23
Ayenu Paulo mene Yudara gitau yao dubu anuwing nasani eyero sena, “Otao mani nana, na susuwa nana eyero gosinena: Na Tuwa Bayaura benaungna atu etutero nona, deka ayero yeme nena era. Susuwa nana ayero gosinena me niya.” Ayero senu pirisa baina mene emo Paulora una nugu dopero mitiwa aeno eyero sena, “Niye nung bera depu.” Ayero senu Paulo mene eyero sena, “Taung nina mene iwaing mitiya, arata moko nina mene zo meko. Ning Tuwa Bayau mene dariniya ara. Ning sao tauyao ge mitiya auna teng ge kora yao buro yari sinesa amimene noeno sao tauyao ge daigati nasani na daese sinesi?” Ayero senu emo dopero mitiwa amimene Paulo eno eyero sewa, “Ning noeno Tuwa Bayaura pirisa baina awiya izinesi?” Ayero sewa Paulo mene abena eyero sena, “Otao mani, nung pirisa baina yero noiya awiya na oko gosinena aeno ge sesena. Tuwara gera ge eyero gayao mitiya, ‘Ning dubu nina-una gitau yao oko giro sero izase.’ Na ge awiya nigitinona.” Ayero sena arauwa.
Gitau yao dubu mene gausero nasani nauwa. Agewa Sadukayo dubu, agewa Farisayo dubu, ayero gausero nasani nauwa. Arare Paulo mene awiya gosinasani augaora atu wawa sero eyero sena, “Otao mani, na Farisayo emo. Mamonone aya-ewowo nana awong deka ayero Farisayo yero nasani nauwa ara. Magayaora atu seka yero iropaora ge mitiya awiya tumo didinona, arare auna na gera pugatineya ara.” Ge ayero senu Farisayo emo arita Sadukayo emo awong ge wina-se yero dubu etobe yewa augao meko yena ara. Sadukayo emo awong magayaora atu seka yero iropaota, angelota, nona ayao awiya gosinowa ge iwao yero noiya. Arata Farisayo emo mene zo nona ayao awiya me ayero sero nowa. Arare augao nunae-una atu ge bainakama betewa. Ge betinete Farisayo emora una dubura atu sao tauyao ge gipao emo ena mene iropuro Paulo soreuno ge sinasani eyero sewa, “Nae emo ewiya gigenane pasenane oko niya. Angelota ititi zo mene nung tugata yenuta, awiya name oko gosinenane.” 10 Ayero sero ge matu newa iwo bainakama kasa yenu giro gorobo emora diya baina mene awong Paulo dero gera gaira yowi sero, awang yero senu gorobo emo mene kasa yero Paulo emora towang atu sorero puro baung garo nunae-una yewa.
11 Ayewa ture inu ping aune Tuwa mene Paulora una kasa yero dopero eyero sena, “Ning tau ye. Yerusalem nape atu ge nana keregatinosa, deka ayero Roma nape atu keregarinesa.” Tuwa mene ayero sena arauwa.
Yuda emo ena mene Paulo dari sero opene ge diwa tauyena.
12 Iya gainu Yuda emo ena augairo nona minaore oure seminiro teba nete Paulo dero aune nona minari sero Tuwa Bayaura benaungna atu sewa tauyenu ge opene diwa tauyena. 13 Emo ge opene diwa awiya namba nunae 40 daigaina ara. 14 Emo amimene pirisa babuzere simaire auna-una baungno keregairo eyero sewa, “Nae nona oko minao nete Paulo dero aune nona minari ge ayero diro sesenane tau yetiya. 15 Arare niye aune gitau yao dubu ninae amimene gorobo emora diya baina nung eno ge eyero pugaipu babae, ‘Ning Paulo augao nanae-una pugai bumai ge nupema sero baingtanene.’ Ge ninae-una ayero yai aune nae Paulo nagibe atu darinenane ara.” Ayero sewa arauwa.
Paulora meto mene Paulo dari ge opene diwa awiya keregaina.
