2
Ning Tuwara gorobo emo putoungne yero neu.
O Mani nana, Kristo Yesu mene mono iwaing ning eno pungna, awiya puro nasani emo putoungne ye. Emo daigairo auna benaungna atu buro yasese sero sero gipero yewang buro awiya nasani emo ena ge dimaore nasani ge tugata yaora putoung puro nowa awong aeno burora susuwa nane ning eno gipewang deka ayero gipe emo amimene emo bauno ena gipae.
Ning Kristo Yesura gorobo emo iwaing yero nasani yaya ning eno sao awiya teng dipunasani neu. Zo nung gorobo emo yero noiya awiya nung taungna buro susuwa giti awiya dema oko arase gairo puro nariniya. Nung gitau yao nuna mene buro nuna gai iwaing yaise aratapunoiya. Zo nung otao mani ena aune wina-zakita sumari nasani wina-zakita nono yero sumaese sao awiya teng ago yero sungno mani ena daigariniya awiya zuma nung eno pugarineya. Ora nung supunasani nono yero sumaese seseya awiya daigariniya, awiya zuma nung eno oko pugarineya. Emo zo nung ma nuna mene me iwaing iyaise buro tau-tataware yao yariniya amimene ma awiya gitau minaise sao mitiya. Ge sinena amaze gagausero gi. Tuwa nune dubo nina inai tauyai aune ge sinena auna susuwa giro baingtarinesa.
Ning Yesu Kristo kotupunasani neu. Nung Dawidira sai zo mene magayaora atu seka yero iropuna. Bowi Iwaing nuna tugata yero nona amimene ayero sinoiya. Bowi Iwaing awiya eno yero nasani yaya bainakama tapunona. Ayero na pasena mani bunaine yeteya mitena era. Arata Tuwa Bayaura ge amaze oko bunewa. 10 Arare yaya buro apakana awiya Tuwa Bayaura emo bauno gerao aeno yaya awiya dipunasani nona. Awong Kristo Yesura korayao aune simao waegaore mitao gege mitao awiya nao aune dema topetaese sero ayero yero nona. 11 Ge eyero mitiya awiya me ara,
Magayao nuna-una susumuwangne, arare nao nuna-una deka ayero susumarinenane.
12 Yaya tapunasani oko tamaine yarinenane, awiya nung aune dema emo babuze yero diya yao buro yarinenane.
Nung bewae yarinenane, awiya nung deka ayero name bewae yariniya.
13 Sao tauyao naname iyang yariniya, aeno saineba sao tauyao nuna mene zo tau yariniya. Ge zo sero zo sero ayao awiya nuna-una oko mitiya.
Tuwara buro-mani Tuwa Bayau mene gosinoi iwaing yero noiya auna ge.
14 Dubu nina mene ge sinena amaze nuwegao eno, kotumao nunae uwe. Ayero nasani Tuwa Bayaura benaungna atu awong ge me aung piti aeno ge matu oko yaese sero se tauyae. Tani ge me aung piti gege aeno ge matu yao awiya nona iwaing zo oko tapunoiya. Tani ayao amimene emo ena ge matu yao nigitinowa awiya gera yariniya.
15 Tuwa Bayau mene ning gai teng yaise putoungne nasani buro nina ye. Ayero yero nasani ge me susuware kere daung gatinasani nasa ge bowi amimene iwaing kawaing babai meng gao mene buro emo nina-una atu oko kasa yaise. 16 Ora ge me aung piti gege aeno ge betaya giro ning ge awiya tema ye. Ge me aung amimene emo bauno yumai awong Tuwa Bayaura ge yangdoro nagibo mekora babarineya. 17 Ge iwao ge sao nunae awiya oko tema yao yarinesa, awiya ge amimene bozo mena pusupuro bainakama yero noiya ayero yero niye gera yariniya. Emo ayao ine awiya Haimenio aune Failito ara. 18 Awongto ge me yangdoro eyero sinowato, “Seka yero iropao awiya yemaoko kasa yena.” Ayero sero nowato emo bauno ena mene tumo diyao nunae besinowa. 19 Arata Tuwa Bayau mene dubu nuna ibu ine pugaina amimene tau yero dopero mitoiya. Auna tame atu ge zo eyero gayao mitiya, “Tuwa mene dubu nuna gosinoiya.” Nupema ge zo eyero gayao mitiya, “Tuwara yazo puro yero nowa awong apakana nao meko awiya awang saese.”
20 Emo wau monine auna gare atu au-tao gol silvare mene yao agege okowata, i mene-ta tawing mene yao awiya dema mitiya. Au-tao ena awiya bayau mitao zuma bainane. Arata ena zo zuma aung, augaora gerao ara. 21 Arare zo nung emo bauno nagibo mekora yero nowa awong awiya awang sero nagibo mera nariniya amimene au-tao zuma bainane ine yariniya. Ayero yai garo maung mene nung gao yero puro nasani amimene buro iwaing susuwa giti yariniya ara.
22 Mani seka mene nona susuwa giti aeno dubo-dubo yero nowa, nao ayao awiya awang se. Iwaing yaota tumo diyaota dubora mononeta yo iwaingne nao awiya nina-una atu kasa yero wisika saise tau ye. Awiya emo dubo nunae pewayao mene Tuwa arugatinowa awong aune dema tairo deka ayero ye. 23 Dau ge-ta ge me aung piti gege sinasani nowa awong ayao awiya awang se. Ge me aung piti gege auna me awiya ge matu yao gege kasa yero noiya, awiya gosinosa. 24 Tuwara buro emo mene ge matu yao awiya awang sao mitiya. Tuwara buro emo mene emo bauno apakana otao yaise. Nung ge be eo yaore gipaise. Nung eno meko yaya abena tini kapao oko pumaise. 25 Nung emo bauno ge dao auna kotumao kora yari sero tugata yaise. Ayero yai Tuwa Bayau nigai teng yariniya, awiya awong dubo nunae darawa yero ge me giro baingtarineya. 26 Ayero Sanda mene ge nuna dimaese geta nuna mene awong duna, bunao awiya kotumao zawagairo besarineya ara.