5
Name sao tauyao gera bunao aung mene nupema oko bunaore yanene.
Name bunao aung nanenese Kristo mene sao tauyao gera bunao besena. Arare ena mene niye bunero mani sosou* Mani sosou. Sao tauyao ge ago yero nasani nauwa awong amaze Yuda emo mene bunao ine pupunauwa soumani nunae ine yero nasani nauwa. nunae yaese saya tau yero awang sepu. Na Paulo mene sana nigipu. Niye pewa yari sero emo ena mene taung aingso ninae kapaese sarineya, awiya Kristo mene niye soremao ine teng oko yariniya. Nupema sero baingtane. Zo nung Yudara sao tauyao ge dipunasani naise sero taung aingso nuna kapariniya amimene Yudara sao tauyao ge apakana dimaise sao mitiya. Arata sao tauyao ge dipunasani pewayero nari sinowa amimene Kristo aune dema tairo nao awiya kapero mono iwaing nuna doteya, arare ninae-una atu me aung niya. Arata nae mene zo Owenona putoungna atu Tuwa Bayau mene nae sorepunoi tumo diyaora atu nao pewayao tamari sero kotupunasani nonane. Kristo Yesu aune dema nasani taung aingso kapaore naota taung aingso kapao aung nao awiya nao me oko. Arata tumo diyaore nasani mono pumao amimene zo nao me arauwa.
Sandara muti mene gera sura oko gutaise.
Niye tumo diyaora nagibo zayero iwaing patiwa. Papatinewa emo nono yao mene nagibo denu gazenu tumo diyaora ge me awiya yangduwi? Awiya kotungno gipu. Tuwa Bayau niye yupunoiya amimene ge mera nagibo oko gazinoiya. Wora muti maing-maingkoka amimene ma sura gutero teng yero duwariniya, deka ayero emo dekaongka mene niye apakana sisigai meko yarineya. 10 Name Tuwa aune dema nonane, arare niye ge nana oko awang sarineya, awiya gosinena. Arare emo zo mene taung aingso kapaora ge ta sao tauyao ge dimaora ge sinasani dubo ninae sisigariniya, awiya abena nuna-una atu kasa yariniya. 11 Otao mani, na niye taung aingso kapaese tugata yateni siya, awiya Yuda emo mene yaya buro na eno oko pugateya. Arata na niye taung aingso kapaese oko sao yewang aeno awong yaya buro na eno pugatinowa. Nupema na i pasaora bowi sinona aeno awong kotumao meko na eno pupunowa. Arata na niye taung aingso kapaese satena, awiya awong kotumao meko na eno oko pateya. 12 Arare dubo ninae sisigatinowa amimene taung aingso nuka nunae aero kapaya meko yaise sinena arauwa.
Sao tauyao gera bunao aung nasani nao tebe-tabe oko yanene.
13 Otao mani, Tuwa Bayau mene niye sao tauyao gera bunao aung naese yausero puna ara. Bunao aung nowa amimene taungna ara tamao auna ge dimaese okowata, dubora mono pupunasani sou wina-ye naese sero niye yausero puna ara. 14 Arare Yudara sao tauyao ge apakana auna ge bainakama eyero sao mitiya, “Ning nitope ara tapunosa, deka ayero emo ena eno ye.” 15 Niye giro baingtipu. Niye wina-de yero wina-gae yero anasani niye nika niyetope dero aung kamore yaneya.
Dubo matura me ewe, Owenona me ewe.
16 Na eyero sinena. Niye Owenona ge dipunasani neupu. Ayero nasani dubo matura dubo-dubo oko yarineya. 17 Dubo matura ara tamao mene Oweno eno iwo noiya. Nupema Oweno mene dubo matu eno iwo noiya. Awongto iwo wina-ye yero nowato arare niye nona yari sinowa awiya yao teng oko. 18 Arata niye Owenona ge dimarineya, awiya niye pewayero nari sero sao tauyao gera soumani oko yarineya. 19 Dubo matura buro awiya pungyero oko mitoiya. Awiya eyero kasa noiya: Kuma yao, tani meko yao, ge dao, 20 tuwa ge iwao sou yao, kangya yao, iwo wina-ye yao, ge-matu yao, otao zo eno kotumao meko puro nao, dung duware yao, nona iniro sorao, gausero ewe-pape nao, 21 dubo-dubo yao, ou tauyao miniro dau yao, ou tauyao miniro tani meko yao. Ayero nao meko ena — nona ayao ine awiya gitau tugata yewang, awiya nupema tugata yane. Emo pasena ayero yero nowa amimene Tuwa Bayau nata emo tuwa yero noiya auna napora oko towari neya.
22 Oweno mene me eyero tapunoi kasa yero noiya: Dubo bayaore nao, dubo yawa yaware nao, dubo monone nao, ao-diyaore nao, mono pumao, kora-makora yao, ge dimaore nao, 23 dero yawero nao, dubora semini nasani nao. Me awiya Oweno mene tapunoi kasa noiya. Arare sao tauyao ge mene nona me awiya oko awang sinoiya. 24 Kristo Yesura gerao yero nonane amimene nao matu naname dubo-dubore aratamaore awiya i pasaora dewangne aung yena ara. 25 Oweno mene nao seka name eno pugaina, arare Owenona ge dipunasani nagibo nuna patanene. 26 Name taung puro wiwiti nasani wina-se oko yanene. Kotumao meko wina-pung oko yanene.

*5:1: Mani sosou. Sao tauyao ge ago yero nasani nauwa awong amaze Yuda emo mene bunao ine pupunauwa soumani nunae ine yero nasani nauwa.