16 Paulora meto mene Paulo dari sero ge didinewa nigiro giro baungno gorobo emora una gare yero bowi awiya imoo nuna eno ge sena ara. 17 Bowi awiya senu giro Paulo mene gorobo emora diya zo yau senu bunu eyero sena, “Ning mani ewiya yuno puro baung diya bainana una yasa ge zo sai nigae.” 18 Ayero senu giro gorobo emo amimene mani awiya yuno puro diya bainana una baungno eyero sena, “Bunao emo Paulo mene na yau sero sesi giro mani ewiya ge zo ning eno saise butunenato ara.” 19 Ayero senu diya baina mene mani awiya wawong iniro puro baungno ewe atu atata yero eyero sena, “Ge no na eno sarinesi?” 20 Ayero senu mani amimene eyero sena, “Yuda emo mene ning eno ge pugaya bumaise seseya tauyetiya ara. Ge opene sero diyeya awiya eyao era: Ning Paulo augao nunae-una puro babasa awong susuwa nuna nigiro baingtari ning tugata yarineya. 21 Tugata yaya ge nunae oko nigase. Noeno oko, nunae-una emo namba nunae 40 daigatiniya amimene Paulo daya magayaise nagibe atu pungyero miteya. Awong nona minaore oure awiya yangdoro teba nete Paulo dero aune nona minari ayero seseya tau yetiya. Ayero yero mena sosero kora yero ge nina diya miteya ara.” 22 Ge ayero senu diya baina mene ge tauyao zo eyero sinasani nung iyengtina, “Ning ge keregairo na eno sinesa awiya emo zo eno oko sase.” Ayero sero iyengtina arauwa.
Gorobo emo mene Paulo Sisaria nape puro bamuwa.
23 Arare gorobo emora diya baina mene gorobo emo dubura gitau yao etobe yau senu bumuwato eyero sena, “Nito sayato gorobo emo tera angyao 200 aune wo osira babao 70 aune gire karoware waweng inao 200 amimene Sisaria nape babari sosero kora yero ping 9 kilok nai babaese. 24 Ayero nasani wo osi zo pugaiputo Paulo tame atu adungno babae. Ayero diya iwaing yero emo tuwa Filikra una puro baungpu.” 25 Ayero sero emo tuwa eno igi zo eyero sinasani gaena.
26 “Na Klodio Lisias mene emo tuwa baina nana Filik ning eno igi gainena. 27 Gorobo emo awong emo zo puro butuneya, awiya nung Yuda emo mene saniro dari nasani neya giro nane nung Roma emo ayero giro gorobo emo nana aune dema baungno Yuda emora una waweng atu sorero pumena ara. 28 Ayero yero Paulo gera pugeya auna susuwa gari sero gitau yaora augao auna puro babena. 29 Puro babena nung pasena zora bunao gare pugaora okowata, o dao magayao auna okowata, sao tauyao ge nunae eno gege nung gera pugatineya susuwa ayero gigena ara. 30 Ayero emo ena mene pungyero Paulo dari sero ge opene diyeya tauyetiya auna ge na eno seseya nigiro giro nina-una mena pugena butuniya ara. Emo nung gera pugatineya awong dema nina-una kasa yero ge nuna ning eno saese sesena.” Gorobo emora diya baina mene ge awiya sero igi gaena ara.
31 Ayenu gorobo emo awong diya baina nunae-una ge diungno Paulo mumene puro bautunete Antipatri nape kasa yewa, 32 iya gainu gorobo emo ena nupema napo nunae-una yesese newa wo osi tame bamuwa amimene gege Paulo puro baung Sisaria nape yewa ara. 33 Atu kasa yero igi emo tuwa eno pugati nasani Paulo deka ayero wawong nuna-una pugaiwa ara. 34 Ayero yewa emo tuwa mene igi zazagairo giro Paulo tawing susuwa nuna naiye awiya atata yenu eyero sena, “Na Silisia provinsra atu kasa yewang.” 35 Ayero senu emo tuwa mene eyero sena, “Emo ning gera pugeya awong awiya bumaya aune ge nina sarinenane ara.” Ayero sero gorobo emo ena senu awong Paulo puro emo tuwara ibu Herode mene yena auna pugairo diya yewa arauwa.