12
Yesu mene name gitau yena, arare nung ago nasani tau yanene.
Ge emo bauno gitaura dubu bainakama amimene name ziuno ditiye naname-una gatinasani tumo diyaora susuwa awiya name eno gipineya ara. Arare name nona mou yao apakana puro pu demese gairo pasenana angsi mene name buninoiya, awiya kapero aune wina-zakita yaora nagibo name eno gipao auna bereya aung sumao gege suno babanene. Ayero nasani Yesu tumo diyaora gitau yao emo arita tumo diyaora me tamao emo, awiya diti moko pu nuna-una gairo supunasani nanene. Nuna-una atu yawa yaware dubo iwaingne kasa yaise sao awiya nung kotupunasani i pasaora meng gao awiya giginu wosao yenu i pasaora atu yaya diuna. Ayero Tuwa Bayaura adumao masi simaore auna wawong mera atu adungno mitoiya.
Tuwa Bayau mene mou yao name eno pugatinasani nupema kora noiya.
Arare susuwa nuna kotungno baingtiro gipu. Pasena mani awong etoka oko mene nung maze sero izero yewa, arata saineba tau yena ara. Niye nung eno kotupunasani bereya gaung yaya dubo ninae oko iyang yaise. Niye pasenana yumao awiya awang sero winade nasani winade auna yu oko gutinowa. Niye tau yaese sero Tuwa Bayau mene niye mani awiso nuna ayero sinasani wini ge zo niye eno sena, ge awiya nuwegairo nowita? Ge awiya eyero mitiya era,
Bouwa nana, Tuwa mene nao nina kora yari sero mou yao zo ning eno pugai gasa wosao oko yae. Arata nao nina kora yari sero yaya ning eno pugai dubo nina oko sisigae.
Noeno oko, Tuwa nung mani yo diyang nuna kora yari sero mou yao awong eno pugatinoiya. Nupema emo awiso nana ayero sero pupunasani giro mou yao awong eno pugatinoiya.
Yaya ninae-una atu kasa yero mitiya, awiya “Mama mene name kora yari sero mouyao pugaiya,” ayero sero tau yepu. Tuwa Bayau mene niye gosinoi mani awiso nuna nowa giro ayero niye eno yero noiya ara. Maung awe mene mani nuna oko kora yao yariniye? Tuwa Bayau mene mou yao pugairo korayao awiya mani mamani nuna apakana aeno pugatinoiya. Arare niye korayaora mou yao aung nateya, awiya mani nuna me oko yateyata towangna mani ine yero nateya. Nupema zo sane. Tawingna mamono naname awong name dedunasani kora nasani ayero yewa name awong samo dedunaungwane ara. Arare ititira Maung nung deka ayero name dedunasani kora nasani ayai aune nung puro witiro samo danane teng yai nao me tamanene. 10 Tawingna mamono naname mene kotumao nunae-una teng dawang be apungka gege name dedunasani kora nasani ayero nawe duwa baiwangne ara. Arata Tuwa Bayau mene zo nona me iwaing naname-una atu kasa yaise aeno name kora nasani mou yao pugatinoiya ara. Name pewa yero nung ine yanenese ayero noiya ara. 11 Maung mene mani nuna kora yari sero mou yao pugatinoiya be aune mani mene yawa yawa oko noiya. Aung ara. Nung dubo mininoiya. Arata ago awiya mou yao tame atu nema iwaing nowa amimene mou yaora me tapunowa. Mou yaora me awiya dubo monone etutero nao ara. 12 Arare ninae-una atu ena mene mou yao diungno dubo minao tapuneya awiya pu taungna gairo sane. Wawong ninae beberu gairo miteya awiya soga yepu buro inae. Nupema boma ninae tarara yai giro soga yepu tau yero dopae. 13 Emo ena ititi asama yao mene niye ago nasani nagibo me yangdoro meko yowi sero, niye gera nagibo papati nasani gegeru yao aung darama koro-karo sero bautunasani neupu.
