7
Melkisedekra susuwa.
Melkisedek nung awiya Salem napora emo tuwa, nupema nung Tuwa Bayau bainakama auna pirisa ara. Abraham mene baungno napo enana emo babuze ena dero aung-kamore yero kapetegairo butunenu nung amimene baungno nagibe atu taungno gao yena. Ayero yenu Abraham mene iwora nona sorero pungna awiya gagausero dubu wawong etobe gurutu yena auna dubu zo nung eno pugaina ara. Melkisedekra yazo awiya naname gere Pewa Yero Naora Maung. Ora Salem napora emo tuwa awiya naname gere Monona Maung. Melkisedek nung ai maung aung, aya-ewowo aung.* Melkisedek nung ai maung aung auna susuwa eyao era: Tuwara ge gitau gaewa mitoiya auna atu ai maung nuna-una ge zo oko mitoiya. Nupema ai nung pungna auna ungwe zo aung. Nupema nung magayena auna ungwe zo aung. Arare ge Hibru emo eno gaena amimene eniya ge sero gaena: Melkisedek nung zayao aung, o aung yao aung, deka ayero Yesu mene pirisa yero nao gege nasani nauna, noiya, nariniya. Nung nao nuna zayao aung arita besugao aung, arare nung Tuwa Bayaura Mani ine yero nasani pirisa buro yao gege noiya ara.
Melkisedek nung emo ago pirisa yero nauwa auna teng okowa.
Niye gipu. Melkisedek nung emo witao, awiya gosinonane. Noeno oko, ewowo naname Abraham mene iwora nona ipu ewa-gaewa yao ena pungna amaze kora yero dubu wawong etobe auna atu dekaongka puro nung eno pugaina, arare Melkisedek nung emo witao ayero gosinonane. Abrahamna saisibuna auna zo Lewi amimene dubu zo tauna. Arare Lewira saisibuna mene pirisa buro nasani zawing pugao buro yaese sao, awong amimene emo bauno otao mani nunae auna-una atu monine nona minaore tapunowa, auna dubu wawong etobe auna atu dekaongka pupunaese Mosera sao tauyao ge mene ayero sao mitiya ara. Emo bauno otao mani nunae awiya awong dema Abrahamna saisibuna dubu, arata saineba pupunaese sao mitiya ara. Ora Melkisedek mene zo Lewira-una dubura atu oko kasa yena. Arata Abraham mene dubu wawong etobe auna atu dekaongka pugainu pungna. Puro Abraham Tuwara sao tauyao ge puro nasani nauna nung awiya gao yena ara. Name eyero gosinonane. Witao mene wosao gao yero noiya, awiya awe mene bewae yariniye? Arare eyero gosinonane ara: Melkisedek nung Abraham daigati nasani emo witao yero nasani nauna ara. Yeme Lewira saisibuna awong pirisa buro nasani dubu wawong etobe auna atu dekaongka pupunema magayero nowa. Ora Melkisedek zo nung deka pirisa yero nasani dubu wawong etobe auna atu dekaongka pungnata nung oko magayao mitoi siya sero ge mene ayero siniya. Na gosinena eyero niya. Lewira saisibuna mene pirisa yero nasani dubu wawong etobe auna atu dubu dekaongka pupunowa, auna ewowo Lewi nung amimene oko kasa yaore ewowo nuna Abraham auna mokora atu mitasani nona awiya Melkisedek eno pugaina ara. 10 Noeno oko, nung ewowo nuna-una mokora atu mitinu aune Melkisedekto Abraham wina-taung yewato, arare Abraham mene pugaina, awiya Lewi mene pugaina ayero niya ara.
Tuwa Bayau mene pirisa matura buro aung yaise sena.
