IGI NAMBA WAN PETORO MENE GAENA
Petoro mene igi ewiya Tuwara dubu ena iwo towang atu nasani yaya-biyaya tapunasani nauwa aeno gaena. Nung susuwa eeno gaena: Yesura dubu yaya mokora atu nauwa amimene Yesura Bowi Iwaing kotupu nasani tauyero naese. Nupema Yesu yaya taungno i pasaora atu pasena naname-una abena magayena awiya kotupu nasani nung tumo didinaese aeno gaena ara.
1
Na Petoro. Na Yesu Kristora aposolo yero nona amimene igi ewiya gainena. Niye Tuwa Bayaura yangtagao dubu yero nasani zanero Ponto, Galata aune Kapadosia, Asia arita Bitinia provins auna atu esewa ine yero baungno nowa niye aeno igi ewiya gainena era. Tuwa Bayau Mama mene niginu mitauna, arare nung niye yangtagaina ara. Niye awiya Oweno mene korayai pewa yaese, nupema Yesu Kristora ge dimaese, aune yu nuna suwaese ayero yena ara. Ninae-una atu Tuwa Bayaura bayao monone mene kasa yero zapunasani mitaise.
Nao me iwaing uritira atu name diya mitoiya.
Name Tuwa Bayau, nung Tuwa naname Yesu Kristora Maung, nung awiya bowi yanene. Yesu Kristo magayaora atu iropuna susuwa aeno Tuwa Bayau mene mono iwaing nuna bainakama auna eno nao sekawa name eno taunu kasa yewangne ara. Arare name nao sekawara nasani nung name sorero pumariniya ayero sinasani kotung-kotung nasani nonane ara. Arare nete tumo diyaora me topetanenese nao sekawa name eno tauna ara. Tumo diyaora me awiya sisigairo aung yao ine teng oko, nupema beingtire yao ine teng oko. Tumo diyaora me awiya niye eno uritira atu pugainu mitoiya ara. Niye deka amaze tumo diyao ninae-una Tuwa Bayaura putoung mene niye doe-doe yero diya yero noiya. Awiya korayao me tamaese ayero yero noiya ara. Korayao awiya be aung yai aune kasa ye daung gaise sosenu mitoiya.
Niye aeno yawa yawa yero nasani nowa. Arata Tuwa Bayau mene nigai yaya-biyaya benaung giti ninae una atu kasayariniya. Arare kasayai giro niye “saineba, name be maingkoka gege yaya tamarinenane,” ayero sero yawa yawa yepu. Eyero nigitinowa: Gol awiya mitete sisigairo aung yariniya, arata saineba emo mene beingti aung yaise iyao mene igitinowa aune me kasa yero mitoiya. Arare deka ayero Tuwa Bayau mene tumo diyao ninae me yaise sero yaya tapunasani naese sero ayero noiya. Tumo diyao ninae awiya gol ine okowa. Gol awiya zuma wosao ara. Arata tumo diyao mene zo nona zuma bainane ara. Arare niye yaya tapunasani naya tumo diyao ninae me yai Yesu Kristo kasa yai aune Tuwa Bayau mene niye bowi nasani yazo ninae de ika gairo simao waegaore niye eno pugariniya ara. Niye Yesu benaung nuna oko gao yewa amimene saineba dubo ninae nung eno pugatinowa. Be yeme eune niye nung diti ninae mene gao teng oko, arata saineba nung tumo didinowa ara. Ayero nasani tawingna etu yawa yawa bainakama emora be mene keregairo saine yao teng oko awiya yero nowa. Arare niye tumo diyao ninae-una me tapunowa ara. Me awiya niye mekora atu sorero puro koranoiya ara.
