetan wos, o sel kik tetan wos, o boulke tetan wos, o akeite be wos be wos eme Jisas erne beke kip wotake. God ere neremri Aneyen Jisas Krais eterke nemne pap som yewobetebe.