7
Yu aro auna ge.
Niye na eno igi gaero na atata yewa auna abena sana nigipu. Emo zo mene bauno aung nari sariniya, awiya teng yariniya. Arata dekaongka, dubo-dubora etegao mitiya, arare emo mene bauno atiro nung aune dema iwaing naise. Nupema bauno mene deka ayero, nung emo atiro nung aune dema iwaing naise. Arare emo mene taung aingso nuna awiya bauno nuna eno oko soraise. Nupema bauno mene taung aingso nuna emo nuna eno oko soraise. Bauno nung taung aingso nuna auna diya okowa. Awiya emo nuna mene diya niya ara. Ora emo nung deka ayero taung aingso nuna auna diya okowa. Awiya bauno nuna mene diya niya ara. Emo bauno, nito taung aingso wina-sorao awiya tebe-tabe oko yaeto. Nito taung aingso sorero isa buro yari sero gitau sero nigayato teng yai be pugairo aune ayero yayato teng yariniya ara. Be pugao awiya aung yai aune nupema tairo neuputo. Nito oko tayao nimoi nete iyangsao yayato Sanda mene nito etegai wina-daigowito sero aeno sinena.
Atiro naetose sinena, awiya wini ge okowa, nigao ge gege maze sinena ara. Dubo nana mene eyero siniya: Nono yero emo apakana amimene nane nona eyao ine nateya. Arata Tuwa Bayau mene name eno putoung tere-tare pugatinoiya. Awiya putoung zo emo zo eno pugairo, putoung zo emo zo eno pugairo, ayero nasani noiya.
Mani somono aune mani baunodidi arita gamo yu magayao awong aeno eyero sinena era: Awong na ine yero naya teng yariniya. Ora awong dubo-dubo yao nunae awiya puro wosaine yao teng oko yai giro atiro yu aro yero naese. Yu aro yero nao awiya iwaing, arata yu aro oko yao wina-ara taungno gege nasani nao awiya meko. Awiya iyao kokoni yao ine ara.
10 Ora yu aro yero nowa, niye eno wini ge sana nigipu. Ge ewiya dubo nana-una ge okowata, Tuwara bera ge era. Bauno zo mene emo nuna oko yangduwaise. 11 Ora yu nuna yemaoko yangdunuta o yangduwariniya, awiya nung emo aung naise. Ora emo nuna aune nupema otao-gamao yero nari yero giro ayero yaetose. Nupema emo zo mene bauno nuna oko yangduwaise.
Yu aro mene Tuwara gera nao awiya oko gausayetose.
12 Niye ena eno ge ewiya sana nigaya Tuwara ge oko yaise; ge nana yaise. Ge nigao emo zora bauno nung diga nariniya, awiya bauno amimene nung aune dema nari sero gai teng yai giro oko yangduwaise. 13 Nupema ge nigao bauno zora emo diga nariniya, awiya baunone dema nari sero gai teng yai giro oko yangduwaise. 14 Emo diga awiya bauno nuna-una gao mene nuna-una seuna ara. Nupema bauno diga deka ayero emo nuna-una gao mene nuna-una seuna ara. Arare mani awiso nunae awiya gaore yero nowa. Awiya aung siya, awiya awong diga nateya. 15 Diga emota diga bauno mene nebu nuna ge nigao awiya yangduwari yero giro yangduwaise. Ge nigao emota bauno auna bunao zo oko mitiya. Tuwa Bayau mene niye monone dubo iwaingne naese niye yau sero pungna ara. 16 Bauno, ni kara emo nina gera nagibora yumasa bumarinita aung i, awiya ning oko gosinesa. Ora emo, ning deka ayero bauno nina yumasa gera nagibora bumarinita aung i, awiya ning oko gosinesa.
Tawingna atu mitao Tuwa mene name eno taungna awiya ago nasani uritira gera atu ayero nanene.
17 Zo nung Tuwa mene tawingna atu mitao nung eno taungna teng ayero naise. Ora Tuwa Bayau mene buro ge nung eno sena teng ayero naise. Na wini ge ewiya Tuwara dubu napo sero aeno tugata nona. 18 Zo nung taung aingso kapaore nenu Tuwa mene nung yausero pungnuta, awiya nung taung aingso kapao nuna awiya disari oko yaise. Ora zo nung taung aingso kapao aung nenu aune Tuwa mene nung yausero pungna, awiya taung aingso nuna kapaese oko saise. 19 Noeno oko, taung aingso kapaore naota taung aingso oko kapao aung nao amimene nona me zo oko niya. Tuwa Bayaura ge dipunasani narinenane amimene nona me niya ara. 20 Nagibo Tuwa Bayau mene ning eno taungnu nauwasa aune ning yausero pungna, nagibo dekaongka auna neu. 21 Ning emo zora sou buro nauwasa aune Tuwa Bayau mene ning yausero pungnuta, awiya kotung-katung aung neu. Arata souburora bunao besaora nagibo zo kasa yariniya, awiya souburora bunao nina besero aung neu. 22 Zo nung soumani ine yero nenu aune Tuwa mene nung yausero pungna nung yeme Tuwara mani me bunao aung niya. Ora zo nung emo me bunao aung nenu Tuwa mene nung yausero pungna, nung amimene Kristora soumani niya. 23 Tuwara yu mene niye zuma gaena, arare niye emora sou oko yae. 24 Otao mani, niye buro no newa aune Tuwa Bayau mene niye yauseni — taung aingso kapaore newita taung aingso oko kapaore-ta, soumaina bunaora newita, soumaina bunao aung newa aune Tuwa Bayau mene niye yausero pungna, nao dekaongka awiya be yeme eune ago nasani Tuwa Bayau aune dema neupu.
