Gen Bin Tagɨsi Mak da Mandagɨt
But pɨso gen
Mak uŋun Jerusalem kokup papmon egek tagagɨt, ae Yesu da gen yagɨt ae pi agɨt uŋun pɨndak nandaŋyo agɨt, mani Yesu dakon paŋdetni kɨnda dɨma. Don Pita gat kaloŋɨ agek Piŋkop dakon pi agɨmal. Ae don Pol Banabas gat agek pi awit.
On papiagwan gen wasok wasogɨ da yaŋ yosok, “On uŋun Piŋkop dakon Monji, Yesu Kristo dakon Gen Bini Tagɨsi ɨdon da wasosok.” Ae on papia da Yesu tapmɨmni toŋ ae pi mibɨlɨ mibɨlɨ asak dakon yaŋ dagok aŋ ɨbi yaŋ nolɨŋban komaŋ. Tapmɨmni gat ae yaŋ dagok aŋ ɨbi dakon tɨlakni uŋun mɨŋat amɨnyo yoyɨŋ dekgɨt, ae koŋ yolgɨt, ae mɨŋat amɨnyo dakon yokwini wɨrɨrɨk yomgut uŋudon komaŋ. Yesu da iyɨ do “Nak Amɨn Dakon Monji” yaŋ yosok. Ae mɨŋat amɨnyo morapmɨ yumaŋ naŋ yop do aŋek naga dakon egɨp egɨpno parekdat yaŋ yosok. (10.45)
Mak da Yesu da pi agɨt do morapmɨ yosok, mani Yesu da gen yagɨt uŋun do morapmɨ dɨma yosok. Mibɨltok Jon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn da pi agɨt gat, ae Yesu da telagɨ pakbi sogɨt, ae Sunduk da Yesu aŋkewalgɨt do Mak uŋun do yosok. Don Yesu da jɨgɨ mibɨlɨ mibɨlɨ pawit amɨn do bupmɨ nandaŋ yomɨŋek yoyɨŋ dekgɨt uŋun nolɨsak. Mibɨltok paŋdet kabɨ Yesu da pi agɨt uŋun dɨma nandaba pɨsagɨt, mani don yaworɨ kaŋba pɨsagɨt.
Ae don mɨŋat amɨnyo da Yesu dakon uwalni dagaŋek jɨgɨ morapmɨ ɨmgwit. Ae Gen Bin Tagɨsi dakon mibɨ do Mak da Yesu da kɨmagek pɨdagɨt uŋun do yosok.
Yesu mɨŋat amɨnyo Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun yoyɨk do apgut
1
(Kɨlapmɨ 1.1–3.6)
Jon gen yagɨt
(Mt 3.1-12 ae Lk 3.1-9 ae 3.15-17 ae Jn 1.19-28)
Yesu Kristo, Piŋkop dakon Monji, uŋun dakon Gen Bin Tagɨsi ɨdon da wasosok. Mal 3.1Kombɨ amɨn Aisaia da gen yaŋ mandagɨt:
“Nandani, geno yaŋ teŋteŋosak do amɨn kɨnda yabekgo uŋun da mibɨltaŋ gamjak.
Aŋek kositgo aŋnoman asak.
Ais 40.3Mɨktɨm amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon amɨn kɨnda da yaŋ tɨdaŋek yosok,
‘Amɨn Tagɨ dakon kosit aŋdɨmdɨm ani, kositni pasɨŋ aŋmɨlɨp ani.’ ”
