28
Emo apakana Malita gutura witiwa.
Witi ika yero aung yewangne gutu yazo Malita ayero sewa gigiwangne ara. Gutu auna mamono awong nae aune otao nasani yo iwaing mono daigairo pumuwa. Ware bisire butunenu soma yayaung nenu giro iyao eewa aewangne ara. Be aune Paulo mene i sosoru ena yangtagairo puro au iyaora gatinenu yi zo taung kokoni yenu giro atu kasa yero Paulo waweng atu gauno taka sena ara. Ayero yenu tawing auna mamono mene Paulora waweng atu yi giro wina-se yero eyero sewa, “Emo amimene emo dedunoi maga yero nowa, arare nung witora atu oko maga yao witi ika yeti giro Tuwa etutero naora Maung mene gigi meko yeti abena nuna pugai kasa niya.” Ayero sewa arata Paulo mene wawong ibegainu yi batagairo iyaora wosinu nung oko gamao mene mitaine yena ara. Ayero yero dopero mitinu awong nung wawong nukarinita nung mena zuwero maga yariniye, ayero sero be imokore diya mitiwa yaya zo nuna-una oko kasa yao yenu giro kotumao darawa yero eyero sewa, “Nung tuwa zo arauwa.”
Paulo mene emo yayare kora yena.
Soma mitiwangne auna nugu atu emo gitau yao zora tawing mitauna. Emo auna yazo Pablio. Nung gutura mamono auna gitau yao yero nasani nauna. Arare emo amimene nae yuno puro baungno garo nuna-una atu pugairo mono pupunasani kora nenu wari be etama yena ara. Pabliora maung mene yaya taung kokoni yaore ze ou gege yao awiya puro apegairo mitina. Anenu Paulo mene nigiro garo nuna-una baungno isa sero wawong nuna-una tame pugairo kora yenu iwaing yena ara. Ayero yenu gutu auna emo bauno yayare ena mene bowi nuna nigiro buro augaiwa deka ayero kora yena. 10 Auna abena awong yawa yawa nasani nae kora-makora bainakama yewa ara. Anete ago babaora be nanae bunu nona minao nanae daigairo wangna pugaiwa arauwa.
Paulo otao maine wang sekawa zora baung Roma nape yewa.
11 Gutu auna atu newangne ino etama aung yenu aune wang sekawa zora witiwangne ara. Wang awiya Alesandria napora. Wang amimene wito meko yaora be daigari sero gutura degene uno mitinu soma iwaing yena. Wang gitaura atu tuwa zora mani emodi popota auna ititi kewao. Wang auna witiro bamuwangne ara. 12 Bautunete Sirakus nape kasa yero atu degene uno wari be etama mitiwangne ara. 13 Atu iropuro gegeru yero bautunete Regiam nape kasa yero atu mitiwangne iya gainu bisi gana atu bunu giro nae Regiam doro bautu newangne bisi amimene nae misenu ping mume wari be etobe gege bautunete Puteoli nape kasa yewangne ara. 14 Atu kasa yero wang atu yangduwangne napo auna ge nigao dubu mene nae yumuwa awong aune dema wari be 7 ayao atu mitiwangne ara. Atu mitete nupema iropuro ika bautunete Roma nape kasa yewangne ara. 15 Roma nape babari sero nagibe atu bautu newangne napo auna ge nigao dubu ena mene bowi nanae mena nigiwa, arare ena mene butunete napo zo yazo nuna Apiora Maket auna atu nae tamuwa. Ena mene napo zo yazo nuna Stowa Etama auna atu nae tamuwa. Ayewa Paulo mene awong giro yawa yawa nasani Tuwa Bayau eno dubo iwaing yena arauwa.
Paulo mene Yuda emo senu augaiwa ge tugata yena.
16 Roma nape kasa yewangne diya emo mene senu Paulo bunao garo yangdoro garo me zora pugaiwa gorobo emo zo mene diya naunu atu mitasani nauna ara.
