5
Yesu nung Betesida ou ubutura atu emo zo kora yena.
Yuda emora iya dang auna be bunu Yesu nung witiro baung Yerusalem yena ara. Goma napo Yerusalem zimao auna towaora be zo yazo nuna Lama Towao be. Towao be auna atu ou ubutu zo mitauna yazo nuna Yuda gera Betesida. Ou auna deung bera atu bisi paora garo wawong zo mitauna. Garo auna emo yayare witao amimene apepegairo mitauwa. Emo ena diti guma yao, o ena te amao, o ena yu soyao daigairo mene atu mitauwa. [Awong ou kapu yai gari diya mitauwa. Atu mitauwa be ena Tuwa Bayaura angelo zo mene wosiro ou ubutu awiya dedunaunu kapu naunu yaya emora-una atu zo mene gitau gitau yero wosi oura yero gutero yaya nuna mena aung naunu iwaing yero nasani nauwa.] Arare emo zo nung asama yero mitawe dunu dawang 38 aung yena amimene atu mitina. Yesu mene emo awiya giro yaya nuna nimoi-namoi mitauna awiya giro nung eno eyero sena, “Ning iwaing yari kotupunesita?” Ayero senu emo asama amimene abena eyero sena, “O emo, ou kapu noi aune awe mene naka wawong iniro pumai wosiro ou awiya gutero iwaing yateni? Ena mene na daigairo wosi oura yero nowa giro na mitima nona.” Ayero senu Yesu mene nung eno abena eyero sena, “Ning iropuro awao masi nina puro angye.” Ayero senu emo asama awiya taung iwaing yenu nung iropuro masi nuna puro angyena ara. Wari be awiya Yuda emora Sabat iya dang mitiwa ara.
10 Arare Yuda emo mene emo iwaing yena aeno eyero sewa, “Iya be dang euna sao tauyao ge naname mitiya awiya ning noeno daigati nasani awao masi nina puro nesi?” 11 Ayero sewa nung ge abena eyero sena, “Na kora yetiya emo amimene eyero sesiya, ‘Masi nina puro angye.’ ” 12 Ayero senu awong eyero sewa, “Masi nina puro angye, awiya emo yazo awe mene sesiye?” 13 Ayero sewa emo senu iwaing yena amimene Yesura yazo kauyena. Noeno okowata, Yesu nung emo dubu dopero mitiwa auna towang atu saingtiro baungna ara. 14 Ago Yesu mene emo awiya Tuwa Bayaura ibu bainana atu taungno eyero sena, “Ning taung nina iwaing yetiya, arata mou yao zo nina-una kasa yoiye sero, pasena doro neu.” 15 Ayero senu nung Yesu giro baingtiro baungno Yuda emo eno eyero sena, “Emo na kora yetiya awiya yazo nuna Yesu.” Ayero sena arauwa.
16 Yesu nung Sabat iya dang aune buro ayero nasani nauna, arare Yuda emo mene giro nung iwo yewa ara. 17 Ayero yewa Yesu mene eyero sena, “Mama nana nung buro yao gege nasani noiya, arare na deka ayero buro nona.” Ayero sena ara. 18 Yesu nung Sabat iya dang sisigaina, nupema Tuwa Bayau nung Maung nuka nuna asinasani nung Tuwa Bayau ine ayero sena. Asenu Yuda emo mene gigiwa meko yenu giro awong nung dari sero nagibo tamari yewa.
Yesu mene name uwai iropanane aune nung kotora zaz yariniya.
19 Ayero sewa Yesu mene abena eyero sena, “Na memokoba sana nigipu. Na Mani mene kotumao nana-una gege buro oko yero nona. Mama nana mene noiya a giro yero nona. Mama mene noi giro na Mani mene deka ayero yero nona. 20 Mama nung na Mani nuna ewiya giro ara bainakama tapunoiya, arare buro noiya awiya teng gipinoiya. Arata buro ewiya gege okowata, buro witao ena mitiya awiya dema Mani eno gipai giro niye yangka sero wawong di gamarineya ara. 21 Mama nung emo magayao uwinoi seka yero nowa deka ayero na Mani mene aratamao nana-una zota zo awiya uwana seka yarineya ara. 22 Mama nung emo zaz oko noiya. Buro awiya apakana Maina waweng pugaina ara. 23 Arare emo awong Mama bowi yero nowa, deka ayero Mani bowi yaese. Zo nung Mani oko bowi yao yariniya amimene Mama na iyengtina awiya dema oko bowi yao noiya ayero yariniya.