Mani somono aune daungse auna ge.
25 Mani daungsera ge Tuwa mene na eno oko pugao. Arata Tuwa mene na sogayero kotumao na eno pugaina, arare ge nana sana nigaya teng yariniya. 26 Be yeme eune iwo baina kasaniya, arare emo bauno aung neita baunone dema neya, amimene ayero naese sinena. 27 Baunone dema nowa amimene bauno yangduwari oko kotumae. Arata niye somono nowa amimene bauno pumari oko kotumae. 28 Ora bauno atari yero giro atasa amimene pasena oko yariniya. Ora mani daungse zo mene emo atari yero giro atariniya amimene pasena oko yariniya. Awong atiro narineya amimene taungna nona eno taung daore narineya. Arare nane niye taung dowi sero sinena ara.
29 Otao mani nana, ge ewiya sana nigipu. Tawing besugatinai yaya tamarinenane auna be nugu niya. Arare baunone nowa amimene bauno aung mene yaine naese. 30 Zi sinowa amimene zi oko sao mene yaine naese. Yawa yawa yero nowa amimene yawa yawa oko yao mene yaine naese. Nona zuma gainowa amimene nonana maung oko yao mene yaine naese. 31 Tawingna nona puro moni buro yero nowa amimene tawingna buro tauyao oko yao mene yaine naese. Noeno oko, tawingna benaung gosinonane awiya sisigari nasani niya.
32 Niye kotung-katung aung naese aeno sinena ara. Emo nung bauno aung noiya amimene Tuwara burora kotung-katung yero noiya. Awiya Tuwa mene buro nuna gai iwaing yaise ayero yero noiya ara. 33 Arata emo nung bauno atiro puro noiya amimene taungna nona eno kotung-katung yero noiya. Awiya bauno nuna mene gai iwaing yaise ayero yero noiya ara. 34 Ayero nasani dubo eto nasani noiya. Arare bauno emo aung arita mani daungse awong deka ayero Tuwara buro eno kotung-katung yero nowa. Ayero nasani dubore taungne nunae pewa yero Tuwara gerao yaise kotupunowa. Arata bauno emore mene zo taungna nona awiya eno kotung-katung yero noiya. Awiya yu nuna mene gai iwaing yaise ayero yero noiya ara. 35 Niye iwaing naese ge ewiya sinena. Na yaya niye eno pugari okowata, niye tebe-tabe nowi sero, dubo ninae dekaongka pugaya Tuwara-una mitaise aeno ge ewiya sinena ara. 36 Mani somono aune bauno nuna gerao auna ge sana nigipu. Mani somono zo mene nung bauno nuna gerao aune dema nasani aune nao nuka nuna gai teng oko yarinita, nung taung nuna-una ato sao awiya puro wosaine yao teng oko; arita atari sariniya — awiya atiro yu aro yero naetose. Auna pasena zo oko mitiya. 37 Ora mani somono zo mene bauno nuna gerao oko atao tebeba naise sai tauyarinita, nung taung nuna-una ato sao awiya puro wosiro baingtarinita; ora bauno nuna gerao oko atao tebeba nari sero yemaoko giginu teng yena — nung amimene iwaing yariniya. 38 Pu dekaongna gairo sane. Mani somono zo nung bauno nuna gerao atariniya amimene iwaing yariniya. Arata mani somono zo nung bauno nuna gerao oko atao tebeba nariniya amimene iwaing nibamu yariniya.* Ge awiya tau-tataware yao. Ena mene zazagairo susuwa zo tapunowa auna darawa yao era: vs 36 Ora emo zo mene mani nuna baunodi emo pumaora teng yai giro nung sorari yero gai teng oko yao yai giro emo eno pugaise. Amimene pasena oko yariniya. vs 37 Ora emo zo mene dubo nuna mene eyero kotumai tau yariniya, “Mani baunodi nana emo oko atao tebeba naise.” Ayero sero gai meko oko yariniya, arata nung eo yero sai teng yariniya, nung amimene iwaing yariniya. vs 38 Arare emo zo nung mani baunodi nuna emo eno pugai teng yariniya. Ora zo nung mani baunodi nuna sorariniya amimene teng yero baitariniya.
Bauno gamora ge.
39 Bauno nung emo nuna nariniya teng nung aune dema naise sao mitiya. Arata emo nuna mene magayai giro nung emo zota zo pumari yero giro pumai teng yariniya. Auna gazao zo oko mitiya. Arata diga emo oko, emo ge nigao gege ataise. 40 Ora emo nuna magayai aune emo zo oko atao nung emo aung nariniya, awiya iwaing yawa yaware nariniya. Awiya ge nana ara. Arata Tuwa Bayaura Oweno na aune dema mitiya, arare sinena arauwa.

*7:38: Ge awiya tau-tataware yao. Ena mene zazagairo susuwa zo tapunowa auna darawa yao era: vs 36 Ora emo zo mene mani nuna baunodi emo pumaora teng yai giro nung sorari yero gai teng oko yao yai giro emo eno pugaise. Amimene pasena oko yariniya. vs 37 Ora emo zo mene dubo nuna mene eyero kotumai tau yariniya, “Mani baunodi nana emo oko atao tebeba naise.” Ayero sero gai meko oko yariniya, arata nung eo yero sai teng yariniya, nung amimene iwaing yariniya. vs 38 Arare emo zo nung mani baunodi nuna emo eno pugai teng yariniya. Ora zo nung mani baunodi nuna sorariniya amimene teng yero baitariniya.