17 Mitinu wari be etama yenu aune Paulo mene Roma napora Yuda emora gitau yao senu augaiwa awong eno eyero sena, “Otao mani, na Yuda emo otao mani naname oko gona-magona yewang, nupema aya-ewowo naname una tani oko puro wosiwang. Arata awong Yerusalem atu na tebeba puro Roma emora waweng pugaiwa na bunewa. 18 Arata Roma emo awong susuwa nana wuyero baungno pasena nana zora na daya magayanese auna teng kau yewa aung yenu giro na besari sewa ara. 19 Ayero yewa Yuda emo awong tau yero sewa giro na nao nana sorari sero Romana emo tuwa Sisa mene ge nana sai aung yaise sewang ara. Ora na Yuda emo otao mani naname amimene na iwo yero nowa, awiya gera pugari sero oko bumena. 20 Susuwa amaze na niye gosinasani niye aune dema sero nigiro ayari sero niye sesena bumeya ara. Sorao Emo naname mene be iwaing puro bumaise Isreli emo apakana name diya yero nonane, awiya eno na seni emimene bunewa nona era.” 21 Ayero senu emora gitau yao mene eyero sewa, “Otu Yuda emo tawing susuwa naname-una atu nowa amimene ge nina nae eno oko gayao yewa. Arata emo nunae-una zo iyengtaya buro pasena nina-una ge awiya nae eno oko sao nigao yewangne ara. 22 Arare ge puro nosa awiya nika nitope sasa nigari sinenane ara. Arata emo tani naname yangdoro tani sekawa puro nowa awena-una atu eyero nigiti nonane ara: Tawing sero sero auna emo mene ge nunae awang sinowa.”
23 Ayero sero be pugaiwa ara. Be pugaiwa awiya kasa yenu Yuda emo daigairo mene Paulora una gare atu augaiwa. Ayero yewa Paulo mene Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna ge keregati nasani ge ungwe gora gara zayero tugata nenu ping ina ara. Ayero nasani Mosera sao tau yao ge arita porofete mene bowi ge gaewa mitiya awiya Yesura una me yena, auna susuwa sinasani kotumao nunae uwari sero yena. 24 Ayero yenu emo ena awong ge nuna nigiwa me yena. Arata ena mene zo ge nuna nigiwa me oko yao yena. 25 Ayero gausero ge mene wina-de yewa giro Paulo mene ge dekaongka susuuno eyero sena, “Oweno mene porofete Yesaya eno ge me senu nung aya-ewowo ninae eno ge eyero sena,
26 Tuwa Bayau mene na eno eyero sesiya, ‘Ning baungno emo dubu ewiya eno eyero se nigae: Niye dawong mene zo nigarineya, arata susuwa nuna oko nigiro baingtarineya. Niye diti moko ninae mene garineya, arata susuwa nuna oko giro baingtarineya.
27 Emo dubu ewiya awong kotumao aung, awong dawong itigao ine, arare ge oko nigao yero nowa.
Awong diti moko nunae sikimuwa.
Ayero oko yao yateya, awiya awong diti moko mene nonana susuwa gateya, arita dawong mene gera susuwa nigateya, nupema dubo mene nonana susuwa nigiro baingtateya.
Ayero oko yao yateya, awiya awong dubo darawa yaya na awong kora yatena.’ Tuwa Bayau mene ayero
sesiya arauwa.
28 Paulo mene ayero sero aune ge susuuno eyero sena, “Arare na sana nigiro baingtipu. Korayaora ge Tuwa Bayau mene tauna, awiya emo Yuda okora-una babaise sena. Awong teng nigiro yawa yawa yarineya ara.” 29 [Ayero sinasani tugata yenu Yuda emo awong nuka nuyetope wina-se yero yangdoro bamuwa arauwa.]
Paulo nung Roma nape atu dawang etobe nasani nauna.
30 Arare Paulo mene dawang etobe Roma nape atu garo zo zuma gaero mitaungnu emo ena mene Paulo gari buro baungno ayero nasani nauwa nung yawa yawa yero nasani nauna ara. 31 Nung gari buro nauwa nung Tuwa Bayau nata Tuwa yero nariniya auna ge awiya ungwe-maungwe nasani Tuwa Yesu Kristora susuwa awang yao aung tugata-magata yero naunu zo mene yangduwaise oko sao yewa arauwa.