IGI YAKOBO MENE GAENA
Yakobo nung Yesura meta amimene Tuwara dubu Yerusalem nape atu nasani nauwa auna gitau yao yero nasani nauna. Nung igi ewiya Yuda emo ge nigao sisi-bura-bura yero nasani nauwa aeno gaena. Nung iwaing naora wini ge ewe-pape gaena. Awiya susuwa eyero gaese sero gaena: Tumo diyao naname auna susuwa awiya sao naname mene okowata, yao naname mene keregatinoiya.
1
Na Yakobo mene igi ewiya gaitinena. Na Tuwa Bayau aune Tuwa Yesu Kristora buro-mani Isreli emo dubu 12 tawing susuwa ninae doro tere-tare baungno yero nowa niye aeno yawa yawa nasani igi ewiya gaitinena ara.
Otao mani nana, ninae-una atu etegao benaung giti kasayai giro saineba dubo ninae iwaing yaise. Noeno okowata, name eyero gosinonane. Nona ayao amimene tumo diyao ninae gaero gari sero noiya, awiya tumo diyao ninae tauyai niye yaya-biyaya dimaora putoung puro naese ayero yero noiya. Arare yaya-biyaya dimaora putoung ninae-ina atu kasa yero tauyaise. Ayero yai aune niye putoung zo oko kau yarineya. Niye iwaing yawa yaware mitasani Tuwara ge nigao dubu me yero narineya.
Nigao kau yero giro Tuwa Bayau eno isa sepu.
Ninae-ina zo mene nigao kau yero giro Tuwa Bayau eno isa saise. Ayero yai nung name emo apakana aeno awang oko sao nona pugao gege pugatinoiya amimene nung eno pugariniya. Isa awiya dubo eto nasani okowata, tumo didinasani aune isa saise. Dubo eto yariniya amimene kotumao eto puro nasani be zo kotumao zo ago yero nupema be zo kotumao zo ago yariniya. Awiya bisi mene be zo saungtinoiya, nupema be zo wiwitinoiya, kotumao nuna mene ayero yariniya. Emo ayao amimene “Na Tuwara-ina atu nona zo pumarinena,” ayero oko saise. Emo dubo eto nasani nowa amimene Tuwara-una atu nona paine yao teng oko ara.
Wau monine nao amimene nona me oko niya.
Emo ge nigao zo nung emo yazo aung ine yero nasani “Tuwa Bayau mene yazo nana de ika gatinoi na nuna benaungna atu emo yazore yero nona,” ayero sinasani yawa yawa yaise. 10 Deka ayero emo ge nigao zo wau monine, nung gitau emo baunona benaungna atu emo yazore yero nauna amimene eyero saise, “Tuwa Bayau mene na puro wosenu emo yazo aung ine yero nona.” Ayero sinasani yawa yawa yaise. Noeno okowata, i wui mene mena wururu sero noiya, deka ayero wau monine mene mena sisigairo aung yarineya. 11 Wari nung gora kasa yero kokoni nuna mene i wui kokoni noi irara yero wururu sinoi simao nuna aung noiya, deka ayero wau emo awong moni buro gege kotupunasani nete aung yarineya.
Etegaora ge.
12 Zo nung etegaora atu oko zuwao tauyero nariniya amimene yawa yawa yariniya. Nung tau yero dopariniya awiya Tuwa mene abena nuna nung eno pugariniya. Abena awiya nao me iwaing. Tuwa Bayau mene abena awiya emo nung aratapunowa aeno pugari senu tauyena ara. 13 Mekora etegao mene emo zora-ina atu kasa yai giro eyero oko saise, “Tuwa Bayau mene na etegatiniya.” Meko mene Tuwa Bayau oko etegatinoiya. Nupema Tuwa Bayau mene emo zo pasena yaise oko etegatinoiya. 14 Etegao awiya eyero kasa yero noiya. Aratamao meko naname mene name pasena yanenese yupu noiya. 15 Arare aratamao mene mesa yero mani yazo nuna pasena awiya pupunoiya. Pasena mene bainakama yero me nuna magayao awiya tapunoiya. 16 Otao mani nana, awong etegao awiya Tuwa Bayaura-una atu butunoiya ayero saya niye gaya me oko yae. 17 Nona iwawaing apakana arita bayao me apakana awiya uritira atu gege butunoiya. Nona ayao amimene waegaora Maung auna-una atu wowosinowa. Nuna-una atu kipiti-kapete yaota utung zo oko mitiya. 18 Tuwa Bayau giginu mitauna auna teng nung ge me nuna name eno keregainu name nigiro mani awiso nuna yewangne. Nona apakana yena auna gitau yao awiya naname yanenese sero ayero yena ara.
Ge nigao awiya me aung, arata ge dimao mene me.
19 Otao mani nana, sana nigipu. Name apakana ge nigari sero eo yanene. Arata ge saota tini kapao pumao auna mou yanene. 20 Name tini kapao puro narinenane, awiya Tuwa Bayaura benaungna oko pewa yero narinenane. 21 Arare niye tani meko apakana arita pasena ganena gewaoko ninae-ina atu mitoiya awiya doro etutero nasani ge nuna dubo ninae-ina atu urenu mitoiya awiya puro neupu. Ge amimene ititi naname sorero pumao auna putoung nuna-una mitiya.
22 Niye uritira ge dipunasani neupu. Ge awiya nigaya dawongna ge gege yariniya, awiya dubo ninae dema etegari neya. 23 Zo nung uritira ge nigiro sisigati nasani timara yariniya, awiya nung name benaung asisira giro aune 24 baungno mena nuwegatinonane ayao ine yariniya. 25 Sao tauyao ge seka Yesu mene puro buna amimene name pasenana bunaora atu besena awiya asisi ine ara. Arare zo nung sao tauyao ge awiya ozaung-zaung gosinasani oko nuwegao giro dipunariniya, nung amimene yawa yawa yariniya.
Uritira gera nao auna ge.
26 Zo nung “Na uritira gera nena” ayero sinasani begiti nuna diya oko yao noiya amimene dubo nuna etegatinoiya. Emo ayao awiya Tuwara gera nari noi teng oko yero noiya. 27 Uritira gera nao me awiya eyero mitiya. Bogamasa mani arita bauno ibono mamagayetugao amimene nona kau yero naya giro kora-makora yanene. Ayero nasani pasenana beingti naname-una atu mitoiye sero etutero nanene. Tani ayao awiya Tuwa Bayau Mama mene gosinoi gera nao me o gera nao wosewa noiya ara.