11 Zawing pugao buro awiya sao tauyao ge Tuwa Bayau mene emo bauno eno pugainu Mose mene gaena, auna sogayao nuna ara. Zawing pugao buro awiya Lewira saisibuna auna zo Aron mene zayenu nasani nauwa yero nowa. Buro pirisa mene yero nauwa amimene emo bauno kora yero Tuwa Bayau aune dema susumati siya, awiya ago pirisa zo Aron ine okowata, Melkisedek ine oko kasa yatiya. 12 Tuwa Bayau mene pirisa dubu matu buro yangduwaya pirisa seka zo mene masi nunae pumaise sero sao tauyao ge matu awiya aung yai sao tauyao ge seka awiya kasa yaise sena. 13 Ge amimene Tuwa naname Yesu gapuniya. Nung awiya Lewira dubu zawing pugao ibura atu buro yaese sao auna dubura atu oko kasa yena. Nung dubu zora atu kasa yena. 14 Tuwa naname Yesu nung ewowo yazo Lewi auna dubu okowa. Nung ewowo yazo Yuda auna dubura atu kasa yena, awiya gosinonane ara. Ayero ewowo Yudara dubu awong awiya zawing pugao buro yaese Mose mene zo oko sena. 15 Pirisa zo Melkisedek ine teng amimene kasa yena. Nung awiya Yesu ara. Arare name auna susuwa eyero giro baingtitinonane: Tuwa Bayau mene sao tauyao ge matu yangdoro sao tauyao ge seka pugainu mitoiya. 16 Arare Yesu mene Lewira saisibuna ine yero kasa yai aune sao tauyao ge mene nung pirisa yaise sao auna oko, nao nuna mitao gege mitao auna putoungna nung pirisa yero noiya. 17 Nung eno ge eyero keregairo sao,
Nine Melkisedek ine teng yasa. Arare ning
pirisa buro nasani nao gege narinesa.
Yesu nung tairo nao me auna maung.
18 Arare sao tauyao ge matu zawing pugao buro yaese sao, awiya putoung aung arita soremao aung yena, aeno Tuwa Bayau mene disenu aung yena. 19 Mosera sao tauyao ge mene emo zo oko kora yenu iwaing yena. Aeno auna abena Tuwa mene nagibo zo wosewa gatena amimene sao tauyao ge matu daigaina, arare name nagibo auna baung Tuwara-una nugu yarinenane ara. 20 Yesu mene pirisa emo yero kasa yena, awiya tebeba oko kasa yena. Tuwa Bayau mene senu tauyena auna teng kasa yena. Pirisa mamatu awong Tuwa Bayau mene oko sao tauyao aune pirisa buro nasani nauwa. 21 Arata Yesu mene zo Tuwa Bayau mene senu tauyena aeno pirisa buro yena noiya ara. Tuwa Bayau mene ge nung eno eyero senu gaewa,
Nine pirisa buro yero nasani nao gege narinesa.
Tuwa mene ning eno ge senu tauyena awiya oko yangduwariniya. 22 Tuwa Bayau mene senu tauyena, aeno Yesu mene tairo nao me auna maung yena ara. Tairo nao me amimene tairo nao matu awiya daigatinoiya. 23 Pirisa mamatu awong maganowa seka susumao gege susuuno butunowa, arare daigairo mene buro awiya yero butunowa. 24 Arata Yesu mene zo nung nao gege noiya nariniya, aeno nung zawing pugao buro nuna susumao gege susuuno mitao gege mitariniya. 25 Nung name kotungno Tuwa Bayau eno isa sinasani nao gege noiya ara. Arare name Yesu tumo didinasani Tuwa Bayaura-una nugu kasa yero nonane, name amaze sorero puro doedoe yero aune nao mitao gege mitao awiya pugatinoiya ara.
Yesu nung pirisa baina me.
26 Yesu nung dang. Meko zo nuna-una oko mitauna mitoiya. Nuna-una pasenana beingti aung. Nung pasena mani ine aung. Nung uriti daigairo ika nibamu baungno noiya ara. Arare nung ayao amimene pirisa baina naname yero noi teng yero baingtitinoiya ara. 27 Nung pirisa babuze mamatu awong aine okowa. Awong awiya gitau pasena nunae disari sero zawing pugairo aune ago emo enana pasena disari zawing pugatinauwa. Arata nune mene zo wari be giti zawing oko pugatinoiya. Aung ara. Nung emo enana pasena disari sero taung aingso moko nuna aune be dekaongka gege zawing pugainu teng yena ara. 28 Arata Mosera sao tauyao gera atu emo ena pirisa babuze yero naese sao ara. Awong emo gege, awong putoung aung. Arare Mosera sao tauyao ge kasa yero mitawe dunu Tuwa Bayau mene senu tauyero mitauna aeno Mani nuna eno buro ge sena ara. Nung amimene buro yenu nao nuna teng yero baingtina, aeno nao gege nariniya ara.

*7:3: Melkisedek nung ai maung aung auna susuwa eyao era: Tuwara ge gitau gaewa mitoiya auna atu ai maung nuna-una ge zo oko mitoiya. Nupema ai nung pungna auna ungwe zo aung. Nupema nung magayena auna ungwe zo aung. Arare ge Hibru emo eno gaena amimene eniya ge sero gaena: Melkisedek nung zayao aung, o aung yao aung, deka ayero Yesu mene pirisa yero nao gege nasani nauna, noiya, nariniya.