10 Soremao ninae-una kasa yaise sao awiya oko kasa yaore porofete mene soremao auna ge sero nasani nauwa ara. Ayero sinasani “Korayao awiya nono yero kasa yariniye?” ayero kotungno awong gitau gatau otu atata yero tamaora buro nasani kau yero nauwa ara. 11 Kristo nung yaya kokoni yao pupunete simao waegaore nuna puro nariniya auna ge Oweno nuna mene dubo nunae-una pugatinaunu awong “be noune ing, ora tani nono yao ine kasa yai aune Kristo kasa yariniye?” ayero sero nasani nauwa ara. 12 Awong buro yero nasani nauwa auna me awiya nunae-una atu okowata, ninae-una atu kasa yaise sao, awiya Tuwa Bayau mene awong eno keregaina ara. Porofete awong Bowi Iwaing yeme nigitineya auna ge gitau sero nasani nauwa ara. Bowi Iwaing awiya Oweno uritira atu wosina amimene emo ena soreunu aune niye tugata yewa ara. Ge auna susuwa awiya angelo mene nigari aratapunowa ara.
Dubo pewa yaore etutero nanenese sao ara.
13 Arare niye kotumao ninae kora yero etutero nao ninae umo nasani neupu. Ayero nasani Yesu Kristo kasa daung yai aune uritira simao pumarineya auna eno tumo didinasani kotupunasani neupu. 14 Tuwa Bayaura ge dimao mani yero neupu. Niye gitau diga nasani pasenana yumao ago yero nasani nauwa, nao deka ayero yeme oko neupu. 15 Tuwa Bayau niye yau sena nung awiya pewa yero naora maung ara. Arare niye deka ayero teng nung ine yero pewa yero neupu. 16 Ge zo eyero gayao mitiya,
Na pewa yero nona, arare niye deka ayero
pewa yero neupu.
Nona zuma baina amimene name zuma gaena.
17 Niye Mama ayero sinasani arugatinowa nung awiya zaz naname yero noiya. Nung amimene emo awega-ziwega yari yero name emo witaota wosao ing, awiya saineba nao naname-una teng ge naname sai aung yariniya. Arare niye tawingna etu esewa ine yero narineya teng nung awang yero nasani eyare etutero neupu. 18 Niye eyero nigiro baingtitinowa ara: Niye aya-ewowo ninae-una nagibo me aung piti gege awiya papatinasani nauwa aune nona sisigao golta silva amimene niye oko zuma gaena. 19 Kristora yu zuma bainane amimene niye zuma gaena ara. Nung amimene lama zo taung iwaing bozo aung beingti aung ayao ine yero nasani nauna ara. 20 Gitau tawing oko kasa yaore buro awiya Kristo eno sao ara. Nung kasa yena awiya yeme be aung yari sero niya eeno niye eno wosiro buro kasa yena ara. 21 Niye buro nuna eno Tuwa Bayau tumo didinowa. Tuwa Bayau amimene nung magayaora atu uwenu iropunu simao waegaore nung eno pugaina ara, arare tumo diyao ninae aune iniro taka sao ninae aune awiya Tuwa Bayaura-una atu mitiya ara.
Uritira ge mene name uwena, arare name dubora mono wina-pung yanene.
22 Niye ge me dipunauwa aeno dubore ititire ninae pewa yena ara. Awiya otao-gamao yaese ayero yena ara. Arare dubo tairo tiro otao-gamao me yero neupu. 23 Niye nao sekawara kasa yewa. Awiya nona we suwero aung yao auna okowata. Nona we suwero aung yao ine teng oko, auna atu kasayewa. Niye Tuwa Bayaura ge naore arita mitao gege mitao auna atu kasa yewa ara. 24 Ge gayao zo eyero mitiya,
Emora nao awiya kaing ine ara.
Nupema simao nunae awiya i wuzi ine ara.
Kaing nung be nimoire oko mena zorinoiya.
Deka ayero i wuzi mene mena basinoiya ara.
25 Arata Tuwa Bayaura ge awiya mitao gege mitariniya ara.
Tuwa Bayaura ge awiya Bowi Iwaing niye eno tugata yewa arauwa.