9
Gitau zawing pugatinasani nauwa awiya wora yu gege.
Tairo nao matura atu Tuwara yere isare sao auna wini ge mitauna, nupema seli ibu dema mitauna ara. Seli ibu awiya eyero yewa ara: Moko zo towao bera auna yazo nuna masi dang mitauna. Masi auna atu nona eyero mitauna: damana zo aune ame igiyao Tuwara benaungna atu pugati nauwa awiya tewo zora tame atu mitauna. Ora mo towao be gazao namba tu auna bautara moko zo auna yazo nuna masi dang nibamu pewayao mitauna ara. Masi auna nona etobe eyao mitauwato ara: aita boingsa sereyaore kouyaora masi gol mene yao, aune Tuwa Bayau aune dema tairo naora maguro gol mene dowao awiya mitauwato ara. Maguro mokora atu nona eyero pugaiwa mitauwa ara: Au zo gol mene yao auna mokora atu nona minao yazo nuna mana amimene mitauna, aune Aronna tung gitau osisi gaena, aune tape etobe tairo naora sao tauyao ge tame atu gayao. Nona amimene maguro mokora atu mitauwa ara. Auna tame awiya Tuwara waegao me auna kerebim etobe auna ititi kewao mitauwato. Wati nunato etobe mene maguro abana worero dopero mitauwato ara. Magurora tame awiya pasena disaora masi ayero sinauwa. Orata auna ge awiya na yeme apakana sero besugao ine teng oko.
Nona ayero pugaiwa awiya mitaunu pirisa ena mene ibu moko towao bera mitauna auna atu be giti witiro wosiro nasani buro nunae yero nauwa ara. Ora ibu moko namba tu auna atu pirisa baina nung nata toitinasani nauna. Nupema, nung dawang zora mokora atu wari be dekaongka gege toiro nasani nauna. Nung yu aung tebeba oko toitinauna. Wo yu puro toiro pasena nuna aune pasena emo bauno diti aung mene yaine nauwa awiya dema kotungno wo yu mene zawing pugatinauna ara. Nona auna susuwa Oweno mene name eno eyero gipinoiya: Ibu matu kaatu mitai, name daigairo uritira masi dang nibamu auna kasa yao ine teng oko. Deka ayero tairo nao matu auna tani yanenese sao awiya mitai, name Tuwa Bayaura benaungna kasa yao ine teng oko. Tani masi towao bera atu yero nauwa amimene emo Mosera sao tauyao ge ago nasani gitau nasani nauwa awong eno eyero gipinasani nauna ara: Emo bauno mene Tuwa Bayaura benaungna atu tebeba kasa yao ine teng oko. Seli ibura atu emo mene ofa aune pasena disaora nona awiya Tuwa Bayau eno pugatinasani nauwa. Orata buro amimene pasenana mou yao puro nasani nauwa awiya korayao ine teng oko. 10 Noeno oko, buro awiya taungna wini ge gege — nona minao, ou minao, taung sayao — auna ge gege ara. Buro awiya mitai dipunaya ago me zo mene kasa yero musugai aung yaise sao mitauna ara.
Kristo nung yu nuna mene zawing pugao buro me yena.
11 Kristo nune nona iwawaing ipu ewa-gaewa yao kasa yero mitowa auna pirisa baina yero kasa yena ara. Ayero nasani masi dang namba wan, wawong mene yao oko, tawingna nona zo oko, tawingna seli ibu daigatiniya, awiya daigairo masi dang nibamu namba tu auna toina. 12 Ayero nung memeta bulimakao mani auna yu mene oko, yu nuka nuna mene masi dang nibamu auna atu be dekaongka toiro name zuma gaero korayao mitao gege mitao awiya name eno tauna. 13 Tairo nao matura ge dipunasani eyero nasani nauwa ara: Emo ena mene sao tauyao ge dero dubo beingtire yaya giro pirisa mene wo memeta bulimakao dire auna yu puro bulimakao ai zo igiyaya awero aung yai aune awetu nuna puro emo sao tauyao ge dero dubo beingtire yeteya auna tame sesarineya ara. Ayero yaya emo auna taung awiya Tuwa Bayaura benaungna atu pewa yariniya. Tairo nao matura ge dipunasani ayero nasani nauwa. 14 Orata buro Kristora yu mene yero noiya amimene buro matu awiya daigairo baina yero noiya. Kristo nung Oweno nao gege noiya amimene soreunu taungne moko nuna aune beingti aung zawing iwaing Tuwa Bayau eno pugaina. Arare yao naname piti gege dubo naname-una atu beburo mitoi mouyao puro nonane, awiya Kristora yu mene teng sayai pewayero Tuwa Bayau putoungne awiya sou yarinenane arauwa.