Ya 13.24; 19.4Gen uŋun da tɨlagon Telagɨ Pakbi Sogok Amɨn Jon da mɨktɨm amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon kɨŋ altagɨt. Altaŋek but tobɨl aŋek telagɨ pakbi soŋakwa Piŋkop da dɨwarɨni yopmaŋ yomjak do yoyɨgɨt. Aŋakwan Judia mɨktɨmon ae Jerusalem kokup papmon egɨpgwit amɨn Jonon kɨwit. Yokwini yaŋkwok aŋakwa Jodan Pakbikon telagɨ pakbi soŋ yomgut.
2KA 1.8; Mt 11.8Jon da ɨlɨkba pɨgɨk paŋ egɨpgut uŋun bɨt madep kɨnda mani kamel uŋun dakon daŋgwani baŋ wasaŋbi. Aŋek bɨt gɨp kɨnda bobaŋ napmɨ do wamgut. Japni uŋun pɨlak pɨlak ae kabaŋ kok. Ya 13.25Gen yaŋ yagɨt: “Amɨn kɨnda nak da manjikon apdɨsak. Uŋun dakon tapmɨm da nak dakon tapmɨm yapmaŋdak. Nak oman monjɨni dakon pɨŋbinisi egɨsat, do kandap gwɨlni dakon nap pabɨŋ yɨgek tagɨ dɨma wɨtdalgeŋ. Nak pakbisi baŋ telagɨ pakbi soŋ damɨsat, mani uŋun da Telagɨ Wup soŋ damdɨsak.”
Jon da Yesu telagɨ pakbi soŋ ɨmgut
(Mt 3.13-17 ae Lk 3.21-22)
Uŋun bɨsapmon Yesu Nasaret kokup Galili Provins yɨpmaŋek apgut. Apban Jon da Jodan Pakbikon telagɨ pakbi soŋ ɨmgut. 10 Aban pakbikon da wɨŋek wɨŋek Yesu yaŋ kagɨt: Kundu wɨtdal kɨŋakwan Telagɨ Wup kɨnarɨm da mɨktɨmon paŋ uŋun da tɨlak iyɨkon pɨgɨt. 11  Kap 2.7; Ais 42.1; Mt 12.18; Mk 9.7Aŋakwan Kwen Kokupgwan da gen kɨnda yaŋ altagɨt: “Gak Monjɨno. Butdasi galak taŋ gamɨsat. Butno gak do tagɨsi asak.”
Sunduk da Yesu aŋkewalgɨt
(Mt 4.1-11 ae Lk 4.1-13)
12 Uŋudon gɨn Wup da Yesu yabekban mɨktɨm amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon kɨgɨt. 13  Kap 91.11-13Kɨŋ uŋudon gɨldat 40 egakwan Sunduk da aŋkewalgɨt. Bɨt kɨlapyo da bɨkbɨgon egakwan aŋelo da aŋpulugawit.
Yesu da pini wasaŋek paŋdetni tɨmɨkgɨt
(Mt 4.12-17 ae Lk 4.14-15)
14  Mk 6.17Jon dam teban yutnon yɨpba yɨgakwan Yesu Galili Provinskon kɨgɨt. Kɨŋ Piŋkop dakon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋaŋek yaŋ yagɨt, 15  Mt 3.2 “Piŋkop da Amɨn Kɨla Akdɨsak uŋun dakon bɨsap kwaŋ tosok. Uŋun do ji but tobɨl aŋek Gen Bin Tagɨsi uŋun do nandaŋ gadani.”
16 Yesu da Galili Pakbi Ɨdap kɨdɨpmɨŋ kɨŋek Saimon gat padɨge Andru gat pɨndakgɨt. Uŋun amɨn bamot tap kɨlap sɨmɨl sɨmɨl yɨkni pakbi ɨdapmon mabal pɨgakwan egɨpgumal. Pini uŋun tap kɨlap sɨmɨl sɨmɨl do pi agak amɨn bamot. 17 Uŋun amɨn bamot pɨndagek Yesu da yaŋ yoyɨgɨt, “Abɨŋ nak nolgɨl, aŋakwal amɨn tɨmɨt tɨmɨt dakon kosit dolɨko.” 18 Yaŋban uŋudon gɨn tap kɨlap sɨmɨl sɨmɨl yɨkni yopmaŋek Yesu yolgɨmal.
