3
Nikodemana ungwe.
Emo zo nasani nauna yazo nuna Nikodema. Nung Farisayo zo. Nung Yuda emora gitau yao bainakama yero nasani nauna. Emo amimene pingne Yesura-una baungno eyero sena, “Gipao emo, nae susuwa nina gosinonane. Ning gipao emo me mene Tuwa Bayaura bera bumasa. Ning tani yero nosa awiya emo mene Tuwa Bayau aung nasani yao ine oko mitiya.” Ayero senu Yesu mene abena nung eno eyero sena, “Na memokoba sana gi. Zo nung kasa yao seka nupema oko kasa yao yariniya, awiya nung Tuwa Bayaura napo gao ine teng oko.” Ayero senu Nikodema mene abena eyero sena, “Zo nung zai yao mene nono yero aune kasa yao seka nupema kasa yariniye? Nung aira tingyana nupema towai aune pumao teng oko yarinita?” Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Na memokoba sana gi. Zo nung oura ta owenona putoungna oko kasa yao yariniya, awiya nung Tuwa Bayaura nape babao ine teng oko yariniya. Zo nung emora mesara kasa yao awiya tawingna taung aingsore dema noiya. Arata zo nung Owenona mesara kasa yao awiya Owenone dema noiya. Niye kasayao seka kasayaese sesena awiya nigiro wawong di oko gamase. Bisi nung tebe-tabe supunoi ning bewing nuna gege nigitinosa, arata susuwa natu zayero butuniye o baungno natu aung niye, awiya ning susuwa oko gosinosa. Deka ayero zo nung Owenona mesara kasa yao auna susuwa ning oko gosinosa.” Ayero senu Nikodema mene abena eyero sena, “Tani awiya nono yero kasayari niye?” 10 Ayero senu Yesu mene abena eyero sena, “Ning Isreli emora gipao emo mene tani awiya oko gao nosa ing? 11 “Na memokoba sane. Nae nona dubora diti mene gosinonane, o nona diti moko mene gosinonane deka awiya sero nonane ara. Ayero yero nonane niye ge nanae doro nowa ara. 12 Nona tawingna etu kasa yero noiya awiya sero nona giro nowa me oko yero noiya amimene uritira nona mitiya awiya sana nono yero gaya me yariniye? 13 Emo zo mene uritira witiro nawe oko wosina. Na Emora Mani nata uritira atu wosiwang. Nane gege nata uritira nona gosinena. 14 Mose mene gitau eu yanawira atu kapa puro yi yero puro witiro i pasaora ikogaina deka ayero na Emora Mani i pasaora ikogaese sao mitiya. 15 Arare na tumo diyarineya amimene nao me iwaing awiya tamarineya.” Ayero sena arauwa.
16 Zo nung Tuwa Bayaura mani tumo diyariniya amimene magayero mekora babaise okowata, nung nao me iwaing tamaise sero Tuwa Bayau mene emo bauno name eno dubo bayao bainakama nasani Mani nuna dekaongka iyengtinu wosina ara. 17 Tuwa Bayaura Mani mene emo gera pugaise auna okowata, emo soraise sero Tuwa Bayau mene senu wosina ara. 18 Zo nung Tuwa Bayaura Mani tumo diyariniya amimene Tuwa Bayaura kotora atu oko zuwariniya. Zo nung Tuwa Bayaura Mani oko tumo diyao yariniya nung amimene kotora atu mena zuwetiya ayero yariniya. Noeno okowata, nung Tuwa Bayaura mani dekaongka awiya oko tumo diyao yero noiya. 19 Arare kotora atu zuwao auna susuwa eyero mitiya era. Waegao mene tawingna kasa yenu emo awong waegaora babao awang sero mumena katu mitari sewa ara. Awong nao nunae meko, arare ayero yewa. 20 Zo nung pasena yero noiya amimene waegao awang noiya. Waegao mene pasena nuna-una susuwa keregoiye sero awang nasani nung waegaora oko kasa yariniya. 21 Awong ge me nigiro puro nowa amimene waegaora kasa yero nowa. Zo nung waegaora kasa yai waegao mene buro nuna-una susuwa keregatinai emo bauno mene giro buro nuna-una me awiya Tuwa Bayaura putoungna atu kasa yero noiya ayero sarineya.
Yohane mene Yesura susuwa keregaina.
22 Yesu mene buro-mani nuna punu Yerusalem doro Yudaya tawing agewara baungno nauwa. Atu nasani aune emo ena ge ou suwena. 23 Yohane dema emo bauno ge ou susunasani mitina. Nung tawing zo yazo Ainon, Selim nape ina atu nasani ge ou suwao buro nasani nauna. Nung tawing auna atu nasani nauna, noeno okowata, ou baina atu mitauna. Arare emo bauno nuna-una butunauwa ge ou susunauna ara. 24 Yohane nung be aune Herode mene bunao gare oko pugaore atu buro nasani nauna.
25 Arare Yuda emo zo aune Yohanena buro-mani awong taung aingso sayaora tani auna ge wina-se yewa ara. 26 Ge sinete buro-mani mene baung Yohanena-una yero eyero sewa, “Gipao emo, gitau ning ou Yodan enabara atu nauwasa emo buro ning taunu susuwa nuna nae eno keregairo sasa, emo amimene be yeme eune emo bauno ge ou susunasani miti giro apakana nuna-una bautuneya.” 27 Ayero sewa Yohane mene eyero sena,” Emo zo nung uritira Maung mene nona nung eno oko pugao yai nung nutope nona awiya pao ine teng oko ara. 28 Na eyero sinasani niye eno sewang gigiwa, ‘Na Kristo okowa, arata Tuwa Bayau mene na pugainu nane nagibo nuna gitau nena.’ 29 Emo zo bauno atariniya bauno awiya nuna gege ara. Arare nung yawa yawa nai otao nuna mene nugu dopero ge nuna nigiro deka ayero dubo iwaing yariniya. Emo bauno mene Yesura-una babeya, arare dubo iwaing yaora be nana kasa yetiya.* Bauno pumao emo awiya Yesu. Otao nuna awiya Yohane. Bauno awiya Tuwara dubu name ara. 30 Nune na daigairo emo tuwa bainakama nibamu yariniya. Arata nane mene zo nuna wese nibamu yarinena.” Ayero sena arauwa.
31 Ika atu wosina amimene witao naname ara. Zo nung tawingna etu kasa yao amimene tawing euna, arare nung tawingna ge sinoiya. Arata uritira atu wosina amimene name apakana daigairo baina naname yero noiya ara. 32 Nune uritira nona gosinasani nauna awiya name eno keregairo sinoiya, arata emo mene ge nuna dotinowa. 33 Zo nung Maina ge nigiro puro pu dube gairo noiya amimene ayero nasani ‘Tuwa Bayau ge me sinoiya’ asero noiya. 34 Emo Tuwa Bayau mene senu wosina amimene Tuwa Bayaura ge sinoiya. Noeno okowata, Tuwa Bayau mene Oweno zere tutupore apana nung eno pugao gege pugatinoiya. 35 Maung nung Mani nuna aratapu nasani nona apakana Mani nuna-una waweng pugainu mitoiya. 36 Zo nung Tuwa Bayaura Mani tumo didinoiya amimene nao me iwaing puro noiya. Arata zo nung Tuwa Bayaura Mani auna ge dero noiya amimene nao me iwaing oko gariniya. Emo ayao auna atu Tuwa Bayaura tini kapao mene mitao gege mitariniya.

*3:29: Bauno pumao emo awiya Yesu. Otao nuna awiya Yohane. Bauno awiya Tuwara dubu name ara.