14 Niye emo bauno apakana awong aune dema monona naora buro yepu. Anasani dubo pewayero nari sero yo-dubo uwepu. Dubo pewayao aung nete Tuware dema tairo nao ine oko mitiya. 15 Ninae-una zo mene Tuwa Bayaura mono iwaing awiya yangduwoiye sero, diya wina-ye yepu. Ayero ninae-una towang atu emo zo mene eu goini mene taung aingso naname dedunoi meko yero noiya ayero nune iropuro niye apakana ayero dai beingtire yowi sero, umo yepu. 16 Ninae-una zo mene kuma oko yaise. Ninae-una zo mene Esaura nagibo oko pataise. Ayero nasani uritira gao amaze gai wosao oko yaise. Esau nung su awang dekaongka gege aeno muwo maina wazawa apakana yangduna. 17 Niye susuwa nuna gosinowa ara. Nung ago gao pumari senu sorena ara. Nung nona yena awiya musugai aung yaise dubo kapetegairo zi sero tetere yenu teng oko yao yena ara.
Tairo naora nao matu aune tairo naora nao seka awiya susuwa nunato zo ewe zo ewe.
18 Isreli emo tairo nao matu puro nasani nauwa amimene Mose aune dema nawe Sinai diri atu kasa yewa, awiya niye diri ayao ine auna atu oko kasa yewa. Sinai diri awiya inigi-sapegi yao teng ara. O diri awiya iyao bainane ara. Diri awiya mume bainane, bisi bainane, 19 to pisaore ara. Ge zo bibiyara bewing ine kasa yenu nigiro awang yero ge zo sai nigowi sero awang yero isa sewa. 20 Noeno oko, awong sao tauyao ge eyero sao amaze nigiwa mou-mesa yena,
Emota wo zo mene diri auna atu weso yai giro
daba mene daya magayariniya.
21 Nona awiya giro awang yewa Mose mene eyero sena, “Na awang nasani te wawong nana ipiniya.”
22 Niye tairo naora nao seka puro nowa amimene diri ayao auna atu oko, niye Zaiyon diri atu kasa yero nowa, ayero noiya. Tuwa Bayau putoungne auna napo bainakama nuna auna atu kasa yewa ara. Napo awiya uritira Yerusalem ara. Napo auna angelo dubu awiya zazagao ine teng oko. Awong augairo yawa yawa bainakama nasani mitowa ara. 23 Niye Tuwara awiso dubu yazo nunae uritira atu gayao auna augaora mokora toiwa. Niye Tuwa Bayau emo apakanana zaz yero noiya auna-una atu kasa yewa. Niye emo pewa yetugao Tuwa Bayau mene kora yenu iwaing yewa auna ititi dubura-una atu kasa yewa. 24 Niye Yesu tairo nao sekawara maung auna-una atu kasa yewa. Niye yu nuna mene tairo nao seka inai tau yaise name eno ibegaina yu auna-una atu kasa yewa. Yu amimene Abelra yu mene Tuwa Bayau abena pugaise wawa sena ayao ine oko, Abelra yu daigati nasani Tuwa Bayau mene pasenana abena pugao awang sinoiya ara.
Tuwa Bayau mene tawing ipai wururu sero aung yariniya.
25 Niye ge tugata yero noiya auna ge nuna nigiro oko nigaine yowi sero, kotungno nao ninae umo nasani neupu. Gitau tawingna atu ge tugata yenu awang sewa abena nunae-una atu kasa yena. Orata yeme eune uritira atu ge name eno tugata yero noiya, arare naname ge nuna nigiro oko nigaine yero nete aune ago nono yero abena oko pumao yarinenine? 26 Gitau ge senu tawing ipena. Arata yeme awiya ge eyero senu tau yena,
Na nete ago tawing nupema be dekaongka gege
ipinasani uriti dema iparinena.
27 “Nupema be dekaongka iparinena,” ayero sena, awiya nona yena amaze ipai wururu sero aung yaise kotupunasani sena ara. Wururu sero aung yai aune tau yero mitao gege mitao awiya kasa yero mitaise sero matu yena amaze ipariniya.
28 Name napo zo wururu sero aung yaine yao teng oko, mitao gege mitao awiya topetari bautunasani nonane narinenane, arare yawa yawa nasani Tuwa Bayau eno dange sinasani nung bowi yanene. Ayero nasani koing gairo yere isare nung nuka nutope gosinoi iwaing yero noiya auna teng nung sou yanene. 29 Noeno oko, Tuwa Bayau naname awiya nung iyao nona awero aung yero noiya ayao ine ara.