19 Yesu da tɨmɨsok dɨ kɨŋek Jems, Sebedi dakon monji gat padɨge Jon gat pɨndakgɨt. Uŋun bamot boron yɨgek tap kɨlap sɨmɨl sɨmɨl yɨkni bɨsawɨk paŋmɨlɨp aŋyo aŋakwal pɨndakgɨt. 20 Pɨndagek uŋudon gɨn yaŋ yoban nandaŋek datni Sebedi gat pi amɨni gat boron si yɨgakwa Yesu yolgɨmal.
Yesu da Kapaneam kokupmon pi agɨt
(Lk 4.31-37)
21 Yesu gat paŋdetni gat Kapaneam kokupmon kɨwit. Kɨŋ altaŋek Sabat bɨsapmon Yesu da Juda amɨn da muwut muwut yutnon wɨgek Piŋkop gen yoyɨgɨt. 22  Mt 7.28-29Gen teban yoyɨŋdet amɨn da tɨlagon dɨma yagɨt, amɨn mani toŋ da tɨlagon yagɨt, do amɨn da Piŋkop gen yogokni do nandaba ŋwakŋwarɨsi agɨt. 23 Aŋakwan uŋudon gɨn koŋni toŋ amɨn kɨnda da yaŋ tɨdaŋek yaŋ yagɨt, 24  Mk 5.7 “Yesu, Nasaret amɨn, gak nibaŋ aŋnim do nandɨsal? Nin paŋupbal ak do abɨl? Nak nandaŋ gamɨsat, gak Piŋkop Dakon Telagɨ Amɨni.”
25 Yaŋ yaŋban Yesu da gen tebaisi yaŋ iyɨgɨt, “Gak gen dɨma yaŋek amɨn on yɨpmaŋ det!” 26  Mk 9.26Yaŋban koŋ da amɨn uŋun ukwayɨgek madepsi yaŋ tɨdaŋek yɨpmaŋ degek wɨŋ kɨgɨt. 27 Wɨŋ kɨŋakwan amɨn da uŋun kaŋek wurɨpdagek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Mao, uŋun ni yo kɨnda da altosok? On amɨn gen ŋwakŋwarɨsi yosok. Amɨn mani toŋ da tɨlagon yosok. Koŋ gen yoyɨŋban geni guramɨkgaŋ.” 28  Mt 4.24Yaŋ yaŋakwa man bini da tepmɨsi ɨreŋ taŋek Galili Provins arɨpmɨsi agɨt.
Yesu da Pita dakon yopmi aŋmɨlɨp agɨt
(Mt 8.14-15 ae Lk 4.38-39)
29 Juda amɨn da muwut muwut yutnon da pɨŋek uŋudon gɨn Jems gat Jon gat tɨmɨkban, Saimon gat Andru gat uŋun da yutnon wɨgɨwit. 30 Uŋun yutnon Saimon yopmi gɨptɨmɨ kɨndapmɨ soŋakwan sot aŋek pakgɨt. Uŋun dakon mibɨlɨ 31 iyɨŋba Yesu kɨŋ kɨsitnikon abɨdaŋek ɨlɨkban pɨdagɨt. Yaŋ aban sotni yɨpmaŋakwan jap noni do oman agɨt.
Yesu da sot amɨn morapmɨ paŋmɨlɨp agɨt
(Mt 8.16-17 ae Lk 4.40-41)
