IGI NAMBA WAN YOHANE MENE GAENA
Yohane mene susuwa etobe eyao eno igi ewiya gaena: Zo awiya eyao era: Nao me iwaing puro nao auna susuwa keregari sero gaena. Name Tuwa Bayau aune Yesu Kristo aune awongto aeno dubora mono pupunasani otao mani naname aeno dema dubora mono pumanenese sena. Zo awiya eyao era: Ge iwao ge sao emo ena mene kasa yero Tuwara ge nigao emo auna dubo sisigati nasani eyero sinauwa, “Tawing taung awiya meko. Awiya pasenana taung ara. Arare Yesu mene tawing taung oko puro kasa yena. Nung emo mene naine nasani nauna, arata nung tawing taung oko puro nauna. Nung Tuwa Bayaura Mani me okowa.” Ge iwao ge sao emo mene ayero sinauwa, aeno Yohane mene ge iwao ge nunae puro wosari sero igi ewiya gaena.
1
Nao me iwaing auna Maung.
Nao me iwaing auna Maung* Nao me iwaing auna Maung awiya Yesu. nung susuwara atu butu nasani nauna auna ge keregairo niye eno tugata yero nonane. Nae ge nuna dawong nanae mene nigiwangne. Nae nung diti moko nanae mene gigiwangne. Nae nung giro baingtiwangne. Nae nung wawong nanae mene iniro gigiwangne. Nao me iwaingna Maung kasa daung yenu gigiwangne ara. Nao me iwaingna Maung nung amimene Maungna-una atu buro naname-una atu kasa ye daung gaina. Aeno nae naora Maung awiya niye eno keregairo tugata yero nonane. Awiya nona gigiwangne o ge nigiwangne deka awiya niye eno tugata yero nonane. Tugata yanane tairo nao naname kasa yai name dubu dekaongka yero nasani nari sero aeno sinonane. Tairo nao naname awiya Maung aune Mani Yesu Kristo aune dema tairo yero nonane ara. Yawa yawa yao naname iwaing kasa yero baingtaise aeno igi ewiya niye eno gaitinena era.
Waegaora atu nasani pasena oko pungyero puro nanene.
Ge bowi Yesura-una atu eyero nigiwangne, aeno niye eno tugata yero nonane. Tuwa Bayau nung waegao gege. Mume zo nuna-una oko mitiya. Name mumena atu nasani “Na Tuwa Bayaura-una desetitinona” ayero sarinenane, awiya ge iwao yariniya. Ayero nasani ge me oko puro narinenane. Arata Tuwa Bayau nung nuka nutope waegaora atu noiya deka aine name waegaora atu nasani narinenane, awiya dema tairo otao iwaing yarinenane. Ayero yanane Mani nuna Yesu Kristora yu mene pasena naname apakana sayai iwaing pewayao narinenane. Name pasena aung ayero sarinenane, awiya dubo naname etegari nenane. Ayero yanane dubo naname auna ge me oko mitariniya. Tuwa Bayau nung iwaing dang gege. Arata name pasena disaise nung tumo diyanane teng yariniya. Aeno pasena naname keregari nenane, awiya nung pasena naname disero meko naname apakana sayai iwaing pewayao narinenane. 10 “Name pasena oko yao nonane,” ayero sarinenane, awiya name Tuwa Bayau ge iwao emo ayero sarinenane. Ayero yanane ge nuna dubo naname-una atu oko mitariniya.

*1:1: Nao me iwaing auna Maung awiya Yesu.