Kristora yu mene tairo naora nao sekawa awiya ininu tauyena.
15 Aeno Kristo nung mono puro buro tairo naora nao sekawa auna maung yena ara. Pasena tairo naora nao matura atu nasani tamuwa awiya aung yaise magayena, arare gerao dubu nuna awong nao me iwaingna wazawa pumaese sao, auna teng pumaese sero Kristo nung mono pumao emo yena ara. 16 Emo magayaora wazawa pumao auna tani awiya name tawingna emo mene eyero yero nonane: Emo zo mene magayao be nuna nugu noi giro “mani na-ami mene wazawa nana pumarinei?” ayero kotungno giro yazo nunae igi zora gainoi ge awiya tau yero noiya ara. Arare nung magayai aune mani nuna mene maungna wazawa pumari yero giro gitau awong maung magayao auna ge awiya keregaya gaya aune maungna wazawa pumarineya. 17 Wazawara maung mene oko magayao seka mitai aune wazawa nuna-una ge sena auna me oko kasa yariniya. Ago nung magayai giro aune ge auna me awiya kasa yariniya ara. 18 Susuwa ayero mitiya, arare tairo naora nao sekawa gege oko, tairo naora nao matu awiya dema yu mene ininu tau yena. 19 Mose nung sao tauyao ge susuwa giti nung eno tugata yao auna teng emo bauno tugata yero besugairo aune bulimakao maine wo memena yu aune puro oure dema dawero lamana taung tumiza yuyao puro i sopu zora ewero yura dusero ibegainu sao tauyaora gera buku aune emo baunone dema suwewa ara. 20 Ayero nasani eyero tugata yena, “Tuwa Bayau mene tairo naora ge niye eno sesiya auna yu era. Yu amimene ge awiya ini tauniya ara.” 21 Ayero sero zawing pugaora seli ibu aune zawing pugao buro yaora nona owi awiya apakana wo yu mene suwero aung yena. 22 Sao tauyao ge mitauna auna teng nona apakana yu mene etotoma saitinauwa pewa yero nasani nauna. Nupema yu aung awiya pasena disao ine oko mitiya.
Kristo nung pasena naname disari sero nao nuna be dekaongka zawing ine yero pugainu teng yena.
23 Nona me uritira atu mitoiya awiya tawingna nona seli ibura atu mitauwa amimene etotoma niya, arare tawingna nona awiya wora yu mene sayai pewa yaise sao mitauna, arata uritira nona me awiya wora yu mene sayao ine teng oko. Zawing bainakama zo wora yu awiya daigatiniya amimene gege sayai teng yariniya. 24 Noeno oko, Kristo nung ibu dang emo mene yao auna oko toina. Ibu emo mene yao awiya ibu me auna etotoma gege ara. Nung uriti mokora toina. Toiro atu Tuwa Bayaura benaungna atu name eno mitoiya. 25 Yudara pirisa baina mene dawang giti masi dang nibamu auna toitinasani nauna ara. Ayero nasani yu nuna oko, wora yu puro ibu mokora toitinasani nauna. 26 Arata Kristo mene zo nung nuka nutope zawing ine yari sero mena ozaung oko toina. Nung ayero yati siya, awiya tawing kasa yena auna atu etoka oko magayero butunatiya. Nung ayero oko yao. Nao mamatu auna be besugatinenu aune abena naname maganasani pasena musugari sero kasa daung gainu aung yena. 27 Emo bauno name awiya be dekaongka gege magayanenese sao ara. Magayero aune Tuwa Bayaura benaungna atu ge buro yanenese sao. 28 Arare Kristo nung deka ayero, emo daigairo auna pasena auna abena dipunasani be dekaongka magayena amimene nupema pasenana buro yaise oko, nung kotung-kotung nasani nowa awong awiya pumari sero nupema kasa daung yariniya ara.