IGI PAULO MENE GALATA EMO DUBU ENO GAENA
Paulo mene igi ewiya Tuwara dubu Galata provins auna atu nasani nauwa aeno gaena. Awong Yuda emo okowa. Awong dubu ewe. Gitau Paulo mene nunae-una atu nasani Yesura bowi awong eno tugata nauna. Igi euna susuwa eyao era: Yuda emo ena mene Yesura ge nigiro aune sao tauyao ge Mose mene gaena awiya susuuno puro nasani tawing enana baungno emo ge nigao apakana amimene deka ayero yaese sinauwa. Arare Paulo mene ge iwao nunae puro wowosi nasani igi ewiya gaero susuwa eyero sena: Name Yesu tumo diro aune sao tauyao ge Mose mene gaena awiya dipunasani iwaing yero nonane, awiya ge iwao arauwa. Name tumo diyaora gege iwaing yero nonane. Ayero sero igi ewiya gaena ara.
1
Na Paulo mene igi ewiya gaitinena. Na aposolo yero nona, arata emo mene na oko iyengtiwa, o emo zo mene na eno buro ge oko sena. Yesu Kristo, Tuwa Bayau Mama mene nung magayaora atu uwenu seka yena, awongto Maungne amimene buro ge ewiya na eno sewato arauwa. Na ta otao mani nana ena na aune dema nowa nae amimene Tuwa Yesura dubu Galata provinsra atu nowa niye eno igi ewiya pugati nenane arauwa.
Tuwa Bayau Mama aune Tuwa naname Yesu Kristo nunato una atu bayao monone mene kasaye ninae-una gairo mitaise. Yesu nung Mama naname Tuwa Bayaura ge dipunasani name tawingna nao meko auna atu sorero pumari sero meko naname eno nao nuna yangduna. Arare Tuwa Bayau bowi yao gege yao awiya mitaise. Yore.
Zo nung Tuwa Yesura Bowi Iwaing okowata bowi iwaing zo ewe sariniya, awiya nung iyaora gerao yariniya.
Tuwa Bayau mene Kristora mono iwaing eno niye yausero punu nung aune dema nowa amimene mena nung yangdoro bowi iwaing zo ewe aeno mena dawong yawineya aeno gosinena teng oko niya. Ora bowi iwaing zo mitita? Aung arauwa. Emo ena mene dubo ninae sisigati nasani Kristora Bowi Iwaing awiya sisigaya bowi zo ewe ine yaise sero neya ayero gosinena. Arare nanaeta uritira angelo zo mene Bowi Iwaing keregaingwane awiya doro zo ewe sariniya, nung awiya iyaora gerao yaise sinena. Ge gitau sewangne dekaongka awiya nupema sinena era. Zo nung Bowi Iwaing nigiwa awiya doro zo ewe sariniya, nung awiya iyaora gerao yaise. 10 Ge sinena ewiya emo mene na gaya iwaing yaise aeno sinenita? Aung arauwa. Tuwa Bayau mene na gai iwaing yaise aeno sinena. Emo ena mene na gaya iwaing yaise sero buro yateni siya, awiya na Kristora buro-mani oko yero natena.
Ena mene Paulo nung aposolo me oko, ayero sewa giro nung nono yero aposolo yena auna susuwa sena.
11 Otao mani nana, na ge sana nigipu. Bowi Iwaing tugata yewang nigiwa awiya tawing emora okowa. 12 Na emora-una atu oko pumuwang, o emo mene na oko sero gipero ayewa. Yesu Kristo nung nutope na eno keregaina ara. 13 Na gitau Yuda emora tani puro nasani naungwa auna bowi awiya niye nigiwa ara. Na Tuwa Bayaura dubu me awiya dedunasani gainasani ayero nasani naungwa ara. 14 Ayero nasani babuze nanae-una ge awiya wosoiye sero tau tataware yero otao mani nana ena daigaingwa ara.
15 Arata Tuwa Bayau nung na ayara tiyangna atu buro nuna yanese na mena gerena, arare giginu teng yenu nung mono iwaing nuna-una atu mitoiya aeno na yausero puna. 16 Ayero yero mani nuna-una Bowi Iwaing emo Yuda oko auna towang atu tugata yanese sero Maina susuwa na eno keregaina. Ayero yenu be aune na emo ena oko atata yewang. 17 Nupema na iropuro witi Yerusalem nape yero emo gitau aposolo buro zayero nauwa awiya gari oko witiwang. Na Arabia tawingna baungno nete Damaskas nape kapetegaingwa arauwa.
Paulo mene Yerusalem nape witiro nasani nauna.
18 Atu nawe duwang dawang etama aung yenu aune na Sifas gari sero Yerusalem witiro wari be 15 nung aune dema atu nasani naungwa. 19 Be aune na aposolo ena oko gao yewang. Arata Tuwa Yesura meta Yakobo gege gigiwang ara. 20 Ge gainena awiya Tuwa Bayaura diti mokora ge me sinasani gainena. 21 Arata ago na Siria aune Silisia tawingna baungno atu nasani naungwa. 22 Be aune Kristora dubu Yudaya tawingna atu nasani nauwa amimene benaung nana oko gosinasani nauwa. 23 Awong bowi ge nana gege eyero nigiwa, “Name dedunasani gainasani anasani Kristora ge sisigati nauna amimene yeme ge nung gitau sisigari nasani nauna awiya tugata nasani niya.” 24 Ayero sinasani susuwa nana giro Tuwa Bayau bowi nasani yawa yawa yewa ara.