9
Emo ena mene Paulo eno izao ge sewa aeno abena sinasani nung noeno aposolo buro nuna zuma aung yero nauni, auna susuwa sena.
Na emo zora soumani yero nonita? Na aposolo okota? Tuwa naname Yesu awiya na oko gao yewingta? Na Tuwara buro yewang niye Tuwara emo bauno oko kasa yao yewita? Aung ara. Na emo zora soumani okowa. Na aposolo yero nona. Na diti moko nana mene Tuwa naname Yesu awiya gigiwang. Tuwara buro yewang me kasa yena awiya niye Tuwara ge nigiwa ara. Awiya na buro nana zuma aung yero nona aeno ena mene na gosinowa aposolo me ine oko yero nona, arata saineba ninae una ena mene na gosinowa aposolo me yero nona. Na Tuwara aposolo yero nona awiya nao seka ninae mene keregatinoiya.
Na gera pugari sinowa auna ge awiya eyero kapetegatinona. Na Tuwara dubu aune nasani nona minaore oure pumao awiya awang sao mitita? Aung ara. Aposolo ena aune Tuwara metamani arita Petoro awong awiya uritira gera buro nasani mani bauno nunae ge nigao aune dema puma sauma yero nowa, arata na ayero yao awang sao mitita? Aung ara. Nupema nato Banabato gege mene wawong nanato mene buro yero nasani aune taungna nona nanato tamanetose sao mitita? Aung ara. Ora gorobo emo awe mene gi amine nona minaore awiya moni nuna mene zuma gayariniye? Nupema awe mene urero morero ayero yai me yai auna me oko puro minao yangduwariniye? Deka ayero awe mene wo memene bulimakao auna buro nasani aune ami mung nunae oko puro minao aung nariniye? Aung ara.
Na ayero sinasani emo ge gege sinenita? Aung ara. Sao tauyao ge Mose mene gaena amimene deka ayero siniya. Sao tauyao ge gaena awiya zo eyero mitiya era,
Bulimakao mene buro nina nasani wuit patiro mozaise kotungno giro be nuna oko sikigase. Nung buro nasani ena mininasani aune buro yariniya.
Tuwa Bayau mene ge awiya bulimakao eno gege kotungno oko sena. 10 Aung ara. Nung buro emo nae eno dema kotungno sena. Senu nae eno gaewa. Noeno oko, buro-mani buro uno yetero yero igiyero ayero nowa awiya awong tebeba oko yero nowa. Me kasa yai agewa minari sero yero nowa. Ora buro-mani me puro zuwa nape gatinowa awiya awong me ena pumari kotungno ayero yero nowa ara. 11 Nae ninae-una mokora atu uritira nona iwaing urewangne, auna abena taungna nona pumanane gaya meko yariniya, awiya kara teng yarinita? 12 Emo ena mene ninae-una atu kasa yero atu nasani Tuwara ge tugata nowa niye awong giro “aposolo me” ayero sero taungna nona pugatinowa pupunowa, arare nae ninae-una atu buro zayewangne amimene nona pumanane teng yero baingtariniya. Arata ninae-una atu nona pumanenese sao, awiya yangduwangne. Kristora Bowi Iwaing auna nagibo gazonine sero, nona ninae yangdotinasani yaya buro apakana dipunasani nonane ara. 13 Tuwa Bayaura ibu bainana atu buro yero nowa awong nona gerao ibura awiya puro mininowa ara. Nupema aitara zawing pugatinowa awong nona aitara atu puro mininowa, awiya niye gosinowita? 14 Arare Tuwa nung Bowi Iwaing sao emo nae deka ayero Bowi Iwaingna atu taungna nona tamanenese sena.
15 Arata na nagibo awiya oko papatinona. Nupema na ninae auna abena na eno yaese oko igi gainena. Aung ara. Na tawingna nona ninae oko pumao nana magayao mene na pumatiya, awiya gana teng yatiya. Na Tuwara buro nasani tawingna nona ninae oko pumao buro nana zuma aung yero nona amimene yawa yawa ge nana yero noiya. Yawa yawa ge nana awiya emo zo mene oko puro wosariniya. 16 Na Bowi Iwaing sero tugata yero nona, auna na taung puro witao awiya na aung ara. Noeno oko, Tuwa Bayau mene ayero yanese sena. Arare yangduwana, oiye! Tuwa mene na eno no yariniye? 17 Buro awiya kotumao nana-una kasa yai yateni siya, awiya na yo iwaing teng pumatena. Arata na buro ewiya kotumao nana-una oko yero nona. Arare eyero niya era: Diya yao buro ewiya wawong nana-una pugaina. 18 Arare yo iwaing auna abena no pupunoni, asero nowa. Yo iwaing pupunona awiya eyao era: Na Tuwara bowi sao emo yero nasani Bowi Iwaing zuma aung tugata yero nona. Ayero nasani Bowi Iwaing saora atu taungna nona pumanese sao mitiya awiya yangdotinona ara. Nona amimene yo iwaing nana yero noiya ara.
Paulo nung emo susuwa giti auna soumani yero nasani nauna.
19 Na emo zora soumani oko yero nona amimene saineba emo apakana auna soumani yero nona era. Awiya emo daigairo mene Tuwara ge nigiro iwaing yaese ayero yewang ara. 20 Na Yuda emo aune nasani Yuda emo mene yaine yero nona. Awiya Yuda emo mene Tuwara ge nigiro iwaing yaese ayero yero nona. Na emo sao tauyao ge Mose mene gaena awiya dipunowa aune nasani sao tauyao ge dimao emo mene yaine yero nona. Awiya na naka natope sao tauyao ge awiya dipunasani oko, awiya sao tauyao ge dipunowa emo amimene iwaing yaese ayero yero nona. 21 Na diga awong Mosera sao tauyao ge aung yero nowa aune nasani Mosera sao tauyao ge oko gao mene yaine yero nona. Ayero nasani na Tuwa Bayaura sao tauyao ge aung oko yero nona. Na Kristora sao tauyao ge puro dipunasani yero nona. 22 Na emo tumo diyao iyangyaore aune nasani tumo diyao iyangyaore mene yaine yero nona. Awiya tumo diyao iyangyaore mene tauyaese ayero yero nona ara. Na emo benaung giti aune nasani tani nunae susuwa giti awiya puro nona. Awiya nunae-una ena mene iwaing yaese aeno ayero yero nona ara. 23 Buro apakana awiya tebeba oko yero nona. Bowi Iwaing kasa yero babaise aeno yero nona. Awiya na dema Bowi Iwaing auna me pumari sero aeno yero nona.
Name wina-zakita supunete simao me pumanene.
24 Wina-zakita sumaora masira atu mani awong apakana teng wina-zakita supunowa, arata simao pumao awiya zo mani dekaongka gege mene tano pugeya mitiya auna gitau kasa yero pupunoiya. Awiya gosinowa. Arare niye deka ayero simao pumari sungpu. 25 Mani getutu nowa awong putoungna etotoma buro yero nasani seminao susuwa giti yero nowa. Awiya awong simao sisigao awiya pumari sero yero nowa. Arata naname mene zo simao me mitao gege mitao awiya pumari sero yero nonane. 26 Na naka natope supunona awiya diti-dati nasani oko, na diti gitau gege nasani supunona. Na emo boksen yero nowa ayao ine ara. Arare na boksen yero nasani wawong nana tebe-tabe oko augatinona. 27 Na emo ena wina-zakita sumaese yau sana bumaya ge tugata yero nete ago na meko yoni sero, na taung aingso nana yanakana dedunasani puro wosiro na naka natope emo tuwa nuna yero nona.