32 Gɨldat pɨgakwan pɨlɨndo sot amɨn gat koŋni toŋ amɨn gat kɨsisi Yesukon paŋpaŋ apgwit. 33 Aŋek kokup amɨn kɨsi morap yut uŋun da yomakon muwukgwit. 34  Mk 3.10-12Muwugakwa Yesu da amɨn morapmɨsi sot mibɨlɨ mibɨlɨ awit uŋun paŋmɨlɨp agɨt. Aŋek koŋni toŋ amɨn morapmɨ koŋni yol yomgut. Aŋek koŋ uŋun nandaŋ ɨmgwit, do yaŋsop aŋyomgut.
Yesu Galili mɨktɨmon agɨpgut
(Lk 4.42-44)
35  Mt 14.23; Mk 6.46Wɨsa dɨma dagaŋakwan Yesu pɨlisisok pɨdaŋ yut yɨpmaŋek mɨktɨm amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon paŋkɨ egek bɨsit pi agɨt. 36 Aŋakwan Saimon gat notni kabɨ gat Yesu wɨsɨŋek apgwit. 37 Abɨŋ aŋalon aŋek iyɨwit, “Amɨn morapmɨsi da gak wɨsaŋ.”
38 Yaŋba yaŋ yoyɨgɨt, “Nak uŋun amɨn kabɨ dogɨn dɨma pɨgɨm. Do nin kokup taŋ aŋaŋ kwaŋ uŋudon kɨŋek Piŋkop gen yoyɨkeŋ. Nak pi uŋun ak do pɨgɨm.” 39  Mt 4.23; 9.35Yaŋ yaŋek Galili Provinskon dukwan dukwan kɨsi agek Juda amɨn dakon muwut muwut yut morapmon Piŋkop dakon gen yoyɨŋek koŋ yol yomɨŋek agɨpgut.
Yesu da amɨn kɨnda wuda tebani toŋ aŋmɨlɨp agɨt
(Mt 8.1-4 ae Lk 5.12-16)
40 Amɨn wuda tebani toŋ kɨnda da uŋudon kɨŋek ŋwakbeŋ aŋ ɨmɨŋek bɨsit tebai yaŋ iyɨgɨt, “Piŋkop da dabɨlon kɨlek tokeŋ do nandɨsal kaŋ, tagɨ aŋmɨlɨp abɨ kɨlek tokeŋ.”
41 Yaŋban Yesu da uŋun do bupmɨ nandaŋek kɨsitni amɨn uŋun da kwenon wɨtjɨŋek yaŋ iyɨgɨt, “Kɨlek toki do nandɨsat, do pasɨl gamni!” 42 Yaŋ iyɨŋban uŋudon gɨn wudani kɨbɨdaŋakwa gɨptɨmni kɨlek tagɨt.
43 Kɨlek taŋban uŋudon gɨn Yesu da amɨn uŋun yabegek gen tebai yaŋ iyɨgɨt, 44  MS 14.1-32 “Gak uŋun dakon mibɨlɨ amɨn dɨma yoyɨki. Aŋek mukwa sogok amɨnon kɨŋek gɨptɨmgo yolɨki. Aŋek Moses da yagɨt uŋun da tɨlagon paret aŋaki amɨn da asi kɨlek tal yaŋ gandani.” 45 Yaŋ yaŋban yum kaŋek kɨŋ gen bin yaŋ aŋɨreŋ agɨt. Uŋun do aŋek Yesu kokup papmon noman kɨsak do nandaban tɨdok tagɨt. Kokup ɨleŋɨ ɨleŋɨkon gɨn agakwan amɨn morap dukwan dukwan egɨpgwit Yesukon apgwit.

1:2: Mal 3.1

1:3: Ais 40.3

1:4: Ya 13.24; 19.4

1:6: 2KA 1.8; Mt 11.8

1:7: Ya 13.25

1:11: Kap 2.7; Ais 42.1; Mt 12.18; Mk 9.7

1:13: Kap 91.11-13

1:14: Mk 6.17

1:15: Mt 3.2

1:22: Mt 7.28-29

1:24: Mk 5.7

1:26: Mk 9.26

1:28: Mt 4.24

1:34: Mk 3.10-12

1:35: Mt 14.23; Mk 6.46

1:39: Mt 4.23; 9.35

1:44: MS 14.1-32