24 Na memokoba sana nigipu. Zo nung ge nana nigiti nasani Mama nana na iyengtina auna ge nigitiniya amimene nao me iwaing yeme eune puro niya. Nung kotora atu oko zuwari niya. Nung tauyero magayao doro naora kasa yero noiya.
25 Na memokoba sana nigipu. Be zo kasa yariniya — erawa mena kasa yero mitiya era — be aune mamagayao mene yaine nowa amimene Tuwa Bayaura Mani auna ge bewing nigarineya. Ena mene ge nigiro baingtiro seka yero narineya. 26 Mama nung naora Maung, arare nung na Mani nuna eno nao diriyegainu na naora Maung yero nona. 27 Na Mani, na Emora Mani. Arare Mama nana mene emora koto auna zaz buro awiya na Mamana bera yanese sero putoung na eno pugaina. 28 Niye ge awiya nigiro oko wawong di gamae. Noeno okowata, be zo pugao mitiya awiya kasa yai aune mamagayao biritira atu awinowa amimene wawa nana nigarineya. 29 Ayero nigiro iwaing nasani nauwa amimene iropuro nao me iwaing tamarineya. Arata meko yero nasani nauwa amimene zo iropuro koto yero kotora atu zuwarineya ara. 30 Na dubo nana-una buro zo yao ine oko mitiya. Na ge Mama nana-una bera atu nigitinona deka ayero nasani kotora zaz yero nona ara. Ayero nasani kotora zaz buro yana teng yariniya. Noeno okowata, na aratamao nana-una okowata, nung na senu wosiwang auna aratamao ago yari yero nona ara.
Tuwa Bayau mene mani nuna-una susuwa keregatinoiya.
31 Na natope susuwa nana sana teng oko yariniya. 32 Susuwa nana awiya zo mene keregatinoiya. Nung susuwa nana keregati nasani ge me siniya awiya gosinena. 33 Niye seseya buro-mani ninae mene Yohanena-una baungno atata yewa nung ge me keregairo sena ara. 34 Emo zo mene susuwa nana keregaise awiya oko aratapunena. Niye susuwa nana nigaya Tuwa Bayau mene niye sorero pumaise sero niye eno sesena ara. 35 Yohane nung waegao bainakama ine yero nasani niye waegaina. Waegao nuna giro be apungkaka gege yawa yawa nasani nauwa ara. 36 Arata susuwa nana keregatinoiya amimene nung Yohane ine okowata. Nung witao. Buro Mama mene yanese sena awiya yero nona. Buro amimene susuwa nana eyero keregatinoiya: Mama mene senu wosiwang arauwa. 37 Nupema Mama na senu wosiwang amimene susuwa nana keregatinoiya. Niye be nuna-una ge oko nigao yero nowa. Niye diti moko nuna oko gao yero nowa. 38 Ge nuna dubo ninae-una oko mitoiya. Noeno okowata, niye Mama na senu wosiwang auna ge nigitinowa me oko yero noiya. 39 Niye eyero sero nowa, ‘Tuwa Bayaura ge gayao amimene nao me iwaing name eno pugariniya.’ Ayero sinasani nao me iwaing tamari sero ge gayao zazagati nasani nowa. Ge gayao amimene susuwa nana keregatinoiya, 40 arata niye na nao me iwaing niye eno puganese sero na aune dema tayao awang sinowa. 41 Emo mene na bowi yaese oko sinona.
42 Na susuwa ninae gosinona. Dubo ninae zo Tuwa Bayau Mama nana auna-una oko mitoiya. 43 Na Mama nana-una ge diungno ninae-una wosiwang, arata niye ge nana doro na oko otao yero nowa. Nete emo zo kotumao nuna-una kasa ninae-una yai aune nung aune dema otao yarineya. 44 Niye niyetope bowi wina-ye nasani nowa. Arata Tuwa Bayau nata niye bowi yaise ayero oko sao yero nowa amimene nono yero na tumo diyarinei? 45 Niye na eno eyero oko sepu, ‘Nune name gera pugai ge buro yarinenane.’ Na eno ayero oko sepu. Niye Mose tumo diro yero nowa, arare Mose mene niye gera pugariniya. 46 Mose mene ge gaena, awiya na eno gaena ara. Niye ge nuna nigaya me yatiya, awiya niye ge nana dema nigaya me yatiya. 47 Arata niye Mosera ge gayao awiya nigiwa me oko yao yenu giro dewa, arare nono yero ge nana nigaya me yariniye?” Yesu mene ayero sena arauwa.